Разрешения за строеж 2010 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА 2 3 4
№1/04.01.2010 г. 'Еднофамилна жилищна сграда, ПИ №1314, по плана на СО ''Планова'', гр. Варна'
№2/05.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №115, СО ''Боровец - юг'', землище ''Галата'', гр. Варна'
№3/06.01.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ І-1521, кв. 133, 29-ти м.р., гр. Варна
№4/06.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №1242, кв. 32, СО ''Боровец - север'', гр. Варна'
№5/11.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №475=10135.5426.475, кв. 22, СО ''Ракитника'', гр. Варна'
№6/12.01.2010 г. Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда, в УПИ ІІІ-13851, кв.. 74, Вилна зона, гр. Варна
№7/13.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №150, кад. район 502 по ПНИ на м-ст ''Орехчето'' землище с. Звездица, гр. Варна'
№8/14.01.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ-860, по ПНИ на СО ''Акчелар'', гр. Варна'
№9/14.01.2010 г. 'Сграда за вилен отдих и туризъм, в ПИ №2280, по ПНИ на СО ''Прибой'', землище ''Галата, Район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№10/14.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2256, СО ''Манастирски рид'', гр. Варна'
№11/15.01.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-520,536, кв.101, по плана на 28 м.р., /?5505.485 по к.к./, ул.''Мара Гидик'' №68, кв. Аспарухово, гр.Варна'
1.Стоян Радев Стоянов 2.Петър Радев Стоянов двамата чрез Лиляна Петрова Стоева 3.Васил Ангелов Василев чрез Снежанка Атанасова Василева
'4. ''Спасов'' ЕООД представлявано от Васил Костадинов Спасов'
№12/15.01.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХХІІ-545, кв. 1, кв. ''Виница, Район ''Приморски'', гр. Варна'
№13/19.01.2010 г. 'Реконструкция и модернизация на плувен комплекс ''Приморски'' - ІІІ етап Покрит тренировъчен комплекс, в УПИ - ''плувен комплекс'', кв. 1, по плана на Приморска зона /Крайбрежна зона/, гр. Варна'
№14/21.01.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-12, кв.621, /2556.183 по к.к./, по плана на 5м.р., ул.''Битоля'' №37, гр.Варна.'
1.Тодор Маринов Гергов и Марийка Михалева Гергова 2.Марин Тодоров Маринов 3.Мима Тодорова Минкова
'4.''Александрид'' ООД представлявано от Александър Димитров Петровски'
№15/22.01.2010 г. 'Преустройство и модернизация на библиотеката /сграда ректорат, филиал 1 и филиал 2/ при МУ ''Проф. Д-р Параскев Стоянов'' - Подобект: Филиал 1 в сградата на ''Медицински колеж'', в ПИ 2556.315, по КК /бул. ''Цар Освободител'' №84/, гр. Варна'
№16/22.01.2010 г. 'Преустройство и модернизация на библиотеката /сграда ректорат, филиал 1 и филиал 2/ при МУ ''Проф. Д-р Параскев Стоянов'' - Подобект: Филиал 2 в УМБАЛ ''Св. Марина'' - сграда ''Аудитория'', в УПИ ''ВМИ'', по плана на 23 м.р., гр. Варна'
№17/22.01.2010 г. 'Преустройство и модернизация на библиотеката /сграда ректорат, филиал 1 и филиал 2/ при МУ ''Проф. Д-р Параскев Стоянов'' - Подобект:Сграда ''Ректорат'' МУ с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, в УПИ І за мед. университет, кв. 694а, по плана на 2-ри м.р. /ул. ''Марин Дринов'' №55/, гр. Варна'
№18/25.01.2010 г. ' Вилна сграда за сезонно обитаване, находяща се в ПИ-3291, кв.23, по плана на СО ''Ален мак'', гр.Варна.'
Кирил Янков Янков,.Веселина Георгиева Янкова
№19/25.01.2010 г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ -382, по плана на СО ''Балъм дере'' гр. Варна.'
Валя Тодорова Колева
№20/26.01.2010 г. 'Факултет по фармация към Медицински университет, в УПИ ІХ-315 ''за мед. колеж'', кв. 995, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна'
№21/26.01.2010 г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ-919, по плана на СО ''Сълзица'' гр.Варна.'
Надежда Игнатова Димитрова
№22/26.01.2010 г. ' Пристройка на същ. вилна сграда, находяща се в ПИ-1933, кв.41, /?2510.1933 по к.к./, по плана на ''Добрева чешма'', гр.Варна.'
Ива Миланова Стоянова
№23/26.01.2010 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-559, кв.31, /? 5510.199 по к.к./, по плана на кв.Галата, гр.Варна.
Георги Иванов Георгиев
№24/27.01.2010 г. 'Вилна сграда Евксиноград с офис и басейн, в ПИ №6892, кв. 107, по ПНИ на СО ''Траката'', Район ''Приморски'', гр. Варна'
№25/27.01.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ІІІ-3, кв. 395, 10-ти м.р., /ул. ''Христо Самсаров'' №13/, гр. Варна'
№26/28.01.2010 г. ' Жилищна сграда и автосервиз, находяща се в УПИ ХХІХ-499, кв.18, по плана на СО ''Пчелина'', гр.Варна.'
Георги Димитров Кърджилов
№27/28.01.2010 г. 'Жилищна сграда и автосервиз, в УПИ ХХІХ-499, кв. 18, СО ''Пчелина'', гр. Варна'
№28/28.01.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2744, СО ''Боровец - юг'' = 5403.2744, гр. Варна'
№29/28.01.2010 г. 'Саниране на учебен корпус №2 на Икономически университет - Варна, в УПИ ''ИУ-2'', по плана на 24-ти м.р. =2554.105, /ул. ''Евлоги Георгиев'' №24/, гр. Варна'
№30/29.01.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на съществуващи складове за медицински консумативи, находящи се на първи етаж на тяло 1 на МБАЛ ''Св. Марина'' в ''Медикотехническа лаборатория'' - филиал Варна, в ПИ 1045 8сидентификатор 10135.2555.330/, бул. ''Христо Смирненски'' №1, м-ст ''Сотира'', гр. Варна'
№31/29.01.2010 г. Първи етаж на жилищна сграда с магазин за нехранителни стоки и ателие за ел. диагностика на автомобили
№32/01.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1318, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варненчик, гр. Варна'
№33/01.02.2010 г. ' Вилна сграда, находяща се в ПИ-1033, кв.185, по плана на СО ''Горна Трака'', гр.Варна.'
