Разрешения за строеж 2009 г. - АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС Наименование на строежа
№1/05.01.2009г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ ІІ-“за жилищ. строителство”, кв. 15 по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р., гр. Варна. - І-ви етап /блокове А, Б, В, Г и Д/
№2/05.01.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1317, по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна.
№3/05.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-198, кв. 19 по плана на СО „Кочмар”, гр.Варна.
№4/06.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-3656, по плана на СО „Зеленика”, гр.Варна.
№5/07.01.2009г. Подпорна стена в УПИ ХІ-324, кв.43, по плана на 21м.р., гр.Варна.
№6/08.01.2009г. Жилищна сграда с два входа, находяща се в УПИ VІІІ - 3, кв. 288 по плана на 9 м.р. /ъгъла на ул. “Кап. Райчо” и ул. “Трайко Китанчев”/, гр.Варна - І-ви етап / вход “А”- към ул. “Трайко Китанчев”/
№7/10.01.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 1220 по плана СО “Ментеше”, гр.Варна
№8/10.01.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Магазин” в “БАНКОВ ОФИС”, находящ се в партерния етаж на многоетажна жилищна сграда - УПИ І”за жил. стр-ство, магазини и паркиране”, кв. 350 по плана на 10м.р., /ул. “Дрин” № 53/, гр.Варна.
№9/10.01.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 470, по плана СО “Добрева чешма” гр.Варна
№10/10.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-85, кв. 22 по плана на ж.к.„Бриз”, гр.Варна.
№11/12.01.2009г. Еднофамилни жилищни сгради 1, 2, 3 и 4, находящи се в ПИ-3080, по плана на СО„Зеленика”, гр.Варна.
№12/12.01.2009г. Пристройка към същ. жилищна сграда и гараж, находящи се в ПИ-102, кв.184, по ПНИ на СО „Ваялар”, гр.Варна.
№13/14.01.2009г. Офис сграда, находяща се в УПИ LІІ-1785, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр.Варна.
№14/14.01.2009г. Жилищна сграда с три входа, находяща се в ПИ № 842 по плана на СО „Сълзица”, гр.Варна.
№15/14.01.2009г. Многофункционална сграда, находяща се в УПИ ІІІ-240008, кв. 5 по плана на м-ст “Боклук тарла” - ”Зона за общ.обслужване,район ”Вл. Варненчик”, гр.Варна.
№16/14.01.2009г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ V-526, кв.1, по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”-ІІм.р., гр.Варна.
№17/15.01.2009г. “Преустройство на “Финансов център ”Приморски” на “Банка” ДСК” ЕАД, находящ се в УПИ V-1085, кв.22, по плана на 23 м.р. на гр.Варна /ул. “Св. Св. Константин и Елена” № 4/
№18/15.01.2009г. Лека ограда с височина до 2,20м. над прилежащият терен в ПИ №.622 ? 761 към ПИ № 623?760 /източна вътрешна имотна граница/ и към пътя /северна външна имотна граница/ по плана на ж.к. ”Изгрев”, гр.Варна.
№19/16.01.2009г. “Жилищна сграда с открит басейн”, находяща се в УПИ ХLІІ-382, кв. 24, по плана СО “Сотира” гр.Варна
№20/16.01.2009г. Плътна ограда с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен в УПИ ІХ-9?358, кв.92, по плана на 7м.р., /ъгъла на ул.”Дебър” и ул.”Панагюрище”/, гр.Варна.
№21/16.01.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ №1222 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна.
№22/16.01.2009г. ограда с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен в УПИ VХ-260033, кв.44, по плана на ПЗ “Метро”, гр.Варна.
№23/16.01.2009г. Търговска зала с магазини и дневен бар, находяща се в УПИ ІІ-175,80”за курортно-жилищно строителство”, кв.28, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна.
№24/19.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ – 1434, кв. 32 по плана на 24 м.р. /ул. “Дубровник”/ , гр.Варна.
№25/19.01.2009г. СКЛАДОВО – МОНТАЖЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ ХІІ-110, кв. 46 по плана на ЗПЗ, гр.Варна.
№26/19.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-605, кв.2 по плана на 24м.р. /ул. “Евлоги Георгиев”№ 4/, гр.Варна.
№27/21.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-74, кв.123, по плана на 29м.р., /ул.”Кирил Пейчинович” №11/, гр.Варна.
№28/21.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІV-84, кв.4, по плана на 26м.р., /ул.”Акад.Андрей Сахаров” №8/, гр.Варна.
№29/23.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-427, кв.148, по плана на 28м.р., /ул.”Маркови кули”/, гр.Варна.
№30/26.01.2009г. Подпорна стена с обща височина до 2,00м. над нивото на прилежащият терен в УПИ VІ-180а, кв.16, по плана на ж.к.”Възраждане” ІV-ти м.р., гр.Варна.
№31/26.01.2009г. Склад за търговия на едро - бира и безалкохолни напитки, находящ се в УПИ ІХ-1530”за производствено складова дейност”, кв.53, по плана на ЗПЗ, р-н „Вл.Варненчик”, гр.Варна.
№32/28.01.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 1336, кв. 51, по плана СО “Прибой” – землище Галата гр.Варна
№33/29.01.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ Х-1219, кв. 16, по ПП на ПРЗ на кв. “Свети Никола”, гр.Варна
№34/30.01.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1063, кв.26, по плана на СО„Боровец-юг”,
№35/30.01.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 1965, по плана на СО “Прибой”, гр. Варна
№36/02.02.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ-95=884б, по плана на СО„Сълзица”, гр.Варна.
