Разрешения за строеж 2016 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: 2
1/04.01.2016г. Промяна предназначение на съществуваща курортна, туристическа сграда с идентификатор 10135.1509.13.70 в 'СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ', находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.13, по кадастралната карта на гр. Варна, Приморски парк
2/07.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-8, кв. 154, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна
3/13.01.2016г. 'КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, подпорни стени и басейн, УПИ XV-153,154,155,156-'за жилищни сгради', кв. 4, идентификатор 10135.5545.4103, по плана на СО 'Зеленика', гр. Варна'
4/20.01.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-159, идентификатор 10135.1501.159, кв. 293, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Трайко Китанчев' № 9, гр. Варна'
5/20.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-8, /идентификатор 10135.1506.190/, кв. 115, по плана на 7-ми м.р., /ул. 'Капитан Петко Войвода' № 26/, гр. Варна
6/25.01.2016г. Промяна предназначение на таванско складово помещение с идентификатор 10135.1508.12.1.25 в два броя апартаменти, пристройка на един етаж към магазин с идентификатор 10135.1508.12.1.21 и надстройка с един етаж на съществуваща сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІХ-12, /с идентификатор 10135.1508.12/, кв.707, по плана на 3м.р., бул.'Осми Приморски полк' №60, гр.Варна.
7/25.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-202,203, /с идентификатор 10135.2553.1883/, кв.22, по плана на 25м.р., ул.'Ружа' №28,28а, гр.Варна
8/26.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 3, находяща се в УПИ ХIХ-1772'за жилищно строителство', кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1772/,по плана на 26м.р., ул.'Акад. Андрей Сахаров' №11, гр.Варна
9/28.01.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ Х-4, кв. 388, идентификатор 10135.1503.296, по плана на 10м.р., ул. 'Кракра' № 20, гр. Варна'
10/28.01.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и плътна ограда, находящ се в УПИ VІ-1, кв.336, /с идентификатор 10135.1501.1132/, по плана на 9м.р., ул.'Георги Живков' №62, гр.Варна
11/01.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-569, /с идентификатор 10135.1506.495/, кв.110, по плана на 7м.р., ул.'Бузлуджа' №17, гр.Варна
12/01.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1175, /идентификатор 10135.5502.474/, кв. 20, по плана на 27-ми м.р., /ул. 'Средец' № 39/, гр. Варна
13/02.02.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-679, кв. 853, идентификатор 10135.1501.679, по плана на 9м.р., ул. 'Стара планина' № 20, гр. Варна'
14/12.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-2, /с идентификатор 10135.1503.57/, кв.346, по плана на 10м.р., ул.'Христо Самсаров' №28, гр.Варна
15/15.02.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-441, /с идентификатор 10135.3513.151/, кв.7, по плана на 26 м.р., гр.Варна
16/15.02.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-261,262, идентификатор 10135.1503.656, кв. 361, по плана на 10-ти м.р., /ул. 'Проф. Ф. Ж. Кюри' № 59,61/, гр. Варна
17/02.03.2016г. Реконструкция, реставрация, надстройка с един етаж и тавански, и адаптация в офис сграда, находяща се в УПИ Х-9, /идентификатор 10135.1507.1125/, кв.75, по плана на 8м.р., ул.'Генуа' №5, гр. Варна
18/02.03.2016г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ГРАДИНСКА ГРУПА, находящ се в нов корпус на ЦДГ №21 'Калина Малина', в УПИ І-60'за детска градина', кв.44, /с идентификатор 10135.2562.56/, 19м.р., по плана на ж.к.'Чайка', гр.Варна
19/10.03.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-1, кв.140, /с идентификатор 10135.1506.73/, по плана на 7м.р., ул.'Ал. Дякович' №32, гр.Варна
20/14.03.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-634,635,636, кв. 2, идентификатор 10135.2554.587, по плана на 24м.р., ул. 'Подп. Калитин' № 11, гр. Варна'
21/15.03.2016г. 'АВТОСЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС, УПИ I-1674,1161,1185-'за производствена, складова, административна, търговска и обслужващи дейности и трафопост', идентификатор 10135.4510.576, кв. 42, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
22/15.03.2016г. 'Промяна предназначение на първи и подземен етажи на блок 4 и на част от блок 1 и пристройка за ресторант на Хотелски комплекс 'Акация-Гладиола', УПИ IV-255-'за хотелски комплекс', идентификатор 10135.513.255, кв. 41, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
23/17.03.2016г. АПАРТ ХОТЕЛ – СГРАДА ЗА ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, находящ се в УПИ XVI-3?441, /с идентификатор 10135.1506.727/, кв. 84, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Хан Омуртаг' № 3, гр. Варна
24/18.03.2016г. 'Усилване основите на 'Ритуален дом на покойника' в гробищен парк 'Запад', ПИ с идентификатор 10135.511.133, по КККР на с. Тополи, Община Варна'