№34/01.02.2010 г. 'Курортни сгради - 4 бр., в УПИ ІІ-72143, кв. 17, по плана на КЗ ''Прибой'', землище ''Галата'', гр. Варна'
№35/01.02.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №4581, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна'
№36/01.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №557, СО ''Ментеше'' р-н ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№37/03.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №283, СО ''Траката'', гр. Варна'
№38/08.02.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, в УПИ ХХVІІІ-1792, кв. 38=3514.521, по плана на ЗПЗ - север, гр. Варна - етапно строителство: Първи етап - секция ''4'' Трети етап секция ''2'' Четвърти етап - секция ''1''' Аламо ООД
№39/10.02.2010 г. 'Търговски обект /Супермаркет/ ''Пени маркет'', УПИ ІХ-83-''за общ. обслужване'' = ПИ 10135.5502.560, кв. 6, 27-ми м.р., спортен комплекс ''Канал - море - езеро'', кв. Аспарухово, гр. Варна '
№40/10.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІ-402, кв. 310, 9-ти м.р. = ПИ 10135.1501.402 /ул. ''Доспат''/, гр. Варна'
№41/17.02.2010 г. Пристройка и надстройка на вилна сграда, в УПИ ІV-1600, кв. 10, по плана на Вилна зона, гр. Варна
№42/17.02.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ VІ-92, кв. 24а, по плана на кв. Виница, гр. Варна
№43/17.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1584, СО ''Ментеше'' р-н ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№44/17.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІ-14, кв. 621, 5-ти м.р., /ул. ''Митоля'' №33/, гр. Варна'
№45/17.02.2010 г. 'Пристройка на вилна сграда и реконструкция и пристройка на подземен гараж, в УПИ ХХІІ-967 /идентификатор 10135.2526.967/, кв. 53, по плана на кв. ''Свети Никола'', гр. Варна'
№46/19.02.2010 г. 'Промяна предназначение на съществуваща сграда ''Съблекални Рибарски плаж'' в ''Дискотека'', в УПИ ІІ-''за морски бани'', по ПРЗ на Приморска зона - Варна, Съставна зона 5'
№47/23.02.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХVІІІ-196, кв. 31, по плана на кв. ''Галата'', Район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№48/23.02.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2716, СО ''Манастирски рид'', Район ''Приморски'', гр. Варна'
№49/23.02.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №1885, по ПНИ на СО ''Добрева чешма'', Район ''Приморски'', гр. Варна'
№50/26.02.2010 г. 'Промяна предназначение на жилищна сграда в ''Цех за производство на сладки и закуски'' и пристройка към нея, в ПИ 10135.52.276, по КК на 12-ти м.р., /ул. ''Цар Иван Срацимир'' №109/, гр. Варна'
№51/01.03.2010 г. 'Жилищна сграда А и Б, в УПИ ХІІ-18, кв. 12, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№52/01.03.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, с подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки, в УПИ ІХ-380, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р., /ул. ''Прилеп'' №31/, гр. Варна'
№53/01.03.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №79, кв. 16, по ПНИ на СО ''Телевизионна кула, гр. Варна'
№54/02.03.2010 г. 'Двуфамилна жилищна сграда, в ПИ №3166, по плана на м-ст ''Зеленика'', гр. Варна'
№55/02.03.2010 г. 'Вилна сграда с лятна кухня и гараж, находяща се в ПИ-433, кв.24, /?5426.433 по к.к./, по плана на СО ''Ракитника'', кв.Галата, гр.Варна.'
№56/02.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХVІІІ-664, кв. 17, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№ 57/02.03.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-194, кв.19, по плана на СО ''Кочмар'' гр.Варна.'
№58/04.03.2010 г. 'Търговски обект тип ''ЛИДЛ'', в УПИ -98,99 ''за търговски обект'', масив 4019, м-ст ''Терасите'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№59/04.03.2010 г. 'Многофункционална сграда, в УПИ ХІ-за общ. обслужване, кв. 7, по плана на ЖК ''Бриз - юг'', 21-ви м.р. = 2563.1679, гр. Варна'
№60/04.03.2010 г. 'Магазин за хранителни стоки тип ''супермаркет'', представляващ реконструкция на магазин за промишлени стоки ''Образцов дом'', в ПИ №1, 4 -ти м.р., /бул. ''Вл. Варненчик'' №48/, гр. Варна'
№61/05.03.2010 г. 'Преустройство на офис на три нива с цел обособяването му на два реални дяла, в УПИ І-4, кв. 113, по плана на 7-ми м.р., /ул. ''Кавала'' №31/, гр. Варна'
№62/09.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №981, кв. 17, по плана на ЖК ''Бриз'', гр. Варна'
№63/10.03.2010 г.
'Надстройка на същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-5, кв.65-а, по плана на 8м.р., ул.''Цар Иван Шишман'' №21, гр.Варна.'
1.Станка Андонова Дудева 2.Златка Недева Николова 3.Мария Недева Костова 4.Димитра Митева Павлова 5.Лилия Людмилова Димитрова, 6.Боян Людмилов Павлов
№64/12.03.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на ''Работилница'' в ''Бистро и магазин за готова храна'' и пристройка към него, в УПИ ХІІ-Окръжна болница, кв. 682, по РП на 2-ри м.р., /бул. ''Цар Освободител'' №100/, гр. Варна'
№65/12.03.2010 г. Курортни сгради с апартаменти за сезонно обитаване, находящи се в УПИ LХІІІ-3663,3664, кв.12, /?2564.1354 по к.к./, по плана на Вилна зона, гр.Варна.
'1.Пенка Иванова Еремиева 2.Иван Иванов Еремиев 3.Мария Иванова Еремиева 4.''Корал-ИВ'' ООД представлявано от СветлозарИванов Косев'
№66/15.03.2010 г. 'Офисна сграда, в УПИ ІІ-2''за офис'', кв. 728, по плана на 3-ти м.р., /ул. ''Любен Каравелов'' №4А/, гр. Варна'
№67/15.03.2010 г. 'Надстройка и нова сграда за шоурум и автомобилно обслужване, в УПИ VІ-330,462''за търг. комплекс, изложение и атракции'', кв. 6, по плана на Паркоустройствен и регулационен план /ОП.3/, район ''Вл. Варненчик'' = №10135.4508.232, гр. Варна'
№68/15.03.2010 г. 'Промяна предназначение на съществуващи сгради ''Дърводелска работилница и гараж - плаж север 2'', ''Техническа работилница'', ''Навес към техническа работилница'' и ''Авторемонтна работилница'' в ''Дискотека'', в УПИ ІІ-''за морски бани'', по ПРЗ на Приморска зона - Варна, Съставна зона 5'
№69/17.03.2010 г. 'Едроплощен Хипермаркет ''кауфланд'' за хранителни стоки, находящ се в УПИ ІІІ-4023.65 /стар 230001,230002,230006,230008,230040/, кв.2, р-н ''Вл.Варненчик'', м.Боклук тарла, гр.Варна.'
№70/18.03.2010 г. 'Надстройка на търговски комплекс с шоурум, в УыПИ ХVІ-29022-''за търг. комплекс'', кв. 3, зона ОП.3, по плана на район ''Вл. Варненчик, /бул. ''Ян Хунияди'' №67/, гр. Варна'
№71/18.03.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №6123, кв. 132, по ПНИ на СО ''Траката'', гр. Варна'
№72/18.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1627, СО ''Ментеше'', р-н ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№73/18.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХVІІІ-95, кв. 4, СО ''Пчелина'', р-н '', гр. Варна'
№74/18.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХІІ-5504.531 /=1247/, кв. 56, по плана на 28-ми м. Р., /ул. ''Янтра'' №2/, гр. Варна'
№75/22.03.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-726, по плана на СО ''Ракитника'', кв. Галата, гр.Варна.'
№76/22.03.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №730 =1414, СО ''Планова'', гр. Варна'
№77/24.03.2010 г. 'Вилна сграда, в имот с идентификатор 10135.5426.2562 =ПИ №2562, СО ''Ракитника'', гр. Варна'
№78/24.03.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2694, СО ''Боровец - север'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№79/26.03.2010 г. 'Основен ремонт с реконструкция на сграда ''Павилион за сънна терапия'' в Онкологичен център на МБАЛ ''Света Марина'' ЕАД, изграждане на бункер за линеен ускорител, в УПИ ''ВМИ'', по плана на 23-ти м.р., гр. Варна'
№80/29.03.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №850, кв. 80, по ПНИ на СО ''Ваялар'', гр. Варна'
№81/30.03.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-3516.144, /стар 86/, кв.4, по плана на 26м.р., ул.''Паско Желев'' №11, гр.Варна.'
№82/30.03.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ 5417.2857, по плана на СО ''Боровец-юг''.'
№83/30.03.2010 г. 'Надстройка на жилищна сграда, в УПИ VІІ-17961 кв. 66, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Йоан Екзарх'' №11/, гр. Варна'
№84/30.03.2010 г. 'Жилищна сграда с ресторант, в УПИ ІІІ-94''за жил. сграда'', кв. 38, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна'
№85/31.03.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на таванско помещение в ''жилище''в жилищна сграда, в УПИ VІІ-1743, кв. 59, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Александър Батемберг'' №26/, гр. Варна'
№86/31.03.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.1551, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр.Варна.'