№37/02.02.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Апартамент № 30” в “ОФИС”, находящ се на 3-ти етаж, вход “В” в многоетажна жилищна сграда на бул. “Мария Луиза” №48 – ПИ № 1321, по плана на 8м.р., гр.Варна.
№38/03.02.2009г. “ТЪРГОВСКИ ДОМ и КМЕТСТВО”, находящ се в УПИ ІІ - “за търговия и районна администрация”, кв.150 по плана на 27м.р., гр. Варна.
№39/03.02.2009г. Пристройка и надстройка на жилищна сграда, находяща се в УПИ І-60, кв.4, по плана на с. Константиново, Община Варна.
№40/04.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-737, кв. 38 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.
№41/04.02.2009г. Жилищна сграда, ограда и слънцезащитно съоръжение, находящи се в УПИ VІІ-1531, кв.7, по плана на 24м.р., /ул.”Батова” №1/, гр.Варна.
№42/05.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-6, кв.507, по плана на 13м.р., /ул.”Оборище” №29/, гр.Варна.
№43/05.02.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Гаражи № 1, № 6, № 7 и № 8 с избено помещение № 2” в “ОФИС с МОСТРЕНА ЗАЛА и СКЛАД за КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА”, находящ се в многоетажна жилищна сграда - УПИ V-193, кв. 1089 по плана на 26м.р., /ул. “Топола” № 6/, гр.Варна.
№44/05.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-№10, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.
№45/05.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-№1751 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна.
№46/05.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-882 /стар 3649/, кв.82, по плана на СО„Траката”, гр.Варна.
№47/05.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-№ 3789 по плана на СО „Зеленика”, гр.Варна
№48/06.02.2009г. Онкологична болница-база 2, находяща се в УПИ VІІ-1783,2628”ЗА болница.”, кв.151, по плана на 29м.р., м.Вилите, кв.Аспарухово, гр.Варна.
№49/06.02.2009г. Реконструкция, надстройка и пристройка на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІХ-1155, кв.11, по плана на 8м.р., /ул.”Иларион Макариополски” №5/, гр.Варна.
№50/06.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-№ 1116, кв.24 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна.
№51/10.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-№119, кв.14 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.
№52/10.02.2009г. Диспечерски пункт, находящ се в УПИ І “за диспечерски пункт”, кв. 51 по плана на 21 м.р., гр.Варна.
№53/10.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-5, кв.223, по плана на 12м.р., /ул.”Ангеларий” №8/, гр.Варна.
№54/10.02.2009г. Офисна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ – 4, кв. 337 по плана на 9м.р. /ул. “Поп Харитон”№ 5/, гр.Варна.
№55/10.02.2009г. Пристройка тераси към апартаменти №№ 11, 17, 23, 29, 35, 41 на съществуващ жилищен блок 308, вх.12 , находящ се в ж.к. “Вл. Варненчик” по плана на ІІІм.р., гр.Варна.
№56/10.02.2009г. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – къща №1, находящ се в УПИ І-592”за център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания”, кв.12а, по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”, І-ви м.р.гр.Варна.
№ 57/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-853, кв. 41, по плана на кв. Виница, гр. Варна
№58/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-327, кв.228, по плана на 12м.р., /ул.”Патриарх Ефтимий” №90/, гр.Варна.
№59/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-1548,1549, кв.35, по плана на 24м.р., /ул.”Студентска”/, гр.Варна.
№60/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІ-2845, кв. 47 по плана на кв. „Свети Никола”, гр.Варна.
№61/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХ-2844, кв. 47 по плана на кв. „Свети Никола”, гр.Варна.
№62/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ-2843, кв. 47 по плана на кв. „Свети Никола”, гр.Варна.
№63/11.02.2009г. Многофункционална сграда, находяща се в УПИ ХІІ-14”ЗА ОБЩ.ОБСЛ.”, кв.11-Б, по плана на 18м.р., ул.”Ген.Столетов” №3, гр.Варна.
№64/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХV ”за жил.строителство”, кв.20, по плана на ж.к. “Бриз”, гр.Варна
№65/11.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-876 /стар 3595/, кв.99, по плана на СО„Траката”, гр.Варна.
№66/11.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-876 /стар 3595/, кв.99, по плана на СО„Траката”, гр.Варна.
№67/11.01.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 367 по плана на ж.к. “Възраждане” ІІІм.р. /ул. “Поп Димитър”/, гр.Варна.
№68/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-2940А, кв. 182 по плана на жк „Изгрев”, гр.Варна.
№69/11.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 6, кв. 194 по плана на 9м.р. /ул. “Капитан Райчо”№ 49/, гр.Варна.
№70/12.02.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ-4063, по плана на м.„Боровец-север”, гр.Варна.
№71/12.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV – 4, кв. 702 по плана на 2м.р. /ул. “Ген. Паренсов” № 23/, гр.Варна.
№72/12.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1911, по ПНИ на СО „Добрева чешма”, гр.Варна.
№73/12.02.2009г. Жилищна сграда с магазини, находяща се в УПИ Х-3790,3791, кв.3, по плана на жилищна група, западно от болничен комплекс ВМИ-Варна, гр.Варна
№74/12.02.2009г. Офисна сграда, находяща се в УПИ VІІ – “за търговско и административно обслужване”, кв. 129 по плана на 7м.р., гр.Варна.