25/22.03.2016г. Промяна предназначение на Помпена станция 'Черно море' с идентификатор 10135.1509.13.12 в 'ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ', находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.13, по кадастралната карта на гр. Варна, Приморски парк
26/23.03.2016г. 'ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С МАГАЗИНИ, КАФЕ-БАР, ОФИС, АТЕЛИЕТА И ЖИЛИЩА, находящ се в УПИ XV-552-'за обществено обслужване', /идентификатор 10135.4505.552/, кв. 9, по плана на II-ри м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна, I-ви етап: 'Изграждане на подземен етаж и първи надземен етаж до кота +4,50' 'МАРЧЕЛА БИЛДИНГ' ЕООД, с управител Христомир Тодоров Генов
27/24.03.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XVII-1866, кв. 40, идентификатор 10135.2563.1768, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
28/25.03.2016г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА ЦДГ № 42 'МИР', находящ се в УПИ VI-386-'за детска градина', кв. 16, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна
29/25.03.2016г. 'Промяна предназначение и преустройство на шестнадесет ателиета за творческа дейност, част от Търговски комплекс 'Извора' във Ваканционен комплекс - Апарт хотел, УПИ II-175,80-'за курортно-жилищно строителство', идентификатор 10135.513.472, кв. 28, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
30/25.03.2016г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IV-389, /с идентификатор 10135.1503.479/, кв.2, по плана на 10 м.р., ул. 'Хараламби Ангелов'№ 11, гр.Варна'
31/28.03.2016г. Ремонт и възстановяване на административна сграда на 'Басейнова дирекция 'Черноморски район', находящ се в УПИ II-802,803 и 804-'за обществено обслужване', кв. 143, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна
32/30.03.2016г. МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ /ТИП ХОСТЕЛ/, представляващо промяна предназначение и обединяване на магазини № 12, № 13 и № 14 на първи етаж в жилищна сграда, находящ се в УПИ XХ-1382,1383,1384, /с идентификатор 10135.1507.1061/, кв. 28, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Стефан Стамболов' № 11,13,15, гр. Варна
33/31.03.2016г. Второстепенна постройка от допълващото застрояване - лятна кухня, УПИ XXI-196, кв. 44, по ЗРП на с. Константиново, Община Варна
34/31.03.2016г. ПРИСТРОЙКА КЪМ ОФИС СГРАДА – ТЯЛО 'А' КЪМ СКЛАДОВА БАЗА ЗА ЗЪРНО, находящ се в УПИ 117-'за производствени и складови дейности и улица', /идентификатор 72709.510.208/, по плана на землище с. Тополи, Община Варна
35/05.04.2016г. БАСЕЙН И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ в УПИ VIII-484-'за хотел, озеленяване и басейн', /с идентификатор 10135.513.484/, кв. 50 , по плана на к.к. 'Златни пясъци”, гр. Варна
36/05.04.2016г. ВОДНА ПЪРЗАЛКА, БАСЕЙН И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ в УПИ I-167-'за хотелски комплекс', /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26 , по плана на к.к. 'Златни пясъци”, гр. Варна
37/05.04.2016г. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.1509.13.71.2, 10135.1509.13.71.3 и 10135.1509.13.71.4 В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1509.13.71, находящ се в УПИ II-'за морски бани' /с идентификатор 10135.1509.13/, кв. 3, Съставна зона – 5, по плана на Приморска зона
38/06.04.2016г. 'СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ, УПИ VIII-'за студентско общежитие и трафопост', идентификатор 10135.2554.42, кв. 33, по плана на 24м.р., гр. Варна'
39/06.04.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПИ-334, идентификатор 10135.5545.334, кв. 24, по плана на СО 'Зеленика', район 'Аспарухово', гр. Варна'
40/12.04.2016г. 'СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ОФИСИ, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, УПИ XVIII-361-'за общ.обсл.', кв. 92, идентификатор 10135.1506.558, по плана на 7м.р., ул. 'Цар Симеон' № 11, гр. Варна'
41/12.04.2016г. 'НОВА СГРАДА КЪМ ЦДГ № 28 'КАРАМФИЛЧЕ', УПИ VII-312-'за детска градина', идентификатор 10135.2553.312, кв. 17, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна'
42/13.04.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-414, идентификатор 10135.2554.286, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., /ул. 'Константин Щъркелов' № 1/, гр. Варна
43/14.04.2016г. ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ 'КАУФЛАНД', находящ се в УПИ XXVI-540, /идентификатор 10135.2563.1875/, кв. 7, по плана на 21-ви м.р., ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна
44/18.04.2016г. 'Конструктивно укрепване, основен ремонт и преустройство на помещения за подготвителна група на целодневен режим на обучение в блок 'В' на ОУ 'Черноризец Храбър', ПИ -'за училище', кв. 35, идентификатор 10135.2554.62, по плана на 24м.р., ул. 'Студентска' № 1, гр. Варна'
45/22.04.2016г. 'ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНО ПОРТАЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТЪРГОВСКА СГРАДА - МАГАЗИН 'ТЕХНОПОЛИС', УПИ XII-29001,29002,29003,29004,29005, кв. 1, идентификатор 10135.4508.3.1, гр. Варна'