№87/06.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХL-281, кв. 12, ЖК ''Бриз'', гр. Варна'
№88/06.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в имот с идентификатор 10135.1501.152=УПИ ХІV-11, кв. 239, по плана на 9-ти м.р., /ул. ''Трайко Китанчев'' №5/, гр. Варна'
№89/06.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №10135.5549.1518 = ПИ №1518, кв. 35, СО ''Прибой'', гр. Варна'
№90/06.04.2010 г. 'Надстройка на същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ V-2575.505, /стар 260/, кв.33, по плана на кв.''Виница'', гр.Варна.'
№91/06.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.11 по ПНИ на СО ''Добрева чешма'', район ''Приморски'', гр. Варна'
№92/07.04.2010 г. 'Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен в поземлен имот с идентификатор 10135.2568.132 = УПИ ІІІ-119, кв. 36, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна'
'2. ''ИРИСИ'' АД,3. Иван Веселинов Колаксъзов'
№93/07.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в поземлен имот с идентификатор 10135.5502.523 =УПИ ХІІІ-1379, кв. 17, по плана на 27-ми м.р., /ул. ''Искър'' №4/, гр. Варна'
№94/08.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2522.883, кв. 8, по плана на СО ''Акчелар'', гр.Варна.'
№95/09.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-500 /стар 190/, кв. 15, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№96/12.04.2010 г. 'Промяна предназначение на част от търговски комплекс ''Хавана'' в ''Магазин за хранителни и нехранителни стоки'', в поземлен имот с идентификатор 10135.513.475 =УПИ VІІ-83''за търг. обект'', кв. 38, по плана на КК ''Златни пясъци'', гр. Варна'
№97/12.04.2010 г. 'Надстройка на вилна сграда, в поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3122 =ПИ 3122, местност ''Зеленика'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№98/12.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ 826, СО ''Сълзица'', Район ''Младост'', гр. Варна'
№99/12.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-366, по плана на СО ''Зеленика'', кв.Галата, гр.Варна.'
№100/12.04.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2520.2135, кв.149, по плана на СО ''Горна Трака'', гр.Варна.'
№101/12.04.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2517.2423, кв.17, по плана на СО ''Манастирски рид'', гр.Варна.'
№102/13.04.2010 г. Жилищна сграда, в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.352 = УПИ ХХХІХ-1926, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
№103/13.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 319, кв. 71, СО ''Ваялар'', Район ''Приморски'', гр. Варна'
№104/14.04.2010 г. 'Пристрояване на тераса към ап.№1, ет.1, вх.1 в същ. жилищна сграда, находяща се в ПИ -11, кв.30, 18м.р., ул.''Княз Николаевич'' №23, гр.Варна.'
№105/14.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-5510.786 /стар 627/, кв. 31, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', /ул. ''Панорамна'' №8/, гр. Варна '
№106/14.04.2010 г. 'Вилна сграда, в поземлен имот с идентификатор 10135.2520.532 = ПИ №532, кв. 161, СО ''Траката, гр. Варна'
№107/15.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ 1487, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№108/15.04.2010 г. 'Жилищна сграда - вход А, в УПИ ХІ-1501.1173 /стар 13,14,15/, кв. 302а, по плана на 9-ти м.р., /ул. ''Ивайло'' №33, 35, 37/, гр. Варна'
№109/15.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ІV-13''за жил. строителство'', кв. 360, по плана на 10-ти м.р., /ул. ''Хараламби Ангелов'' №27/, гр. Варна'
№110/15.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2520.502, кв.140, по плана на СО ''Траката'', гр.Варна'
№111/15.04.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуващата жилищна сграда, в ПИ 731, СО ''Планова'', район ''Младост'', гр. Варна'
№112/19.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-577, по плана на СО ''Сълзица'' гр.Варна.'
№113/19.04.2010 г. 'Разширение на помещение за сухи продукти - цех ''А'', в УПИ ІV-4510.491 /стар 1614/, кв. 12, по плана на ЗПЗ, район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№114/19.04.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХІV-1507.334 /стар 1348/, кв. 25, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Марко Балабанов'' №14/, гр. Варна'
№115/19.04.2010 г. 'Складово-административна сграда, в УПИ ІІ-033010, масив 33, по плана на зона СОП 4.2, землище с. Тополи, гр. Варна - етапно изграждане І-ви етап: Блок А ІІІ-ти етап: Блок В' БУЛКО КОМЕРС ООД
№116/19.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №642, СО ''Ментише'', Район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№117/19.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІ-158, /стар 7/, кв. 116, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Райко Жинзифов'' №12/, район ''Одесос'', гр. Варна'
№118/20.04.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-117, по плана на СО ''Ракитника'', гр.Варна.'
№119/21.04.2010 г. 'Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки в ''Оръжеен магазин с раздавателен склад към него и офис'', в УПИ ІХ-1501.1218 /стар 4/, кв. 282, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна'
№120/23.04.2010 г. 'Сграда за курортен туризъм, находяща се в УПИ ХХІ-2564.1334, /стар 13859/, кв.55, по плана на ВЗ ''Траката'', гр.Варна'
№121/23.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-3230, по плана на СО ''Зеленика'', гр.Варна'
№122/23.04.2010 г. 'Жилищна сграда и гараж, находящи се в ПИ-2509.345, по КП ''Телевизионна кула'', гр.Варна'
№123/26.04.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ -587, кв.40, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна'
№124/26.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №3672, СО ''Зеленика'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№125/26.04.2010 г. 'Реконструкция на съществуваща бензиностанция 2120 ''ПЕТРОЛ'', в УПИ І-4018.11 = 11''за бензиностанция, газостанция и обслужващи дейности'', кв. 23, по плана на ЖК ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№126/27.04.2010 г. 'Вилна сграда - ''Б'', в ПИ 5426.2621 /стар 2621/, СО ''Ракитника'', гр. Варна'
№127/27.04.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 967, по плана на м-ст ''Под село'', с. Звездица, Район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№128/27.04.2010 г. Складова сграда, офис сграда и ограда /плътна с височина до 2.2м. и ажурна с плътна част до 0.60м. от прилежащия терен/, находящи се в УПИ ХVІІІ-841, кв.48, по плана на ЗПЗ-юг, гр.Варна,
№129/27.04.2010 г. Складове за пакетирани стоки, находящи се в УПИ ІІІ-033010, масив №33, по плана на землище с.Тополи, гр.Варна.
№130/27.04.2010 г. 'Жилищна сграда - А, в УПИ ХХ-1774 /стар 90/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., район ''Младост'', гр. Варна'
№131/27.04.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХVІ-692 /стар 205/, кв. 47, по плана на 21-ви м.р., район ''Приморски'', гр. Варна'
№132/28.04.2010 г. 'Външен басейн към хотел ''Глория'', в УПИ ІІІ-2569.201 =126,127''за курортно строителство'', кв. 1, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна'
№133/03.05.2010 г. 'Промяна предназначение на ''Склад'' в ''Стрелбище'', в УПИ ХІ-570, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., /ул. ''Бузлуджа'' №15/, гр. Варна'
№134/03.05.2010 г. МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР С ХОТЕЛ, находящ се в УПИ ХІІ-2536.1008, кв.1, по плана на Приморска зона, СЗ-6, гр.Варна.