№75/12.02.2009г. Преустройство с промяна предназначението на „ресторант” в „кафе-клуб и боулинг зала” в „Интерхотел Черно море”, находящ се в кв.27, по плана на 8м.р., /бул.”Сливница” 33/, гр.Варна.
№76/12.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-2027, кв.49, по плана на с.о.„Прибой”, гр.Варна.
№77/12.02.2009г. “ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА”, находящ се в УПИ V – 9, кв.725 по плана на 3м.р. /ул. “Петко Каравелов“ № 9/, гр. Варна.
№78/16.02.2009г. Хотел „Арена”-Хотелски комплекс, находящ се в УПИ І-44,293,256,393”за хотелски комплекс”, кв.46, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна.
№79/16.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-3091, кв.29, по плана на с.о.„Ален мак”, гр.Варна.
№80/16.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-13, кв.203, по плана на 12м.р., /ул.”Иван Рилски” №5/, гр.Варна.
№81/17.02.2009г. “Ремонт на покрив и преустройство с обособяване на капандури на апартамент № 20 – /тавански/ в жилищна сграда”, находящ се в УПИ ІІ, кв.144, по плана на 7-ми м.р./ул. “Ал. Дякович” №27, вх. Б/, гр.Варна
№82/17.02.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 1520, по плана СО “Добрева чешма”, гр.Варна
№83/17.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-№ 563 по плана на СО „Балъм дере”, р-н “Вл. Варненчик”, гр.Варна.
№84/18.02.2009г. преустройство с промяна предназначението на магазин №4 в “банков офис”, находящ се в първия надземен етаж на същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-2583, кв.6, по плана на 20 м.р., ж.к.”Чайка”, бл.184, гр.Варна.
№85/19.02.2009г. Ремонт и преустройство на покривна конструкция на складово помещение, и промяна предназначението му в жилище, на шести етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-4, кв.49, по плана на 8м.р., /ул.”Хан Крум” №23/, гр.Варна.
№86/19.02.2009г. Промяна предназначение на „магазин” във „фитнес зала”, в Централен блок на Плувен комплекс „Приморски”, находящ се в УПИ-І„за плувен комплекс”, кв.1, по плана на крайбрежна зона в Приморски парк, гр.Варна.
№87/20.02.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХVІ- 263, кв.35 по ПНИ на “Св. Никола” /ж.к.“Бриз”/, гр.Варна
№88/23.02.2009г. “ЖИЛИЩНА СГРАДА”, находящ се в УПИ ХVІІІ – 154,155,170, кв.9 по плана на 16 м.р. - север /ул. “Нежност” и ул. “Тихомир”/, гр. Варна.
№89/25.02.2009г. Ремонт и преустройство на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1, кв.278, по плана на 9-ти м.р./ул. “Ивайло” № 84А/, гр. Варна.
№90/25.02.2009г. Вилна сграда, находяща се в УПИ Х - 601, кв. 24 от ПП на ПРЗ на кв. „Свети Никола”, гр.Варна.
№91/26.02.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1149 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна.
№92/09.03.2009г. Открит басейн към хотел “Славей ”, находящ се в УПИ VІІ - 627”за хотел, басейн и озеленяване”, кв. 39 по плана на к.к. «Зл. пясъци», гр. Варна.
№93/09.03.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 709 по КП “Акчелар”, гр.Варна
№94/09.03.2009г.-отменено Промяна предназначение на “Склад” в “СТРЕЛБИЩЕ”, находящ се в сутеренния етаж на Офис сграда - УПИ ХІ - 570, кв. 110 по плана на 7м.р., /ул. “Бузлуджа” № 15/, гр.Варна.
№95/11.03.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І - 131”зажил.сграда”, кв. 29 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.
№96/12.03.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Кафе – сладкарница със сладкарска работилница” в “БАНКОВ КЛОН на “ОББ” АД, находящ се в част от първи етаж на многоетажна жилищна сграда – кв. 4 по плана на 23м.р., /ул. “Мир” бл.3, вх.1/, гр.Варна.
№97/14.03.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Стрелбище” в “КАФЕ – БАР с игрална зала”, находящ се в сутерена на сграда със смесено предназначение, находяща се в ПИ № 115, по плана на 4м.р., /ул. “Братя Шкорпил” № 26 б/, гр.Варна.
№98/14.03.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ - 614, кв.157 по ПНИ на СО“Траката, гр.Варна
№99/14.03.2009г. ОФИС СГРАДА с МАГАЗИНИ и СКЛАДОВЕ, находяща се в УПИ VІІ-1405, кв. 17 по плана на ЗПЗ, р-н “Владислав Варненчик”, гр.Варна.
№100/19.03.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 228, кв.21 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна.
№101/20.03.2009г Еднофамилна жилищна сграда и гараж - първи етап, находяща се в УПИ ХІІ-247, кв.8, в.з.„Лазур”, землище с.Константиново, обл.Варна.
№102/20.03.2009г промяна предназначението на „банкетна зала” в “игрална зала”, находяща се на 1-ви етаж в същ. хотел ”Далия Гардън”, находящ се в ПИ 935?3480, кв.4, по плана на к.к.”Чайка”, гр.Варна.
№103/20.03.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-2267, кв.42, по плана на ”Манастирски рид”, гр.Варна.