46/25.04.2016г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IX-1521, идентификатор 10135.2510.1521, кв. 59, по плана на СО 'Добрева чешма', гр. Варна'
47/26.04.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-876, идентификатор 10135.2553.309, кв. 34, по плана на 25-ти м.р., /ул. 'Карамфил' № 19/, гр. Варна
48/26.04.2016г. отменено със Заповед № 007/18.05.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-18, идентификатор 10135.1026.111, кв. 9592, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Родопи' № 7/, гр. Варна
49/26.04.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-238, идентификатор 10135.4502.238, кв. 11, по плана на III м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна - I-ви етап: сутерен и първи жилищен етаж, II-ри етап: 2,3 жилищен етаж и тавански помещения'
50/27.04.2016г. 'СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПИ Х-187 'за смесено застрояване', идентификатор 10135.3512.187, кв. 15, по плана на ж.к. 'Младост', II м.р., гр. Варна'
51/03.05.2016г. 'Промяна предназначение и преустройство на шест самостоятелни обекта в осем апартамента и шест ателиета, представляващи част от съществуваща жилищна сграда - блокове Б, В и Г, УПИ V-17, идентификатор 10135.2569.7, кв. 6, по плана на к.к. 'Св. Св. константин и Елена', гр. Варна'
52/04.05.2016г. ТВОРЧЕСКА БАЗА, ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ С ОГРАДА, находящ се в УПИ VIII-1142-'за офиси', /с идентификатор 10135.1507.1142/, кв. 71, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Осми ноември' № 5, гр. Варна
53/12.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-558, кв. 11, идентификатор 10135.3513.207, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Флора' № 7, гр. Варна'
54/17.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА с ВиК отклонения, находящ се в УПИ V-12, идентификатор 10135.1026.153, кв. 584, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Гоце Делчев' № 23/, гр. Варна, Етап 1: изпълнение на сградата до кота +17,22?73,22 'СТИЛ ИНВЕСТ 2000' ООД, представлявано от Станимир Ангелов Попов, Росен Костов Димов, Пенка Костова Димова
55/19.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-213, кв. 40, идентификатор 10135.5545.213, по плана на СО 'Зеленика', район 'Аспарухово', гр. Варна'
56/20.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VI-131, кв. 2, идентификатор 10135.3511.513, по плана на ж.к. 'Възраждане', I-ви м.р., ул. 'Иван Янев', гр. Варна'
57/20.05.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXIII-136,139, идентификатор 10135.2564.139 и 10135.2564.136, кв. 8, по плана на м. 'Вилна зона', ул. 'З-та', гр. Варна'
58/25.05.2016г. 'СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, ПИ № 1434, идентификатор 10135.5549.1434, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна'
59/27.05.2016г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАСА С МАГАЗИН И КАФЕ-БАР, УПИ XXII-62 'жил.стр.', идентификатор 10135.5505.62, кв. 89, по плана на 28-ми м.р., ул. 'Янтра' № 13, р-н 'Аспарухово', гр. Варна'
60/01.06.2016г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ IX-741, идентификатор 10135.1506.233, кв. 133, по плана на 7-ми м.р., /ул. 'Бачо Киро' № 20/, гр. Варна
61/02.06.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-15, кв. 582, идентификатор 10135.1026.15, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Васил Априлов' № 28, гр. Варна'
62/03.06.2016г. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ФОАЙЕ, ЛОБИ БАР, ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ЕТАЖ НА ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ 'ЧЕРНО МОРЕ', находящ се в УПИ І-'хотел,ресторант', /с идентификатор 10135.1507.465/, кв.27, по плана на 8м.р., бул.'Сливница' № 33, гр. Варна
63/06.06.2016г. Промяна предназначение на обект с идентификатор 10135.2557.262.3.8 от склад № 1 в 'ЖИЛИЩЕ', находящ се в сграда с идентификатор 10135.2557.262.3 - УПИ V-5, кв. 700, по плана на 2-ри м.р., /ул. 'Генерал Цимерман' № 5/, гр. Варна
64/06.06.2016г. Второстепенна постройка от допълващото застрояване – СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА ИНВЕНТАР, находяща се в УПИ ХХХ-78, кв. 16, по плана на в.з. 'Лазур', землище с. Константиново, Община Варна
65/08.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в XVI-369, с идентификатор 10135.2553.682, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, ул. 'Бяла мура' № 10, гр. Варна
66/08.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ, находящ се в УПИ III-241, идентификатор 10135.1508.241, кв. 720, по плана на 3-ти м.р., /ул. 'Славянска' № 18/, гр. Варна
67/13.06.2016г. 'Пристрояване и реконструкция на търпим по смисъла на § 53, ал. 1 от ПРЗ на ЗУТ строеж, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.5545.3077, кв. 19, по плана на СО 'Зеленика', гр. Варна'
68/13.06.2016г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ Х-248, кв.134, /с идентификатор 10135.1506.100/, по плана на 7м.р., ул.'Солун' №11, гр.Варна.