№135/03.05.2010 г. 'Морелечебна база, в УПИ І-2536.1009 = І''за морелечебна база'', кв. 2, Приморска зона - Съставна зона №6, гр. Варна'
№136/03.05.2010 г. 'Център за възстановяване и рехабилитация, в УПИ ІІ-2536.1010 =ІІ''за хотел'', кв. 2, Приморска зона - Съставна зона №6, гр. Варна'
№137/03.05.2010 г. 'Център за възстановяване и рехабилитация с конферентен блок и хотел, в УПИ ІІ-2536.1012 =ІІ''за хотел'', кв. 3, Приморска зона - Съставна зона №6, гр. Варна'
№138/03.05.2010 г. 'Център за възстановяване и рехабилитация, в УПИ ІІ-2536.1013 =ІІ''за хотел'', кв. 3, Приморска зона - Съставна зона №6, гр. Варна'
№139/04.05.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-2508.372 /стар 3728, кв. 20, СО ''Сотира'', гр. Варна'
№140/04.05.2010 г. 'Жилищна сграда , в УПИ VІ-2508.1184 /стар 277/, кв. 20, СО ''Сотира'', гр. Варна І-ви етап: сграда №1, ІІ-ри етап: сграда №2'
№141/05.05.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-5426.520, кв.21, по плана на СО ''Ракитника'', кв. Галата, гр. Варна'
№142/10.05.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5403.3387, СО ''Боровец - юг'', гр. Варна'
№143/10.05.2010 г. 'Промяна предназначение на ''Гараж №4'' в ''Магазин за промишлени стоки'', в жилищна сграда на ул. ''Велико Христов'' №8, УПИ VІ-8, кв. 863, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна'
№144/10.05.2010 г. ' Ремонт и преустройство на покривна конструкция на обща част в подпокривното пространство с изграждане на капандури и обособяването му в склад, в жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-4, кв.49, по плана на 8м.р., /ул.''Хан Крум'' №23/, гр.Варна.'
№145/11.05.2010 г. 'Промяна предназначение на ''Гараж №3'' в ''Магазин за зеленчуци и промишлени стоки'', в жилищна сграда, кв. 535, по плана на 14-ти м.р., /бул. ''Вл. Варненчик'' №106, вх. Б/, гр. Варна'
№146/12.05.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ Х-2563.510 =317, кв. 46, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
№147/12.05.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІ-1506.185 /стар 213/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р. /ул. ''Кавала'' №15/, гр. Варна'
№148/12.05.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-2554.1227, кв. 8, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна
№149/17.05.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение - ІІ-ри етап, в УПИ V-''за смесено предназначение''- 3517.447, кв. 13, по плана на 15-ти м.р., гр. Варна'
№150/18.05.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, в УПИ V-3513.358 =227''за смесено предназначение'', кв. 1088, по плана на 26-ти м.р., /ул. ''Чинар'' №18/, гр. Варна'
№151/18.05.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 2520.6830 =6848, кв. 132, СО ''Траката'', гр. Варна'
№152/18.05.2010 г. 'Двуфамилна жилищна сграда, в ПИ 2522.780 =780, кв. 10, СО ''Акчелар'', гр. Варна'
№153/18.05.2010 г. 'Магазин - пристройка към съществуваща сграда, в УПИ І-''за жилищно строителство, магазини и подземни гаражи''-1502.7, кв. 528, по плана на ХІІІ-ти м.р., /бул. ''Сливница'' №131, ъгъла с ул. ''Отец Паисий'' №8, 10/, гр. Варна'
№154/18.05.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.971, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна'
№155/19.05.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.921, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна'
№156/25.05.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №972 - 2510.972, по плана на ПНИ на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна'
№157/25.05.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХV-284, кв. 21, СО ''Пчелина'', район ''Младост, гр. Варна'
№158/26.05.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-1506.143 /стар VІІІ-6/, кв.117, по плана на 7м.р., ул.''Кавала'' №3, гр.Варна'
№159/26.05.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ -1280, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна'
№160/26.05.2010 г. ' Преустройство на ателие 5 и ателие 6 в същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ-ІІІ-275, кв.123, 7м.р., ул.''Капитан Петко Войвода'' №47, гр.Варна '
№161/26.05.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2575.1623 /стар ХVІ-63/, кв.19, ул.''Аладжа манастир'' №7, кв.Виница, гр.Варна'
№162/26.05.2010г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2575.1622 /стар ХV-63/, кв.19, ул.''Аладжа манастир'' №7, кв.Виница, гр.Варна'
№163/26.05.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ ХХV-2563.194 =2, кв. 34, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
№164/28.05.2010 г. 'Вилна сграда - І-ви етап, в ПИ 505, кв. 46, СО ''Добрева чешма, район ''Приморски'', гр. Варна'
№165/28.06.2010 г. 'Център за настаняване от семеен тип на деца в риск, в ПИ 2558.90 по КК =15, кв. 665, по плана на 6-ти м.р., /ул. ''Ген. Колев'' №90/, гр. Варна'
№166/31.05.2010г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1588, по плана на СО ''Ментеше'', гр.Варна'
№167/31.05.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 2510.1741, СО ''Добрева чешма, район ''Приморски'', гр. Варна'
№168/01.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №4211, кв. 42, СО ''Боровец - юг'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№169/01.06.2010 г. 'сграда за обществено обслужване /реконструкция и надстройка/, в УПИ ІХ-1507.1002 =2, кв. 75, по плана на 8-ми м.р. /ул. Генуа'' №7-9/, гр. Варна'
№170/01.06.2010г. 'Жилищна сграда-първи етап, находяща се в УПИ ІІ-3515.188 /стар ІІ-56/, кв.7, по плана на 16м.р.-север, р-н Младост, ул.''Усмивка'' №37, гр.Варна'
№171/01.06.2010г. 'Хотел ''Посейдон'', находящ се в УПИ VІІІ-513.289 /стар VІІІ-289''за хотел''/, кв.48, по плана на к.к.''Златни пясъци'', гр.Варна'
№172/01.06.2010г. 'Външен басейн с обем до 100 куб.м. в ПИ-522.911, кв. 8, СО ''Акчелар'', гр.Варна'
№173/01.06.2010 г. 'Магазин за хранителни стоки ''ПЛЮС'', в УПИ ІV-4023.83 =230038, кв. 7, по плана на местност ''Боклук тарла'', район ''Вл. Варненчик, гр. Варна'
№174/01.06.2010 г. 'Жилищна сграда с кафене и фризьорски салон, в УПИ V-900, кв. 32, СО ''Пчелина'', район ''Младост'', гр. Варна'
№175/02.06.2010г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5426.2309, по плана на СО ''Ракитника'', гр. Варна'
№176/03.06.2010г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2723.15 /стар 1551/, по плана на СО ''Ваялар'', гр. Варна'
№177/03.06.2010 г. 'Вилна сграда с покрита тераса, в ПИ 5426.337, СО ''Ракитника'', гр. Варна'
№178/03.06.2010г. 'Жилищна сграда етап ''С'', находяща се в ПИ-716, по плана на СО ''Прибой'', гр. Варна'
№179/04.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ І-3515.162 =31, кв. 3, по плана на 16-ти м.р., /ул. ''Елин Пелин'' №96/, гр. Варна'
№180/04.06.2010 г. 'Жилищна сграда в УПИ ІІ-1501.88 = 13, кв. 284 а, по плана на 9-ти м.р. /ул. ''Ивайло'' №73/, гр. Варна'
№181/04.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2744, СО ''Боровец - юг'' =5403.2744, гр. Варна'
№182/04.06.2010г. ' Жилищни сгради, находящи се в УПИ ІІ-3515.1832 /стар ІІ-531,532/, кв.41, по плана на 16м.р.-север, ул.''Милосърдие'' №13 и 13А, гр.Варна.'