№104/20.03.2009г “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 1293, кв. 59, по плана СО “Прибой”, гр.Варна
№105/20.03.2009г Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ – 173, кв. 13 по плана на с. Звездица, Община Варна.
№106/23.03.2009г Реконструкция, пристройка и надстройка на ваканционна сграда, находяща се в УПИ ХІV-1200, кв.39, по плана на ”Вилна зона”, гр.Варна.
№107/23.03.2009г Преустройство с промяна предназначение на “Ресторант” в “БАНКОВ КЛОН “Колони” на “ОББ” АД, находящ се в сутеренния и първи етажи на жилищна сграда – ПИ № 1511 по плана на 8м.р., /ул. “Михаил Колони” № 4/, гр.Варна.
№108/23.03.2009г Открит басейн с подземни помещения пред хотел “Оазис”, находящ се в УПИ І – вк «Ривиера» по плана на к.к. “Зл. пясъци” и к.к. “Чайка”, гр. Варна.
№109/24.03.2009г Детска градина „Головина”, находяща се в УПИ V-146, кв.94, по плана на 7м.р., ул.”Цар Симеон” №14, гр.Варна.
№110/24.03.2009г жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІІ-935, кв.18, С.О.„Пчелина”, гр.Варна. Първи етап – вход „Б”; Втори етап – вход „В”; Трети етап – вход „А”
№111/24.03.2009г Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-394, кв.33, по плана на СО„Зеленика”, гр.Варна.
№112/25.03.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-№ 923 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна.
№113/25.03.2009г ВИЛНИ сградИ №1 и №2, находящи се в ПИ № 4188 по плана на СО „Боровец - юг”, гр.Варна Етап 1: вилна сграда №2; Етап 2: вилна сграда №1.
№114/25.03.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х – 725, кв. 53 по плана на 25 м.р. /ул. “Люляк” № 33/, гр.Варна.
№115/25.03.2009г Пристройка и надстройка на жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-483, кв.19, по плана на с. Звездица, Община Варна.
№116/25.03.2009г Ажурна ограда с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, в УПИ ХІ-130,131,133,135, кв.2, по плана на Южна промишлена зона, гр.Варна.
№117/25.03.2009г Сграда за курортен туризъм, находяща се в ПИ № 2298, кв.55, по ПНИ на СО “Манастирски рид”, гр.Варна.
№118/25.03.2009г Промяна предназначение на “Кафе сладкарница” в “КАФЕ СЛАДКАРНИЦА И ИГРАЛНА ЗАЛА”, находяща се в 18 м.р. /бул. “Осми приморски полк № 100/, гр. Варна
№119/30.03.2009г “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 9, кв.2, по плана СО “Добрева чешма”, гр.Варна
№120/30.03.2009г Многофамилна вилна сграда, находяща се в ПИ - 328, кв. 76 по ПНИ на СО “Ваялар”, гр.Варна
№121/30.03.2009г Многофамилна вилна сграда, находяща се в ПИ - 328, кв. 75 по ПНИ на СО “Ваялар”, гр.Варна
№122/30.03.2009г преустройство с промяна предназначението на магазин №1 в “Салон за красота”, находящ се в същ. жилищна сграда, в УПИ VІІІ-1470, кв.140, по плана на 29 м.р., кв.”Аспарухово”, ул.”Димчо Дебелянов” №24, гр.Варна.
№123/31.03.2009г «Многофункционална сграда», находяща се в двора на МГ «Д-р Петър Берон» и ОУ «Захари Стоянов», ж.к. «Чайка», по плана на 19 м.р., гр. Варна
№124/31.03.2009г Ажурна ограда с плътна част до 0.60м и с обща височина до 2.20м над прилежащият терен на УПИ V-63, кв. 8 по плана на СО “Кочмар, гр. Варна.
№125/31.03.2009г Вилна сграда, находяща се в УПИ І - 1515, кв. 1 по плана на местност “Старите лозя” – “Долна трака”, гр. Варна.
№126/31.03.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 3, кв. 675 по плана на 2м.р. /ул. “Ген.Скобелев” № 87/, гр.Варна.
№127/31.03.2009г Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1150 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна.
№128/02.04.2009г “Сграда за сезонно ползване”, находяща се в УПИ 1842, по плана СО “Прибой” – землище Галата, гр.Варна
№129/02.04.2009г “Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХХVІІ-61, кв. 14, по плана кв.“Галата”, гр.Варна
№130/02.04.2009г Промяна предназначение на офис 1 в кабинет по дентална медицина на първи етаж в същ.жил.сграда в УПИ ІV-10, кв.309, 9м.р., ъгъл на ул.”Поп Харитон” и ул.”Черни връх”
№131/02.04.2009г Жилищна сграда, находяща се в ПИ-3094, по плана на СО „Зеленика”, гр.Варна.
№132/02.04.2009г “Вилна сграда с гараж”, находяща се в ПИ № 4293, по плана СО“Боровец - юг”, гр.Варна
№133/03.04.2009г Преустройство на “МАГАЗИН № 1”, находящ на първи етаж в многоетажна жилищна сграда, УПИ І-15, кв. 47 по плана на 18м.р., /ул. “Любен Каравелов” № 52/, гр.Варна.
№134/30.09.2009г Промяна предназначение на “Офис № 2” във “Фризьорски салон, маникюр и педикюр” , находящ се в част от първи /приземен/ етаж на жилищна сграда – УПИ ІV-4, кв. 675 по плана на 2м.р., /ул. “Генерал Скобелев” № 85/, гр.Варна.