69/14.06.2016г. 'АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, УПИ I-25,26,27,28,29-'за административно-търговски дейности и жилищни сгради', с идентификатори 10135.2553.25,26,27,28,29, кв. 31, по плана на 26-ти м.р., кв. 'Изгрев', гр. Варна'
70/16.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-12, с идентификатор 10135.2557.204, кв. 696, по плана на 2-ри м.р., гр. Варна, ул. 'Генерал Цимерман' № 22, гр. Варна
71/16.06.2016г. ОГРАДА – МАСИВНА с височина 2,20м. към вътрешните регулационни граници и ограда тип 'ажурна' с масивна част над терена 0,60м. към уличните регулационни граници, находяща се в поземлен имот с идентификатор 30497.501.108, кв. 24, по плана на землище с. Звездица, Община Варна
72/22.06.2016г. Промяна предназначение на гараж №1 и гараж №3 в офис №1, находящ се в съществуваща жилищна сграда, в УПИ IV-2, /идентификатор 10135.1026.173/, кв.568, по плана на 14м.р., ул.'Петко Тодоров' №52, гр. Варна
73/22.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-15?285, идентификатор 10135.1501.285, кв. 303, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Поп Харитон' № 55/, гр. Варна
74/23.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, находящ се в УПИ XV-277, с идентификатор 30497.501.410, кв. 11, по плана на с. Звездица, Община Варна
75/23.06.2016г. Ремонт и преустройство на покрив с изграждане на капандури на таванско помещение към апартамент с идентификатор 10135.1508.124.4.33, находящ се в съществуваща жилищна сграда, в ПИ с идентификатор 10135.1508.124, кв.725, по плана на 3м.р., ул.'Македония' №13, гр.Варна
76/24.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХ-686, /с идентификатор 10135.2563.686/, кв.45, по плана на 21м.р., гр.Варна.
77/24.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-62, с идентификатор 10135.2554.147, кв. 32, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна, ул. 'Дубровник' № 52, гр. Варна
78/24.06.2016г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ І-638, кв.384, /с идентификатор 10135.1503.664/, по плана на 10м.р., пл.'Лаврентий' №3, гр.Варна
79/27.06.2016г. ГАРАЖ, находящ се в УПИ II-009026, 009014, кв. 3, по плана на 'Производствен терен и селскостопански бази/Стопански двор/, зелище на с. Константиново, Община Варна
80/29.06.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-62, с идентификатор 10135.3516.62, кв. 3, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, ул. 'Георги Василев Атанасов' № 3-3а, гр. Варна
81/04.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-555, кв.11, /с идентификатор 10135.2554.630/, по плана на 25м.р., гр.Варна
82/05.07.2016г. ПРИСТРОЙКА-ПЪТНИЧЕСКА АСАНСЬОРНА УРЕДБА с хидравлично задвижване към съществуваща сграда на ДКЦ-ЧАЙКА, находяща се в ПИ-134, /с идентификатор 10135.2562.134/, по плана на 19м.р., ж.к.'Чайка' №98, гр.Варна
83/20.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІІ-736, кв.52, /с идентификатор 10135.2553.477/, по плана на 25м.р., ул.'Еделвайс' №7, гр.Варна
84/22.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-3, кв.334, /с идентификатор 10135.2553.477/, по плана на ІХти м.р., ул.'Д-р Пискюлиев' №76, гр.Варна
85/22.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХV-18, кв.9592, /с идентификатор 10135.1026.111/, по плана на 14м.р., ул.'Родопи' №7, гр.Варна
86/22.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ III -65, кв.123, /с идентификатор 10135.5506.13/, по плана на 29м.р., ул.'Първи май' №4, гр.Варна
87/25.07.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IV -935, кв.60, /с идентификатор 10135.2553.568/, по плана на 25м.р., ул.'Люляк' №4а, гр.Варна
88/27.07.2016г. ВИЛНА СГРАДА №5, находяща се в ПИ 505.787, /с идентификатор 30497.505.787/, кв.68, по плана на СО 'Под село', с.Звездица, община Варна
89/02.08.2016г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ IX-186'за смесено застрояване', идентификатор 10135.3512.186, кв. 15, по плана на ж.к. 'Младост', II-ри м.р., гр. Варна
90/03.08.2016г. Изграждане на рампа за амбалаж към 'Хипермаркет Кауфланд Варна 2', находящ се в УПИ ХХІІ-566, кв.27, /с идентификатор 10135.3516.158/, по плана на 26м.р., бул.'Христо Смирненски' №2, гр.Варна