' Първи етап - сграда ''ЮГ'''
' Втори етап - сграда ''СЕВЕР''' '1. Велико Георгиев Георгиев и Радка Димитрова Георгиева, 2. Пламен Великов Георгиев, 3. Димитричка Великова Георгиева, 4. Неделя Енева Георгиева, 5. Марийка Иванова Георгиева, 6. Иван Георгиев Георгиев, 7. Янка Иванова Велева, 8. МАРК МП'' ЕООД представлявано от Станислав Марков Маркаров, 9. Елка Желязкова Георгиева'
№183/04.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2049, кв. 123, СО ''Траката'', район ''Приморски'', гр. Варна'
№184/04.06.2010 г. 'Разширение на производствен цех и пристройка на метален навес за суровини, в УПИ ХVІІІ-53, кв. 1, по плана на ПЗ ''Клисе баир'', землище с. Тополи '
№185/08.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2748, СО ''Боровец - север'', гр. Варна'
№186/09.06.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда, в ПИ №5403.2582, СО ''Боровец - юг'', гр. Варна'
№187/09.06.2010 г. 'Промяна предназначение на ''избени помещения'' в сградата на Народно читалище ''Отец Паисий'' в ''Кафе-клуб на самодееца'', в УПИ -''за читалище'', по плана на 6-ти м.р., /ул. ''Братя Бъгстон'' №12/, гр. Варна'
№188/14.06.2010 г. 'Сграда за отдих, в ПИ 2517.4649 = 1353, кв. 26, СО ''Манастирски рид'', гр. Варна'
№189/14.06.2010 г. 'Втора вилна сграда, в ПИ №2623.8898 по плана на ПНИ на СО ''Горна Трака'', гр. Варна'
№190/14.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ Х-2554.259=618, кв. 8, по плана на 24-ти м.р., ул ''Батова'' №7/, гр. Варна'
№191/14.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-3513.328=274, кв. 1087, по плана на 26-ти м.р.,/ул. ''Чинар'' №33/, гр. Варна'
4. Красимира Денева Горенова
№192/14.06.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.921, кв.72, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна'
№193/14.06.2010 г. 'вилна сграда, в ПИ №5549.2245 /стар 2110/, кв. 5, СО ''Прибой'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№194/14.06.2010г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-1503.94 /стар Х-3/, кв.357, по плана на 10м.р., ул.''Радецки'' №55, гр. Варна'
№195/14.06.2010 г. 'Жилищна сграда - І-ви етап, в УПИ ХІІ-1501.5 /стар 4/, кв. 278, по плана на 9-ти м.р., ул. /''Ивайло'' №90/, гр. Варна'
№196/15.06.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ ІV-2515.962, кв. 57, СО ''Ален мак'', гр. Варна'
№197/16.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХVІІІ-2575.1478 /стар 1134/, кв. 2б, кв. ''Виница, гр. Варна'
№198/17.06.2010 г. 'Еднофамилна жилищна сграда, в ПИ №1324 /стар 888/, СО ''Планова'', район ''Младост'', гр. Варна'
№199/17.06.2010г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ №383, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна.'
№200/17.06.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ 579, по плана на СО ''Балъм дере'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№201/17.06.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ 578, по плана на СО ''Балъм дере'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№202/17.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №4098, СО ''Боровец - юг'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№203/18.06.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на 59 хотелски стаи от блок ''А'' в ''СТУДИЯ'', в УПИ ІV-2569.11 = 132''за хотел, жилища и ТП'', кв. 11, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна'
№204/18.06.2010 г. 'Жилищна сграда №1, в ПИ 5545.345, СО ''Зеленика'', гр. Варна'
4. Камен Софрониев Юлиянов
№205/18.06.2010 г. 'Жилищна сграда №2, в ПИ 5545.345, СО ''Зеленика'', гр. Варна'
4. Камен Софрониев Юлиянов
№206/18.06.2010 г. 'Жилищна сграда №3, в ПИ 5545.345, СО ''Зеленика'', гр. Варна'
4. Камен Софрониев Юлиянов
№207/21.06.2010г. ' Офис сграда с вграден трафопост, находяща се в УПИ ІV-1501.1227 /стар ІV-4,4а/, кв.306, по плана на 9м.р., бул.''Вл.Варненчик'' №95, гр.Варна.'
№208/21.06.2010 г. 'Изграждане на два броя тераси към апартамент №48 в съществуваща жилищна сграда с №3511.137.2.2, по КК /ЖК ''Възраждане'', І-ви м.р., бл.5, вх.3/, гр. Варна'
№209/21.06.2010 г. 'Сграда за обществено обслужване, в УПИ І-''за обществено обслужване и социални дейности'', кв. 32, СО ''Пчелина'', гр. Варна'
№210/22.06.2010 г. 'Промяна предназначение на ''част от санитарен възел'' в ''асансьор'' към старо крило на Онкологична болница - база 1'' - І-ви етап'
Основен ремонт и реконструкция с промяна предназначението на част от помещения на Онкологична болница - база 1 - ІІ-ри етап
'УПИ VІІ-5506.361 /стар 1783,2628 - ''за болница'', кв. 151, 29-ти м.р., местност ''Вилите, кв. ''Аспарухово'', гр. Варна'
МДОЗС Д-р М. Марков ЕООД
№211/22.06.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.867, по ПНИ на СО ''Боровец-юг'', гр.Варна.'
№212/22.06.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5549.1709, СО ''Прибой'', гр. Варна '
№213/23.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ V-5506.82 /стар 1490/, кв. 131, по плана на 29-ти м.р., /ул. ''Димчо Дебелянов'' №10/, гр. Варна'
№214/23.06.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-938, м.''Под село'', с.Звездица, община Варна.'
№215/23.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИVІ-2554.381 = 277, кв. 28, по плана на 24-ти м.р., /ул. ''Арх. Дабко Дабков'' №4/, гр. Варна'
5. Радка Георгиева Костадинова, 6. Георги Костадинов Георгиев, 7. Радосвета Георгиева Георгиева
№216/23.06.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение - ІІІ-ти етап, в УПИ V-''за смесено предназначение''-3517.447, кв. 13, по плана на 15-ти м.р., гр. Варна'
№217/24.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХІV-2526.1980 /стар 1719/, кв. 52, по плана на кв. ''Св. Никола'', гр. Варна'
№218/28.06.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.3971, по ПНИ на СО ''Боровец - юг'', гр.Варна'
№219/28.06.2010 г. 'Жилищна сграда с вграден трафопост, находяща се в УПИ VІІІ-1501.115 /стар VІІІ-7/, кв.284, по плана на 9-ти м.р., ул.''Братя Тедески'' №9а, гр.Варна'
№220/30.06.2010 г. 'Две жилищни сгради, находящи се в ПИ-5545.182, по плана на СО ''Зеленика'', р-н Аспарухово, гр. Варна'
№221/30.06.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №3652, СО ''Зеленика'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№222/01.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.624, кв. 47, СО ''Добрева чешма'', гр. Варна'
№223/02.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №5426.318, кв. 38, СО ''Ракитника'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№224/02.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.1959, кв. 179, СО ''Боровец - юг'', гр.Варна'
№225/05.07.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2052.553, по плана на СО ''Виница-север'', гр. Варна'
№226/05.07.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-789, по плана на СО ''Сълзица'', гр. Варна'
№227/05.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №789, СО ''Сълзица'', гр. Варна'
№228/08.07.2010 г. 'Реконструкция на съществуващ спортно тренировъчен комплекс ''Младост'', находящ се в УПИ І-3512.293 /стар УПИ І-207,208,209,29''за спортен комплекс ''Младост''/, кв.10, по плана на ж.к. ''Младост''-І-ви м.р., гр.Варна. '
№229/12.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2516.2921 8стар 379/, по плана на СО ''Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна'
№230/11.06.2010 г. 'Преустройство на апартамент №9 на две нива с обособяване на две жилища в жилищна сграда, в УПИ VІ-1507,984 /стар 6/, кв. 69, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Черноризец Храбър'' №4/, гр. Варна'
№231/12.07.2010 г. 'Шоурум и офиси, в УПИ ХХІV-4508.96 /стар 465-''за изложбен комплекс''/, кв. 5, зона ОП.3, по плана на район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна0'
№232/12.07.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1599, по плана на СО ''Ментеше'', гр.Варна'
№233/13.07.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-1501.1199 /стар І-24,25/, кв.296А, по плана на 9м.р., ул.''Стара планина'' №59А, гр.Варна'
№234/13.07.2010 г. 'Двуетажна жилищна сграда с два гаража, находяща се в ПИ -774, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна.'
№235/13.07.2010 г. 'Шоурум и офис - изложбена зала, в УПИ ХХІІІ-4508.94-''за изложбен комплекс'' /стар 466/, кв. 5, по плана на Паркоустройствен и регулационен план ОПЗ - Район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№236/14.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2723,789, кв. 96, по ПНИ на СО ''Ваялар'', гр. Варна'
№237/15.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.405, по ПНИ на СО ''Боровец-юг'', гр. Варна'
№238/15.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5426.2502, кв. 44, СО ''Ракитника'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№239/19.07.2010 г. 'Две жилищни сгради, находящи се в ПИ-2522.392, кв. 18, по плана на СО ''Акчелар'', гр.Варна.'