№135/02.10.2009г Жилищна сграда с магазин, находяща се в УПИ ХІ – 1142, кв. 64 по плана на 25м.р. /ул. “Прилеп” № 12/, гр.Варна.
№136/03.10.2009г Офисна сграда, находяща се в УПИ ІV – “за услуги”, кв. 146 по плана на 7 м.р. / ул. “Александър Дякович”№ 7/, гр.Варна.
№137/09.04.2009г Пансион с апартаменти за сезонно настаняване, находящ се в ПИ-1345, по плана на С.О.”Прибой”, землище „Галата”, гр.Варна.
№138/10.04.2009г Реконструкция на фасади на хотел „Морско око - Гардън”, находящ се в УПИ І-48”за хотелски комплекс”, кв.12, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна.
№139/10.04.2009г жилищни сгради, находящи се в УПИ VІІІ-111, кв.651, по плана на 6м.р., ул.”Царевец” №7, гр.Варна.
№140/08.10.2009г Преустройство на съществуваща „Сграда –столова”в „Кухня за кетъринг”находяща се в пристройка към блок 136, /тяло „А” , „Б”и „В”/ж.к.”Младост” II м.р.,гр. Варна
№141/08.10.2009г Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3526, кв. 178, по плана на СО “Траката”, гр.Варна
№142/09.10.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ -“за магазини и жил. застр.”, кв. 13, по плана на по 15 м.р. /ул. “Бяла черква”/, гр.Варна
№143/14.04.2009г пристройка на вилна сграда, находяща се в ПИ-2035, кв.122, по ПНИ на СО”Траката”, гр.Варна.
№144/16.04.2009г жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-2891, кв.20, по плана на 17м.р., ул.”Мадара” №23а, гр.Варна.
№145/16.04.2009г Производствено - складова база и ограда, находящи се в УПИ ХІХ-57”за производствени, складови и обслужващи дейности”, кв.1, по плана на П3 „Клисе баир”, Землище с.Тополи, гр.Варна.
№146/15.10.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ 791, по ПНИ на м-ст “Под село”, с. Звездица, Община Варна.
№147/22.10.2009г Жилищна сграда с офиси, находяща се в УПИ ХV – 13, кв. 177 по плана на 11м.р. /ул. “Фьодор Успенски” № 5/, гр.Варна.
№148/24.10.2009г ВЪНШЕН басейн с обем до 100 куб.м, находящ се в УПИ Х – 1384,1385,1386, кв.24, кв. “Свети Никола”, гр. Варна.
№149/27.10.2009г Вилна сграда / Резиденция “БОЛЯРИ”/, находяща се в УПИ ХV – 1510м,1510н, кв. 2 по плана на местност “Старите лозя”, гр. Варна.
№150/23.04.2009г Закрит басейн, находящ се в УПИ V-”за басейн”, кв.15, по плана на ж.к.”Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна.
№151/31.10.2009г ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИГЛИ, находящ се в УПИ І-824”за производствено-складова дейност”, кв. 36 по плана на ЗПЗ, гр.Варна.
№152/24.04.2009г Еднофамилна вилна сграда, находяща се в УПИ ХХ-2616,2617, кв.38, по плана на ”Вилна зона”, гр.Варна.
№153/24.04.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-270, по ПНИ на СО”Боровец-юг”, р-н Аспарухово, гр.Варна.
№154/27.04.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-863, кв.102, по плана на СО”Ваялар”, гр.Варна.
№155/27.04.2009г Целодневна детска градина, находяща се в УПИ ІХ-235”за детска градина”, кв.9, по плана на ж.к.”Младост” ІІ-ри м.р., гр.Варна.
№156/27.04.2009г Цех за производство на царевичен грис и склад за готова продукция, находящ се в УПИ ХІV-304”за производствеон складова дейност”, кв.20, по плана на ЗПЗ, р-н”Вл.Варненчик”, гр.Варна.
№157/27.04.2009г Телена и ажурна ограда с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, в УПИ ХХІІІ-64, кв.7, по плана на ПЗ „Метро”, землище Владиславово, гр.Варна.
№158/06.11.2009г Промяна предназначение на “ОФИС №2”, на партерен етаж в жилищна сграда в “КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”, находящ се в ПИ № 198?ІІ-2, кв. 689, по плана на 2 м.р. /ул. “Ген. Цимерман” № 57/, гр. Варна
№159/07.11.2009г “Скуош център и площадка за ролери в Спортно-атракционен комплекс “Младост”, гр. Варна, находящ се в УПИ ХІІ-233,234”за спортно-атракционен комплекс”, кв. 9, ж.к. “Младост” ІІ-ри м.р., гр. Варна.
№160/11.05.2009г Подпорна стена с обща височина до 2,00м. и плътна ограда с височина до 2.20м. над нивото на прилежащият терен, в УПИ Х-649, кв.20, по плана на кв.”Галата”, гр.Варна.
№161/11.05.2009г “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 3790, по плана СО “Зеленика”, гр.Варна
№162/11.05.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2124, по плана СО “Прибой”, гр.Варна
№163/11.05.2009г “Сграда за сезонно ползване”, находяща се в ПИ № 1842, по плана СО “Прибой” – землище Галата, гр.Варна
№164/11.05.2009г Хотел „Посейдон”, находяща се в УПИ VІІІ-289”за хотел”, кв.48, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна.