91/03.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IХ -4, кв.166, по плана на 11м.р., ул.'Хан Кардам' № 8, гр.Варна
92/09.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-1506'маг., жил.стр-во', кв.8, /с идентификатор 10135.2553.79/, по плана на 25м.р., ул.'Роза' №44, гр.Варна
93/11.08.2016г. ДВА БРОЯ СИЛОЗИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ за нехранителни цели с елеваторна кула и елеваторна шахта, находящ се в УПИ ХІ-105'за производствена и складова дейност', кв.1, /с идентификатор 10135.5501.105/, по плана на Южна промишлена зона, гр.Варна
94/16.08.2016г. Промяна предназначение на 'ателие' с идентификатор 10135.513.591.5.26 в 'ЖИЛИЩЕ', находящ се в Жилищен комплекс 'Сънрайс', в УПИ ХХVІ-325'за жилищно строителство', /с идентификатор 10135.513.591/, кв.62, по плана на к.к.'Златни пясъци', гр.Варна
95/16.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVIIІ-857, /с идентификатор 10135.3506.857/, кв.28, по плана на СО 'Пчелина', гр. Варна
96/17.08.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-655, /с идентификатор 10135.1501.655/, кв.855, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Стара планина' № 38, гр. Варна'
97/19.08.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-2665,2612, /идентификатор 10135.5506.894/, кв. 151, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна
98/25.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-290'за жил.стр.', кв.698, /с идентификатор 10135.2557.290/, по плана на 2м.р., ул.'Цар Асен' и ул.'Ген. Столипин', гр.Варна
99/25.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-265, идентификатор 10135.51.265, кв. 224, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Иван Рилски' № 33, гр. Варна
100/29.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-611, 613, /идентификатор 10135.1501.611 и 10135.1501.613/, кв. 311, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Черни връх' № 32 и ул. 'Хан Маламир' № 9/, гр. Варна
101/30.08.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХ-3970, /с идентификатор 10135.2552.3970/, кв.165, по плана на кв.'Изгрев', гр. Варна
102/31.08.2016г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СГРАДАТА НА СОУ 'ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ' към строеж: 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ 'ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ', находящ се в имот с идентификатор 10135.1506.33 по КК на гр. Варна, кв. 136, по РП на гр. Варна
103/31.08.2016г. 'БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СГРАДАТА НА СОУ 'П. КР. ЯВОРОВ' към строеж: 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ 'П. КР. ЯВОРОВ', находящ се в УПИ III-'за училище', с идентификатор 10135.4502.237, кв. 11, по плана на III-ти м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
104/31.08.2016г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СГРАДАТА НА I-во ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ' към строеж: 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА I-во ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ', находящ се в УПИ II-'за училище' с идентификатор 10135.4502.160, кв. 21, по плана на IV-ти м.р., кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
105/31.08.2016г. 'БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОГРАДАТА НА ФИЛИАЛНАТА СГРАДА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 'КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ' към строеж: 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ФИЛИАЛНАТА СГРАДА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 'КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ', находящ се в имот с идентификатор 10135.1503.313, кв. 384, по плана на 10-ти м.р., ул. 'Рали Мавридов' № 16, гр. Варна
106/07.09.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-2, /идентификатор 10135.1026.70/, кв. 579, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Гоце Делчев' № 30/, гр. Варна
107/08.09.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-151'за жил.стр.', кв.10, /с идентификатор 10135.2555.151/, по плана на 23м.р., ул.'Острава' №8, гр.Варна.
108/13.09.2016г. Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ VI-646, /с идентификатор 10135.1506.389/, кв.113, по плана на 7м.р., ул.'Дебър' №44, гр. Варна.