№240/19.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5549.2246 /стар 2109/, кв. 5, СО ''Прибой'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№241/19.07.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ ХVІ-2566.126 /стар 1511г, 13846/, кв. 2, по плана на местност ''Старите лозя'' - Долна Трака, гр. Варна'
№242/20.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5403.1157, по ПНИ на СО ''Боровец-юг'', гр.Варна.'
№243/20.07.2010 г. 'Пристройка на вилна сграда, в ПИ №68, кв. 3, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна'
№244/20.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-1586, по плана на СО ''Ментеше'', гр.Варна'
№245/21.07.2010 г. 'Пристройка към съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХІІ-208, кв. 20, СО ''Кочмар'', Район ''Младост'', гр. Варна'
№246/21.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №864, кв. 173, СО ''Ваялар'', район ''Приморски'', гр. Варна'
№247/21.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-2554.568 /стар 1536/, кв. 3, по плана на 24-ти м.р., Район ''Приморски'', гр. Варна'
№248/21.07.2010 г. 'Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ ХІІІ-2522.258, кв. 23, СО ''Акчелар'', район ''Приморски'', гр. Варна'
№249/21.07.2010 г. 'Открит развлекателен басейн с обем до 100 куб. М., в УПИ ІІ-96 ''за жилищна сграда'', кв. 5, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна'
№250/22.07.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ Х-3515.723 =787, кв. 47, по плана на 16-ти м.р., /ул. ''Хан Кубрат''/, гр. Варна'
№251/23.07.2010 г. 'Пристройка и надстройка на жилищна сграда, в УПИ ХІІ-2559.99 =2808, кв. 17, по плана на 17-ти м.р., /ул. ''Явор'' №26, гр. Варна'
№252/23.07.2010 г. 'Двуетажна жилищна сграда, в ПИ №121, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№253/23.07.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.582, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр.Варна.'
№254/26.07.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-2560.146 /стар №14/, кв. 34, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна
№255/28.07.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 2723.885, кв. 63, СО ''Ваялар'', гр. Варна'
№256/29.07.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ ХLІІІ- 5510.714, кв. 33, по плана на кв. Галата, гр. Варна
№257/29.07.2010 г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2623.8853, по плана на СО ''Траката'', гр.Варна'
№258/30.07.2010 г. 'Жилищна сграда - І-ви етап, в УПИ ХV-404, кв. 241, по плана на 12-ти м.р. /ул. ''Теодосий Търновски'' №35/, район ''Одесос'', гр. Варна'
№259/03.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІV-415, кв. 10, СО ''Кочмар'', гр. Варна'
№260/04.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ Х-2554.183 =365, кв. 11, по плана на 24-ти м.р. /ул. ''Железни врата'' №6/, гр. Варна'
'3. ЕТ ''ВЕНЕЦ - Маргаритка Герджикова'', 4. Тодорка Андонова Петкова '
№261/04.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХІІІ-2526.1744 = 746, кв. 47, по плана на кв. ''Св. Никола'', гр. Варна'
№262/06.08.2010 г. Производствено-складова база, в УПИ ----5,6,7, кв. 63, по плана на СОП 4.2, с. Тополи, Община Варна
№263/10.08.2010 г. ' Сграда за курортен туризъм, находяща се в ПИ-5549.1609, кв.9, по плана на СО ''Прибой'', гр.Варна.'
№264/10.08.2010 г. 'Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, в УПИ VІІ-2575.540 /стар 903/, кв. 34, по плана на кв. ''Виница'', гр. Варна'
№265/11.08.2010 г. 'Две жилищни сгради, в ПИ №530, СО ''Ментеше'', гр. Варна'
№266/11.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №262, СО ''Планова'', гр. Варна'
№267/16.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2520.6786, /стар 1785/, кв. 115, по ПНИ на СО ''Траката'', гр. Варна'
№268/16.08.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2564.619 /?УПИ ХVІІІ-1271а/, кв.36, по плана на ''Вилна зана'', гр.Варна.'
№269/16.08.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-5426.2426, по плана на СО ''Ракитника'', гр.Варна.'
№270/17.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІ-2022.641 /стар 3/, кв. 63, по плана на кв. ''Виница'', гр. Варна'
№271/17.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №632, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варнанчик'', гр. Варна'
№272/17.08.2010 г. Ремонт на покривна конструкция на съществуваща сграда, находяща се в ПИ-2566.31 /стар ПИ-2022/, по плана на Приморски парк, гр.Варна.
№273/19.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №4423, кв. 33, СО ''Боровец - Юг'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№274/19.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5403.4570, кв. 51, СО ''Боровец - юг'', гр. Варна'
№275/19.08.2010г. 'Вилна сграда, в ПИ №2520.627, СО ''Траката'', гр. Варна'
№276/24.08.2010 г. 'Две жилищни сгради, находящи се в ПИ -1048, по плана на СО ''Планова'' гр.Варна.'
№277/24.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-5545.3102, по плана на СО ''Зеленика'', р-н Аспарухово, гр.Варна.'
№278/24.08.2010 г. 'Промяна предназначение на Балнеологичен център - част от хотелски комплекс ''ХЕЛИОС'' в лечебно заведение - медицински център, в УПИ ІХ - 513.286 =286,397''за хотел и уч.база'', кв. 48, по плана на КК ''Златни пясъци, гр. Варна'
№279/25.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-2556.189 /стар ІХ-16/, кв.621, по плана на 5м.р., ул.''Битоля'' №29, гр.Варна.'
№280/25.08.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-4100, по плана на СО ''Боровец-север'', гр.Варна.'
№281/25.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2623.799, кв. 196, СО ''Горна Трака'', гр. Варна'
№282/25.08.2010 г. 'Две жилищни сгради, находящи се в УПИ ІІ-308, кв.11, по плана на СО ''Кочмар'' гр.Варна.'
№283/25.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.1969 =1921, СО ''Добрева чешма'', гр. Варна'
№284/25.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-8, кв.546, по плана на 14м.р., ул.''Български орел'' №17, гр.Варна.'
№285/25.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2723.186, /стар ПИ-1414/, кв.72, по плана на СО ''Траката'', гр.Варна'
№286/26.08.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2517.4308, по плана на СО ''Манастирски рид'', гр.Варна.'
№287/26.08.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-11, кв. 543, по плана на 14 м.р., ул. ''Овчо поле'' №25, гр.Варна.'
№288/26.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2552.1412 =1717а, кв. 145, ЖК ''Изгрев'', гр. Варна'
№289/30.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІ-1501.580 =10, кв. 300, по плана на 9-ти м.р., /ул. Хан Маламир'' №33/, гр. Варна'
№290/31.08.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІV-2555.106 /стар ІV-106/, кв.24, по плана на 23м.р., /ул.''Народен юмрук''/, гр.Варна.'
№291/31.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5549.1540, СО ''Прибой'', гр. Варна'
№292/31.08.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1135, СО ''Планова'', гр. Варна'
№293/31.08.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2509.117, по плана на СО ''Телевизионна кула'', гр. Варна'
№294/01.09.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1501.550, кв.321, по плана на 9м.р., ул.''Ивайло'' №15а, гр.Варна.'
№295/01.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1669, СО ''Ментеше'', район ''Вл. Варненчик'', гр. Варна'
№296/03.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІ-2553.364 /стар 847, 848/, кв. 49, по плана на 25-ти м.р., район ''Приморски'', гр. Варна'
№297/16.09.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на част от съществуваща сграда ''Клуб на пенсионера'' в ''Магазин и кафе-аператив'', в ПИ №10135.2553.299 /ул. ''Ружа'' до бл. 10/, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна'
№298/16.09.2010 г. 'Търговски обект тип ''ЛИДЛ'', в УПИ ХVІІ-3514.660 =633,634, кв. 24, по плана на ЗПЗ, гр. Варна - първи и втори етап.'