№165/11.05.2009г Надстройка на тяло „Б” на мебелна палата, находяща се в УПИ V”за общ.обсл.”, кв.1, по плана на ж.к.”Младост”, гр.Варна.
№166/12.11.2009г Жилищна сграда,находяща се в УПИ I-211,кв.1089а ,по плана 26м.р./ул.”Чинар”№2/,гр.Варна
№167/12.05.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-1396, кв.56, по плана на С.О.”Прибой”, землище „Галата”, гр.Варна.
№168/14.11.2009г Жилищна сграда , находяща се в УПИ ХХІV”общ.”, кв. 623 по плана на 5м.р. /ул. “Полк. Свещаров” № 24/, гр.Варна.
№169/18.11.2009г Жилищна сграда , находяща се в УПИ ХХVІ”общ.”, кв. 623 по плана на 5м.р. /ул. “Полк. Свещаров” № 24/, гр.Варна.
№170/18.11.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ 642, кв. 142 по ПНИ на СО “Траката”, гр. Варна.
№171/21.11.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ - 1044, кв. 4 по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна.
№172/21.11.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ - 2544, по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна.
№173/25.11.2009г Подмяна /ремонт/ на част от подова конструкция в първи етаж на съществуваща сграда , находяща се в ПИ № 5, кв. 725 по плана на 3м.р. / бул. “Княз Борис І” № 80 /, гр. Варна – І-ви етап.
№174/26.11.2009г Лека ограда с височина до 2,20м. над прилежащият терен в УПИ ІІ-47”за производствени, складови и обслужващи дейности”, по плана на ПЗ ”Клисе-баир”, землище Тополи - Варна.
№175/26.11.2009г Офисна сграда, находяща се в ПИ 1914, кв. 71 по ПНИ на СО “Добрева чешма”, гр. Варна
№176/27.11.2009г Жилищна сграда,находяща е в УПИ VI-954,кв.57а ,по плана 25 м.р./ул.”Божур”№10/,гр.Варна
№177/27.11.2009г І-ви етап: Преустройство на таванско помещение с изграждане на надзид 1.50м и направа на капандури върху законно изградена жилищна сграда. ІІ-ри етап: Промяна предназначение и преустройство на сутерен и партер на съществуващата жилищна сграда в МАГАЗИН.
№178/01.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 123, по КП на СО “Добрева чешма”, гр.Варна
№179/16.05.2009г Работилница за диагностика и ремонт на дизелова апаратура, находяща се в УПИ ХХІV-1562, кв.32, по плана на ЗПЗ, р-н”Вл.Варненчик”, гр.Варна.
№180/03.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ - 704, по плана на СО „Боровец - север”, гр.Варна.
№181/08.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ - 2114, по плана на СО „Прибой”, гр.Варна.
№182/18.05.2009г вилна сграда, находяща се в ПИ - 163, кв.11, по плана на СО ”Добрева чешма”, гр.Варна.
№183/09.12.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-743, кв.1, по плана на с. Казашко, Община Варна.
№184/19.05.2009г Жилищна сграда, находяща се в ПИ-2216, по плана на С.О.”Прибой”, землище „Галата”, гр.Варна.
№185/19.05.2009г Стопанска постройка, в ПИ-1370, кв.52, по плана на СО „Прибой”, гр.Варна.
№186/19.05.2009г жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-7, кв.543, по плана на 14м.р., ул.”Дунавски лебед” №8, гр.Варна.
№187/19.05.2009г вилна сграда, находяща се в ПИ-2248, кв.17, по плана на СО ”Манастирски рид”, гр.Варна.
№188/11.12.2009г Промяна предназначение на “МАГАЗИН И ИЗБЕНО ОМЕЩЕНИЕ” в “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, находящ се на първи етаж в съществуваща жилищна сграда в ПИ № 74, по плана на 7-ми м.р. /ул. “Прага” № 1/, гр. Варна
№189/12.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2190, по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна
№190/21.05.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-330, по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна.
№191/21.05.2009г Плътна ограда по страничната регулация и дъното на парцела с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, и ажурна ограда по уличната регулация с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, в УПИ ХХІ-1355, кв.50, по плана на ЗПЗ-юг, гр.Варна.
№192/25.05.2009г Басейн, находящ се в УПИ V-109,137, кв.34, по плана на к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна.
№193/16.12.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ № 497, кв. 40, по КП на СО “Добрева чешма”, гр.Варна
№194/16.12.2009г Преустройство с промяна предназначение и надстройка с три етажа на съществуващ магазин за ОФИСНА СГРАДА , находяща се в УПИ VІІ-506, кв. 86 по плана на 7м.р. / ул. “Габрово” № 7 /, гр. Варна.
№195/28.05.2009г Телена ограда с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен, в ПИ -1842, по плана на м.„Прибой”, землище Галата, гр.Варна.
№196/18.12.2009г “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХХІ-106, кв. 70, по ПП на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
№197/29.05.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-627, кв.5, по плана на кв.”Галата”, гр.Варна.
№198/29.05.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-930, кв.60, по плана на 28м.р., ул.”Детелин войвода” №8, кв.Аспарухово, гр.Варна.
№199/29.05.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-524, кв.15, по плана на кв.”Виница”, гр.Варна.
№200/29.05.2009г “Ремонт на покрив над таванско помещение № 6 в жилищна сграда”, находяща се в УПИ І-9, кв.721, по плана на 3-ти м.р./ул. “Славянска ” № 26/, гр.Варна
№201/29.05.2009г Вилна сграда, находяща се в УПИ V-264,265,266,270, кв.61, по плана на СО “Ваялар”, гр. Варна.
