Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициативa (КПИИ) - УСЛУГА №9079

УСЛУГА №9079

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициативa (КПИИ) 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център на Община Варна или на съответния район – по местонахождение на поземления    имот

Място за предоставяне  услугата на клиента: Информационен център

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.150 от  ЗУТ

Необходими документи:

1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж;

2. Проект за  ПУП, включително РУП /ако това се изисква по закона /2 бр. оригинали с магнитен носител;

3. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК);

4. Мотивирано разрешение за изработване на КПИИ; Заповед за изработване на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ;

5. Три копия от инвестиционния проект, а именно:

а/ АС част - ……………………….................бр.          з/ Геология /ИГП/- ………………....... бр.

б/ СК част със Статически изчисления- ….бр.       и/ Технология - ………………....…..бр.

в/ В и К част  вкл. Сградни отклонения - ...  бр.     к/ Озеленяване……........................…бр.

г/ Ел - ………………………………...бр.                   л/ част ЕЕ………………...………...бр.

д/ ОВК - …………………………..... .бр.                   м/ Оценка за ЕЕ…………................бр.

е/ част Геодезия - …………….........  бр.                   н/ част ПБ……….......................….бр.

ж/ част ПБЗ........................……….....бр.                   о/ ПУСО ....................................... бр.

6. Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към  

Строежите (ОСИП); (когато се изисква такова) /за инвестиционния проект/

7. Документи необходими за обявяване и одобряване на ПУП;

8. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва , ІІра и ІIІтакатегория;

9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на  техническата инфраструктура – НЕК, В и К, Топлофикация и др.;

10. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за  опазване на околната среда (когато е необходимо по закон);         

11. Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност /ако има    такава/;

12.Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;

13. Приходна квитанция № ................................................(при входиране на преписката).

Такса на административната услуга:  130 %  от цената за одобряване на инвестиционен проект (но не по-малко от 150 лв.)          

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни                                                                     

 Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 2 години

Изтегли документи
Download this file (9079-blanka.docx)9079-blanka.docx[ ]21 Kb