№299/16.09.2010 г. 'жилищна сграда, в УПИ VІІІ-2560.101 =14, кв. 37, по плана на 18-ти м.р. /ул. ''Любен Каравелов'' №61/, гр. Варна'
№300/23.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1413, СО ''Ментеше'', гр. Варна'
'І-ви етап: първи етаж ІІ-ри етап: втори етаж'
№301/23.09.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ І-17, кв. 54, по плана на м-ст ''Мимишона'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№302/23.09.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ ІІ-17, кв. 54, по плана на м-ст ''Мимишона'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№303/23.09.2010 г. 'Преустройство на партерен етаж, в ПИ №321, кв. 102, по плана на 7-ми м.р., /ул. ''Дебър'' №23/, гр. Варна'
№304/23.09.2010 г. 'Многофамилна жилищна сграда, в УПИ ІV-1501.74 /стар 1/, кв. 282, по плана на 9-ти м.р., район ''Одесос'', гр. Варна'
№305/28.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-534, кв. 25, СО ''Пчелина'', гр. Варна'
№306/28.09.2010 г. 'Сграда със смесено предназначение, в УПИ ІХ-1507.77, кв. 11, по плана на 8-ми м.р., /ул. ''Мария Луиза'' №38/, гр. Варна'
№307/28.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1033, СО ''Планова'', гр. Варна'
№308/29.09.2010 г. 'Ремонт и преустройство на част от подпокривно пространство и покривна конструкция с обособяване капандури на съществуваща сграда, в ПИ 1506.216 =ПИ №176, по плана на 7-ми м.р., /ул. ''Кръстю Мирски'' №14/, гр. Варна'
№309/29.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІ-3515.352 /стар 324/, кв. 33, по плана на 16-ти м. р. /ул. ''Елин Пелин'' №49/, гр. Варна'
№310/29.09.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ХХХ-860, кв. 6, СО ''Пчелина'', гр. Варна'
№311/29.09.2010 г. 'Жилищна сграда, пристройка и надстройка, в УПИ ХVІІІ-1505.109 /стар 7/, кв. 448, по плана на 1-ви м.р., /ул. ''Иван Драсов''/, гр. Варна'
№312/29.09.2010 г. 'Ремонт и реконструкция на триетажна сграда на Католическа Никополска Епархия, в ПИ №5, кв. 725, по плана на 3-ти м.р.,/бул. Княз Борис І'' №80/, гр. Варна - ІІ-ри етап'
№313/29.09.2010 г. 'Търговски център ''АКУАРИО - ВАРНА'', в УПИ ХІ-4024.137 /стар 83,84/, кв. 5, в зона за обществено обслужване ''Вл. Варненчик'', м-ст ''Боклук тарла'', гр. Варна'
№314/04.10.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2522.187, кв. 20, по плана на СО ''Акчелар'', гр.Варна.'
№315/11.10.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2522.991 /стар 657=536/, СО ''Акчелар'', гр. Варна'
№316/11.10.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-502.165, по плана на СО ''Орехчето'', землище Звездица, Община Варна.'
№317/11.10.2010 г. 'Обслужваща сграда - ремонт и реконструкция на съществуваща сграда, находяща се в УПИ І-1505.220, кв.442, /стар УПИ І-''за жилищно строителство''/, по плана на 1м.р., гр.Варна.'
№318/12.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2516.4777, по ПНИ на СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна'
№319/12.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2516.484, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна'
№320/13.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2723.652, кв. 82, по ПН на СО ''Ваялар'', гр. Варна'
№321/14.10.2010 г. 'Промяна предназначение на ''офис 2'' в ''Кафе-аперитив'', находящ се в блок ''А'' на жилищна сграда в УПИ V-17''за хотел и жилища'', кв.6, по плана на к.к.''Св.Св. Константин и Елена'', гр.Варна.'
№322/14.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ 5549.1315, СО ''Прибой'', гр. Варна'
№323/19.10.2010 г. 'Пристройка и надстройка на вилна сграда, в ПИ №4111, СО ''Боровец - север'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№324/20.10.2010 г. 'Надстройка с един етаж на едноетажна жилищна сграда, в УПИ ІV-2575.44 /стар №13/, кв. 17, по плана на кв. ''Виница'', гр. Варна'
№325/21.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.180, кв. 18, по ПНИ на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна'
№326/21.10.2010 г. 'Пристройка и надстройка на вилна сграда, в ПИ №5426.641, СО ''Ракитника'', гр. Варна'
№327/22.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5549.1867, СО ''Прибой'', гр. Варна'
№328/22.10.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ ІІ-2560.164 =9, кв. 9, по плана на 18-ти м.р., /ул. ''Княз Николаевич'' №54/, гр. Варна'
№329/22.10.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2516.452, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна'
№330/25.10.2010 г. Вилна сграда, в УПИ ХVІІ-13874 =1000, кв. 51, по плана на Вилна зона, гр. Варна
№331/01.11.2010 г. 'Логистичен център на ИСУ АД, в УПИ ХХХІХ-3514.125 /стар №14/, кв. 35, по плана на ЗПЗ, кв. ''Младост'', гр. Варна'
№332/01.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №1461=697, СО ''Планова'', гр. Варна'
№333/01.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-432, кв. 18, СО ''Пчелина'', гр. Варна'
№334/02.11.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.428, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна.'
№335/02.11.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2723.683, по плана на СО ''Ваялар'', гр. Варна.'
№336/03.11.2010 г. 'Курортна сграда с бистро, в ПИ №5549.1614, СО ''Прибой'', гр. Варна'
№337/04.11.2010 г. Търговска и офис сграда, находяща се в УПИ ХХХV-3514.504 /стар ХХХV-1459/, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна.
№338/04.11.2010 г. 'Преустройство на покривна конструкция с обособяване на капандури в таванска стая в жилищна сграда, находяща се в ПИ 76, по плана на 7-ми м.р., /ул.''Русе'' №21/, гр. Варна.'
№339/08.11.2010 г. 'Жилищна сграда - второ тяло, в УПИ І-2575.1232, кв. 59, по плана на кв. ''Виница'', гр. Варна'
№340/08.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2517.2106, СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и дъбравата'', гр. Варна'
№341/08.11.2010 г. 'Две вилни сгради №1 и №2, в УПИ ХХVІІІ-2564.1349 /стар 13866/, кв. 54, по плана на ''Вилна зона'', гр. Варна'
№342/08.11.2010 г. Пристройка към метално хале-склад за стъкло, находящ се в УПИ-3514.153 /стар V-1452/, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна.
№343/08.11.2010 г. 'Вилна сграда, находяща се в ПИ-2510.418, по плана на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна.'
№344/09.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2623.95, кв. 211, по ПНИ на СО ''Горна Трака'', гр. Варна'
№345/09.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2218, СО ''Боровец - юг'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№346/09.11.2010 г. 'Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ ХХХV-5510.159 /стар №588/, кв. 33, по плана на кв. ''Галата'', район ''Аспарухово'', гр. Варна'
№347/10.11.2010 г. 'Преустройство и промяна предназначение на апартамент №18 в ''Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика'', /с идентификатор 3511.142.5.18/, в бл. 24, вх. 3, ет. 7, разположен в ПИ №3511.142, ЖК ''Възраждане'', гр. Варна'
№348/10.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2517.4602, по ПНИ на СО ''Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна'
№349/10.11.2010 г. 'Автодиагностичен център и магазин за промишлени стоки, в ПИ №1666, кв. 1, СО ''Прибой'', гр. Варна'
№350/10.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №567, кв. 46, СО ''Ален мак'', гр. Варна'
№351/10.11.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-51.586 /стар VІ-7/, кв.195, 12м.р., ул.''Зограф'' №8, гр.Варна.'