№202/29.05.2009г ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ ІІ-“за жилищ. строителство”, кв. 15 по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р., гр. Варна. - ІІ-ри етап /блокове Е, Ж, Н, О, П и Р с подземен паркинг и магазини/.
№203/29.05.2009г Остъкляване на два броя тераси към жилище № 5, находящо се в жилищна сграда на ул. “Константин Величков” № 55, ет. 2 - УПИ ХV­ІІІ - 10, кв. 558 по плана на 14м.р., гр. Варна.
№204/01.06.2009г Надстрояване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІV-17, кв.12, по плана на кв.”Галата”, гр.Варна.
№205/01.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1052, кв. 64, по плана на СО “Ален мак”, гр. Варна.
№206/01.06.2009г. Въздухоотвод на заведение за бърза закуска, находящо се в УПИ V­ - 13, кв. 13 по плана на 18м.р. /ул. “Любен Каравелов” № 23/, гр. Варна.
№207/01.06.2009г. Промяна предназначение на “Ресторант “Мадара” в “БАНКОВ ОФИС”, находящ се в част от жилищна сграда - ПИ № 6, по плана на 7м.р., /ул. “Русе” № 59/, гр.Варна.
№208/01.06.2009г. Магазин и дърводелска работилница,находящи се в УПИ VI-820,кв.62,по плана 7 м.р./ул.”Александър Дякович”№15 гр.Варна
№209/01.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-160, кв. 23, по плана на 24 м.р./ул. Никола Козлев” № 39/, гр.Варна
№210/02.06.2009г преустройство с промяна предназначението на Магазин №8 в “Банков офис”, находящ се в съществуваща жилищна сграда, в УПИ ІІ-1, кв.660, по плана на 6м.р., ул.”Чаталджа” №20, гр.Варна.
№211/02.06.2009г Ремонт на покрива на тавански апартамент и складово помещение към него, с направа на капандури в същ. жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ, кв.144, по плана на 7м.р., ул.”Александър Дякович” бл.26, вх.6, ет.5, гр.Варна.
№212/03.06.2009г. Промяна предназначение на “Жилищна сграда” в “МАГАЗИН за ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ”, находяща се в ПИ – 1, кв. 387, по плана на 10м.р., /ул. “Кракра” № 28/, гр.Варна.
№213/02.06.2009г Вилна сграда, находяща се в ПИ-4068, по плана на м.”Боровец-север”, гр.Варна.
№214/04.06.2009г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-101, кв.1, по плана на 26м.р., бул.”Сливница” №169, гр.Варна.
№215/04.06.2009г. Пристройка на вилна сграда, находяща се в ПИ № 2102, по плана на СО “Прибой”, землище “Галата”, гр. Варна.
№216/04.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 675, по плана на СО “Ментеше”, гр.Варна
№217/04.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 708, по плана на СО “Акчелар”, гр.Варна
№218/05.06.2009г Начално училище „Васил Левски”, находящо се в УПИ І-1086„за начално училище, кв.70, по плана на 28 м.р., гр.Варна.
№219/05.06.2009г. “МЕМОРИАЛНИ ПИЛОНИ за знамена, оформяне пространството около тях и екстериорно осветление”, находящ се в УПИ ХХІХ-610”за мемориални пилони”, кв. 6, ж.к. “Бриз-юг” по плана на гр. Варна
№220/08.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-2598, кв.18, по плана на ж.к. “Бриз”, гр.Варна
№221/08.06.2009г. Подпорни стени с височина до 2м и ажурна ограда с обща височина до 2.2м над средно прилежащия терен по северната и западна граници и ажурна ограда с плътна част до 0.60м и с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен по източната и южна граници в УПИ VІІ-208, кв. 47 по плана на 21м.р., гр. Варна.
№222/08.06.2009г. Промяна предназначение на “Апартамент № 1” на първи етаж на жилищна сграда, в “ОФИС”, находящ се ПИ № 132, по плана на 7-ми м.р. /ул. “Цар Симеон І” № 6, вх.А/, гр. Варна
№223/08.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2537, кв.160, по плана на СО “Боровец - юг”, гр. Варна.
№224/08.06.2009г. Пристройка към същ. сграда, в УПИ І, кв.143, 7м.р.
№225/09.06.2009г. Пристройка и надстройка на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-5, кв.729, по плана на 3-ти м.р. /ул. “Македония” № 25/, Община Варна.
№226/09.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І – 865 ? 331, кв. 11 по плана на 21м.р. /ж.к. “Бриз”/, гр.Варна.
№227/09.06.2009г.
№228/11.06.2009г. Сграда за вилен отдих, находяща се в УПИ VІІ-1502, кв.3, по плана на м.”Долна трака”, гр.Варна.