109/14.09.2016г. 'ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ МАГАЗИН В 'БАНКОВ ОФИС' в сграда с идентификатор 10135.1504.27.3, находящ се на бул. 'Вл. Варненчик' № 38, гр. Варна'
110/20.09.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-7, /идентификатор 10135.1503.237/, кв. 359, по плана на 10-ти м.р., /ул. 'Стоенчо Хаджииванов' № 4а/, гр. Варна
111/21.09.2016г. 'РАБОТИЛНИЦА ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА СУВЕНИРИ', находящ се в УПИ ХVII-361, с идентификатор 30497.501.361, кв. 17, по плана на с. Звездица, Община Варна
112/21.09.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 'Д-Р ИВАН БОГОРОВ' и ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 'АНТОН СТРАШИМИРОВ', находящ се в УПИ -'основно 24 класно училище', с идентификатор 10135.3512.50, по плана на I-ви м.р., ж.к. 'Младост', гр. Варна
113/27.09.2016г. 'Преустройство с изграждане на панорамен асансьор в съществуващ хотел 'ХАВАНА', УПИ IV-232,347'за хотел', идентификатор 10135.513.232, кв. 37, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
114/30.09.2016г. САНИРАНЕ, РЕМОНТ И ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО на 'Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 'Николай Хайтов', находящ се в УПИ - II, кв. 13, с идентификатор 10135.3513.1800, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Орех' № 11, гр. Варна
115/03.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-272, кв. 51, по плана на с. Константиново, община Варна
116/04.10.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, РАБОТИЛНИЦА И ОГРАДА, находящ се в УПИ IX-386, с идентификатор 30497.501.386, кв. 18, по плана на с. Звездица, Община Варна, I-ви етап: еднофамилна жилищна сграда и ограда, II-ри етап: работилница
117/05.10.2016г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ LXXXI-23-'за жилищно строителство', идентификатор 10135.2563.23, кв. 18, по плана на ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна'
118/07.10.2016г. 'ЗАКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА' в двора на МГ 'Д-р Петър Берон' в УПИ – 'Математическа гимназия Д-р Петър Берон', /с идентификатор 10135.2562.244/, по плана на 19-ти м.р., гр. Варна
119/11.10.2016г. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КОТА -3,00 С ЧАСТИЧНА ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА НА 'МОЛ ВАРНА', находящ се в УПИ XXIII-1а, 541, 567, 587 - 'за общ.обсл.', с идентификатор 10135.3516.140, кв. 27, по плана на 26-ти м.р., бул. 'Вл. Варненчик' № 186, гр. Варна
120/11.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-374, кв.1082, /с идентификатор 10135.2553.685/, по плана на 26м.р., ул.'Кестен' №7, гр.Варна
121/14.10.2016г. ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ 'СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ', находящ се в УПИ I - 'за озеленяване и църква', идентификатор 10135.2560.184, кв. 45, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна
122/14.10.2016г. ХЛАДИЛЕН СКЛАД, находящ се в УПИ ХI-325, /с идентификатор 10135.5501.325/, кв. 11, по плана на ЮПЗ, гр. Варна
123/17.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-801-'жилищно', /идентификатор 10135.1501.801/, кв. 317, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Стара планина' № 17/, гр. Варна
124/17.10.2014г. ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ – I-ви етап, находящ се в УПИ IХ-56, /идентификатор 10135.2568.100/, кв. 71, по плана на местност 'Абатко', к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
125/18.10.2016г. 'ПОДХОД ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ КЛОН 20', ет. 1, бл. 119 в поземлен имот 10135.3512.124, ж.к. 'Младост' II м.р., гр. Варна
126/20.10.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХI-485, 486/идентификатор 10135.3515.1940/, кв. 57, по плана на 16-ти м.р. – север, гр. Варна
127/25.10.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XII-131, идентификатор 10135.1505.131, кв. 449, по плана на 1-ви м.р., ул. 'Цар Асен' № 9, гр. Варна'
128/26.10.2016г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 'ЛАБИРИНТ' /LABYRINTH/, находящ се в УПИ XIХ-1843-'за жилищно строителство', /идентификатор 10135.3513.1843/, кв. 14, по плана на 26м.р., /ул. 'Андрей Сахаров' № 9/, гр. Варна, I-ви етап: подземен етаж и блок 'Б', II-ри етап: блок 'В', III-ти етап: блок 'Г', IV-ти етап: блок 'Д', V-ти етап: блок 'Е', VI-ти етап: блок 'А'
130/02.11.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-17, /с идентификатор 10135.2520.5050/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Пловдив' № 19, гр. Варна
131/04.11.2016г. 'ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 'ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ', находящ се в УПИ VII-538, /идентификатор 10135.3514.813/, кв. 22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