№352/10.11.2010 г. ' Общински туристически-информационен център, представляващ пристройка, ремонт и реконструкция с промяна предназначението на съществуваща сграда, находяща се в УПИ ІV-1506.39, /стар УПИ ІV-''за театър, инф.център, заведение за бързо хранене и озеленяване''/, кв.136, по плана на 7м.р., гр.Варна.'
№353/11.11.2010 г. 'Реконструкция пристройка и надстройка на вилна сграда, в ПИ №651, СО ''Боровец - север'', гр. Варна'
№354/11.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ Х-1501.291 /стар11/, кв. 303, по плана на 9-ти м.р., /ул. ''Средна гора'' №16/, гр. Варна'
№355/11.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2521.36, кв. 12, СО ''Акчелар'', гр. Варна'
№356/12.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5426.2465, кв. 14, СО ''Ракитника'', гр. Варна'
№357/12.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №502.103, СО ''Орехчето'', землища ''Звездица'', гр. Варна'
№358/12.11.2010 г. 'Ваканционен комплекс ''Астория'', в УПИ ІV-513.84=84''за курортно-жилищно строителство'', кв. 16, по плана на КК ''Зл. пясъци'', гр. Варна'
№359/16.11.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ VІ-3513.383 /стар №292/, кв. 1085, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
№360/18.11.2010 г. 'Вилна сграда, в УПИ ХХІІ-271, кв. 10, СО ''Сотира'', район ''Приморски'', гр. Варна'
№361/24.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №603, СО ''Ваялар'', район ''Приморски'', гр. Варна'
№362/24.11.2010 г. 'Нов корпус за четири градински групи и басейн към ОДЗ ''Маргаритка'', в УПИ ХХІ4504.735''за обединено детско заведение'' /стар 290,291/, кв. 12, по плана на 1-ви м.р., ЖК ''Вл. Варненчик'', гр. Варна, І-ви етап'
№363/25.11.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №881, СО ''Планова'', гр. Варна'
№364/25.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №5403.1359, СО ''Боровец - юг'', гр. Варна'
№365/26.11.2010 г. 'Преустройство и приобщаване на част от тераса към апартамент №17, находящ се на шести етаж в жилищна сграда в ПИ №15, кв. 394, по плана на 10-ти м.р., /ул. ''Никола Кънев'' №22/, гр. Варна'''
№366/26.11.2010 г. 'Строителен хипермаркет ''БАУМАКС'' с трафопост 20/0,4КV, тип БКТП 20/0,4 КV, 2Х1000 КVА с монтаж на трансформатори 2Х630 КVА, захранен с две кабелни линии 20 КV от ЗРУ №1983, находящ се в УПИ ІІІ-3514.104 /стар №979/, кв. 22, по плана на ЗПЗ, район ''Младост'', гр. Варна'
№367/30.11.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2723.1758, СО ''Ваялар'', гр. Варна'
№368/30.11.2010 г. ' Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2623.987, кв. 200, по плана на СО ''Горна Трака'', гр. Варна'
№369/30.11.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1657, по плана на СО ''Ментеше'', гр. Варна'
№370/01.12.2010 г. ' Вилна сграда, находяща се в ПИ 502.57, по ПНИ на м-ст ''Орехчето'', з-ще с. Звездица, гр. Варна'
№371/01.12.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2510.995, по ПНИ на СО ''Добрева чешма'', гр. Варна'
№372/01.12.2010 г. 'Апартаментен хотел ''Долфин-Марина'' представляващ реконструкция и промяна предназначение на хотелски комплекс ''Делфин Марина'', находящ се в УПИ 2569.125 /стар ІІ-135''за смесени функции''/, кв.25, по плана на к.к. ''Св.Св.Константин и Елена'', гр.Варна.'
№373/01.12.2010 г. 'Апартаментен хотел ''Лебед'' представляващ реконструкция и промяна предназначение на хотел ''Лебед'', находящ се в УПИ 2569.226 /стар ІІІ-117,123''за курортно строителство''/, кв.11, по плана на к.к.''Св.Св.Константин и Елена'', гр.Варна.'
№374/01.12.2010 г. 'Апартаментен хотел ''Долфин'', представляващ реконструкция и промяна на предназначение на хотел ''Долфин'', в УПИ ІІІ-2569.226- ''за курортно строителство'' /стар 117,123/, кв. 11, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна'
№375/01.12.2010 г. 'Апартаментен хотел ''Рубин'', представляващ реконструкция и смяна на предназначение на хотел ''Рубин'', в УПИ І-2569.127- ''за смесени функции'' /стар 102,122,135/, кв. 26, по плана на КК ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна'
№376/25.09.2010 г. 'Надстройка на жилищна сграда, в УПИ ІІІ-2575.1730 = 664, кв. 1а, по плана на кв. ''Виница'' /ул. ''Константин Павлов'' №3/, гр. Варна'
№377/06.12.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2517.1765, по плана на СО ''Бялата чешма и Дъбравата'', гр. Варна'
№378/08.12.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ V-675, кв. 34, по плана на СО ''Сотира'', гр. Варна'
№379/16.12.2010 г. 'Вилна сграда, в ПИ №2515.449, кв. 24, по плана на СО ''Ален Мак'', гр. Варна'
№380/16.12.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ VІІІ-427, кв. 18, по плана на СО ''Пчелина'', гр. Варна'
№381/16.12.2010 г. 'Жилищна сграда, в ПИ №2623.8852 /стар 3560/, кв. 187, СО ''Горна Трака'', гр. Варна'
№382/16.12.2010 г. 'Офис сграда, находяща се в УПИ ХХІ-1506.647 /стар ХХІ-407/, кв. 80, по плана на 7м.р., ул.''Охрид'' №19, гр.Варна.'
№383/16.12.2010 г. Жилищна сграда, в УПИ ІV-2560.44 /стар 8/, кв. 3а, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна
№384/17.12.2010 г. 'Обществено обслужваща сграда, в УПИ VІІІ-3512.246 /стар ''за обществено обслужване''/, кв. 2, по плана на ЖК ''Младост'', гр. Варна'
№385/17.12.2010 г. 'Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-366, кв.11, по плана на СО ''Кочмар'' гр.Варна.'
№386/17.12.2010 г. 'Комплекс сграда за сезонно обитаване, в УПИ VІ-5511.752 /стар ч. 72187, №730, кв. 21, по плана на Курортна зона ''Прибой'', землище ''Галата'', гр. Варна'
'І-ви етап: сграда 6, 7 и 8 и паркинг за21 автомобила '
'ІІ-ри етап: сгради 5 и 9 '
'ІІІ-ти етеп: сгради 4 и 10 '
ІV-ти етап: сгради 1, 2, 3 и паркинг за 10 автомобила. СТРАНД АД
№387/21.12.2010 г. 'Вилна сграда и гараж, І-ви етап, находящи се в ПИ №2520.1873, кв. 128, по плана на СО ''Траката'', гр. Варна'
№388/23.12.2010 г. 'Жилищна сграда, в УПИ V-143, кв. 15, по плана на СО ''Кочмар'', Район ''Младост'', гр. Варна'
№389/27.12.2010 г. 'Открит воден басейн с обем до 100 куб. м, в ПИ №5545.3654 /стар №ч.269/, по плана на м-ст ''Зеленика'', землиище ''Галата'', гр. Варна'
№390/27.12.2010 г. 'Открит воден басейн, с обем до 100 куб. м, в ПИ №5545.3653 /стар №ч.269/, по плана на м-ст ''Зеленика'', землиище ''Галата'', гр. Варна'
№391/28.12.2010 г. 'Сграда за отдих, находяща се в ПИ-2515.1070, кв.68, по плана на СО ''Ален мак'', гр.Варна.'
№392/29.12.2010 г. 'Вътрешно преустройство на апартамент №16 с идентификатор 3511.26.2.1, находящ се в бл. 80, вх. Б, ет. 1, разположен в ПИ №3511.26, ЖК ''Възраждане'', ІV-ти м.р., гр. Варна'
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА 2 3 4

Разрешения за строеж 2010 г. на АГУП