132/11.11.2016г. 'НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА 'СЕМЕЕН ХОТЕЛ', УПИ Х-2105, идентификатор 10135.2563.370, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., ул. 'Любен Попов' № 8, гр. Варна'
133/11.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-446, /с идентификатор 10135.2564.446/, кв. 25, по плана на Вилна зона, ул. '9-та' № 21, гр. Варна
134/15.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, находящ се в УПИ I-8-'за жилищно строителство и трафопост', /идентификатор 10135.4018.18/, кв. 23, по плана на район 'Вл. Варненчик' IV м. р
135/16.11.2016г. 'КУРОРТНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН СКЛАД', находящ се в УПИ I-167, /идентификатор 10135.2568.130/, кв. 36, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна,I-ви етап: 'Склад към курортна сграда', II-ри етап: 'Курортна сграда'
136/17.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-5050, /с идентификатор 10135.2520.5050/, кв. 216, по плана на СО 'Траката, гр. Варна
137/17.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1287, /идентификатор 10135.1501.1287/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., /бул. 'Владислав Варненчик' № 93/, гр. Варна
138/22.11.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА болнични стаи и кабинети към ПЪРВА КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ находяща се на етаж 14-високо тяло, КЪМ МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.'Христо Смирненски' №1, гр. Варна
139/22.11.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ на болнични стаи и кабинети към ПЪРВА КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИНАХОДЯЩА СЕ НА ЕТАЖ 13 ВЪВ ВИСОКОТО ТЯЛО НА МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.'Христо Смирненски' №1, гр. Варна
140/22.11.2016г. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА болнични стаи и кабинети към КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ находяща се на етаж 3 във високото тяло на МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.'Христо Смирненски' №1, гр. Варна
141/22.11.2016г. 'САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-'комплексно жилищно строителство' ПИ с идентификатор 10135.3515.597.1, кв. 29, по плана на 16 м.р. на гр. Варна , ж.к. 'Трошево', бл. 79 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради''
142/22.11.2016г. 'САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, в гр. Варна , ж.к. 'Трошево', бл. 80 с идентификатор 10135.3515.597.2 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради''
143/22.11.2016г. 'САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-'комплексно жилищно строителство' ПИ с идентификатор 10135.3515.598.1, кв. 30, по плана на 16 м.р. на гр. Варна , ж.к. 'Трошево', бл. 82 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради''
144/24.11.2016г. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, находяща се в УПИ ІІ-795, /с идентификатор 10135.2526.795/, кв.23, по плана на кв.'Св. Никола', р-н 'Приморски', гр.Варна
145/25.11.2016г. 'Промяна предназначение на първи етаж от жилищна сграда в 'АТЕЛИЕ', ПИ 10135.1507.789, кв. 56, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Йоан Екзарх' № 15'
146/28.11.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в ПИ-1161, кв.202, /с идентификатор 10135.5403.1161/, по плана на с.о.'Боровец-юг', землище Галата, гр.Варна
147/30.11.2016г. 'Основно обновяване на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.3511.260.14, 10135.3511.260.15, 10135.3511.260.16, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.3511.260 за 'Комплексно жилищно строителство' по плана на ж.к. 'Възраждане' III м.р., с административен адрес ж.к. 'Възраждане', бл. 59, вх. 1, вх. 2 и вх. 3, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради''
148/01.12.2016г. 'Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с местонахождение район 'Одесос', бул. 'Вл. Варненчик' № 110, бл. 68, ПИ с идентификатор 10135.2030.302, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради''
149/01.12.2016г. 'Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.65.4.9, с местонахождение район 'Одесос', ул. 'Девня' бл. 9, вх. А и вх. Б, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради''
150/02.12.2016г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ 'за жилищен комплекс и магазини', кв. 16, 25м.р., гр. Варна с идентификатор 10135.2562.97.1, във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради''
151/02.12.2016Г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-97, кв. 41, 19м.р., район 'Приморски', ж.к. 'Чайка', бл. 16, вх. А, Б, В, Г и Д, с идентификатор 10135.2562.97.1, по 'Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради''
152/02.12.2016г. 'Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Варна, за Обособена позиция № 17 'Сграда с административен адрес бл. 152, находящ се в грр. варна, ж.к. 'Младост', 2-ри м.р.'
153/02.12.2016г. 'Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Варна, по Обособени позиции - Обособена позиция № 3 - Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес район 'Приморски', кв. 'Левски', ул. 'Мадара' № 28, бл. 7'
154/02.12.2016г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда - блок № 307, вход 1 и вход 2 с идентификатори №10135.4502.195.29 и № 10135.4502.195.30, кв. 7, по плана на III м.р., ж.к. 'Вл. Вареннчик', гр. Варна по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради'
155/05.12.2016г. ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, АВТОСЕРВИЗ И ОФИСИ, представляващи I-ви етап: - реконструкция, промяна предназначение и надстройка на съществуващи сгради, II-ри етап: - гараж и склад, УПИ VI-424, 10135.3513.73, кв. 3, по плана на 26м.р., гр. Варна
156/06.12.2016г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда, район 'Аспарухово', ул. 'Народни будители' № 21, вх. А, Б и В, в поземлен имот с идентификатор 10135.5502.185.1, 10135.5502.185.2 и 10135.5502.185.3 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради'
157/07.12.2016г. 'Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по Обособени позиции - за Обособена позиция № 14: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район 'Младост', ж.к. 'Възраждане', бл. 40, сграда с идентификатор 10135.3511.208, по кадастралната карта на гр. Варна'
158/08.12.2016г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО, находящ се в УПИ I-6-'за производствено - складови дейности', /идентификатор 72709.11.8/, кв. 4, по плана на ПЗ 'Клисе баир', с. ополи, Община Варна, I-ви етап: Склад № 1, II-ри етап: Склад № 2, III-ти етап: Склад № 3 и Склад № 4
159/09.12.2016г. 'ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, /жилищна сграда № 1 - първи етап и жилищна сграда № 2 - втори етап, УПИ VIII-217, кв. 2, идентификатор 30497.502.217, по плана на СО 'Орехчета', гр. Варна'
160/13.12.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IХ-426, /идентификатор 10135.1506.426/, кв.103, по плана на 7м.р., ул.'Д-р Л. Заменхоф' №24, гр. Варна
161/14.12.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С БАСЕЙН, находящ се в УПИ I /идентификатор 10135.2568.196/, кв. 70, местност 'Абатко', по плана на Вилна зона, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
162/14.12.2016г. НОВ КОРПУС С ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ VII СОУ 'НАЙДЕН ГЕРОВ', находящ се в УПИ III-100-'за училище', с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул. 'Царевец' № 1, гр. Варна
163/15.12.2016г. УЧИЛИЩЕ, находящо се в УПИ ІІ-110'за учебно заведение', кв.518, /с идентификатор 10135.1502.110/, по плана на 13-ти м.р., бул. 'Сливница' №113, гр. Варна
164/15.12.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-900, /идентификатор 10135.2526.2500/, кв. 12, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
165/15.12.2016г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-899, /идентификатор 10135.2526.1721/, кв. 12, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
166/16.12.2016г. Разширение на съществуващо помещение за хляб и хлебни изделия към ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ТИП 'ЛИДЛ”, находящ се в УПИ ХVІІ-633,634, кв.24, /с идентификатор 10135.3514.660/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
167/16.12.2016г. СКЛАДОВА БАЗА – ІІ етап, тяло 'Б', находяща се в УПИ ХV-1240'за производствено складова дейност', кв.11, /с идентификатор 10135.3514.218/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
168/19.12.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – I-ви етап, находящ се в УПИ Х-64, /идентификатор 10135.3515.204/, кв. 7, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Усмивка' № 21, гр. Варна
169/19.12.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И БИСТРО, УПИ II-295, идентификатор 10135.2553.226, кв. 37, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Роза' № 29, I-ви етап: Подземен паркинг - гараж и бистро до кота + 3,60 и II-ри етап: Жилищна сграда от кота + 3,60 до кота + 19,80'
170/19.12.2016г. ''Саниране на многофамилна жилищна сграда в гр.Варна, район 'Аспарухово”, ул.'Гривица', бл.№10 ПИ с идентификатор 10135.5502.190.1 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради' '
171/20.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V'за жил. стр-во', /с идентификатор 10135.3511.562/, кв.1, ж.к.'Възраждане' ІІм.р., гр.Варна
172/20.12.2016г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIX-17, кв. 162а, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Тервел' № 4, гр. Варна'
173/21.12.2016г. Промяна предназначение и преустройство на 'Таванско помещение №1' в 'Апартамент №15' и 'Таванско помещение №2' в 'Апартамент №16' в многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-250, /идентификатор 10135.1508.250/, кв.721, по плана на 3м.р., ул.'Македония' №4, гр. Варна
174/21.12.2016г. 'Саниране на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.414.1, с административен адрес: гр. Варна, ул. 'Петър Райчев' №2 по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради”
175/21.12.2016г. ТРИ ВИЛНИ СГРАДИ, находящ се в поземлен имот с идентификатор 30497505.788, / ПИ 505.788/, кв. 68, по плона на СО 'Под село', с. Звездица, Община Варна, I – ви етап: Вилна сграда № 1, II – ри етап: Вилна сграда № 2 и III – ти етап: Вилна сграда № 3
176/22.12.2016г. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, находяща се в имот с идентификатор 10135.5413.3554, по плана на КК на гр. Варна, СО 'Боровец-юг'
177/23.12.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІХ-575, кв.26, /с идентификатор 10135. 3506.575/, по плана на СО'Пчелина', гр.Варна
178/27.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-25, кв.1, /с идентификатор 10135.3516.25/, по плана на 26м.р., бул.'Сливница' №173, гр.Варна
179/28.12.2016г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ ХVІІІ-687,688,689, /с идентификатор 10135.2563.1846/, кв.47, по плана на 21м.р., гр.Варна
180/28.12.2016г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-444-'за жил.стр.', /с идентификатор 30497.505.1001/, кв. 62, по плана на СО 'Под село', с. Звездица, Община Варна
№ РС обект: 2

Разрешения за строеж 2016 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.