№229/11.06.2009г. Производствена и складова база, находяща се в УПИ І-033010, масив 33, зона СОП 4.2, по плана на с.Тополи. І-ви етап – склад с офис; ІІ-ри етап – склад с офис; ІІІ-ти етап – производствен цех за дограма; ІV-ти етап – битово-административна сграда
№230/11.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 283 по ПНИ на СО «Ментеше», гр. Варна
№231/12.06.2009г. Промяна предназначение и преустройство на съществуващ „Стол №5 със санитерен блок към него,разположени в сутерена на сградата на ДКЦ IV”в „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ КЪМ МДОЗС” и пристройка на подземно помещение –бункер за линеен ускорител,нахождащи се в УПИ XVII”за болница”кв.682,2м.р./бул.”Цар Освободител”№100/,гр.Варна
№232/12.06.2009г. “СЪДЕБНА ПАЛАТА–гр. ВАРНА”, находяща се в УПИ ІІ-1 “за съдебна палата”, кв. 391, по плана на 10 м.р., гр.Варна
№233/15.06.2009г. Жилищна сграда , находяща се в УПИ ХІ – 23, кв. 310а по плана на 9м.р. /ул. “Хан Маламир” № 24/, гр.Варна.
№234/15.06.2009г. Вилна Сграда,находяща се в ПИ-6837, кв.10 по плана на СО”Траката, гр.Варна
№235/16.06.2009г. Еднофамилни жилищни сгради, находящи се в ПИ № 3015, кв.9, по ПНИ на СО “Акчелар”, гр. Варна І-ви етап – сграда 1 ІІ-ри етап – склад 2
№236/17.06.2009г. Жилищна сграда , находяща се в УПИ VІІ – 7, кв. 469а по плана на 10м.р. /ул. “Радецки ” № 54/, гр.Варна
№237/18.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-635, кв.7, по плана на с. Казашко, Община Варна.
№238/18.06.2009г. Преустройство с промяна предназначение на “Апартамент № 3” в “МАГАЗИН за ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ”, находящ се на първи етаж от жилищна сграда –УПИ ІІ-1 кв. 392, по плана на 10м.р., /ул. “Никола Кънев” № 11, вх.Б/, гр.Варна.
№239/19.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4187, по плана на СО “Боровец - юг”, гр.Варна
№240/19.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4572. по плана на СО “Боровец - юг”, гр.Варна.
№241/19.06.2009г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-686?6887, кв. 137 по плана на СО “Траката”, гр. Варна.
№242/19.06.2009г. Ваканционни сгради “А”, “В” и “С” /етапно строителство/, находящи се в ПИ № 1536, кв. 18, по плана на СО “Манастирски рид”, гр. Варна. І-ви етап : сграда “А” ІІ-ри етап: сграда “В” и сграда “С”
№243/19.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХ-639, кв. 1 по плана на кв. Виница, гр.Варна
№244/19.06.2009г. Гараж, находящ се в ПИ № 1112. кв.2 по плана на СО “Боровец - юг”, землище “Галата, гр.Варна.
№245/22.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІ-311, кв. 24, по плана на СО “Сотира”, гр. Варна.
№246/22.06.2009г. Две жилищни сгради, находящи се в ПИ № 568 ? №21, по плана на СО “Акчелар”, гр.Варна
№247/23.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1283, кв. 65 по плана на СО „Прибой”, землище “Галата”, гр.Варна.
№248/25.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2605, по плана на СО “Ракитника”, гр.Варна
№249/29.06.2009г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в ПИ № 150. по плана на СО “Зеленика”, гр.Варна.
№250/29.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3736. кв. 8 по плана на СО “Зеленика”, гр.Варна.
№251/29.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 404, по плана на СО “Добрева чешма”, землище Виница, гр.Варна
№252/29.06.2009г. Сграда за курортен туризъм, находяща се в УПИ ХVІІ-3445, кв. 60, по плана на Вилна зона «Траката», гр.Варна
№253/29.06.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1098, кв. 24, по плана на СО “Боровец-юг”, гр.Варна
№254/29.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-986, кв.75, по плана на 28м.р., гр.Варна.
№255/30.06.2009г. „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ I-494,кв. 26, по плана СО”Пчелина”,гр.Варна
№256/30.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-708, кв. 58 по ПП на ПРЗ на кв. „Свети Никола”, гр.Варна.
№257/30.06.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-712, кв. 9 по ПП на ПРЗ на кв. „Свети Никола”, гр.Варна.
№258/30.06.2009г. Вертикални хидравлични платформи за хора с увреждания в подлез пред „Икономически университет”, гр.Варна.
№259/30.06.2009г. Вертикални хидравлични платформи за хора с увреждания в подлез до спирка „Акациите”, гр.Варна.
№260/01.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1458 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна.
№261/02.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV - 367, кв. 9 по плана на село Звездица, Община Варна.
№262/02.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 412 по плана на м-ст “Зеленика”, землище “Галата, гр.Варна.
№263/02.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 397 по плана на СО “Сълзица”, гр. Варна.
№264/03.07.2009г. Вилна сграда ,находяща се в ПИ № 173 ,кад.район 502, по плана на СО „Орехчето” землище с. Звездица ,гр.Варна
№265/03.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 1875, по плана на СО “Боровец - север”, гр.Варна
№266/03.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 818, кв. 10, по плана на м-ст “Боровец - север”, гр.Варна
№267/03.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 848, по плана на СО “Сълзица”, гр.Варна
№268/06.07.2009г. Пристройка и надстройка на вилна сграда, находяща се в УПИ VІ-2379, кв.22, по плана на СО ”Св.Никола”, гр.Варна.
№269/08.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 734, по плана на СО “Сълзица”, гр.Варна
№270/08.07.2009г. Ваканционна сграда ,находяща се в ПИ № 3046, кв. 11, по плана на СО”Ален мак”,гр.Варна
№271/09.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-335, по плана на СО ”Зеленика”, гр.Варна.
№272/09.07.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 58, кв.5, по ПНИ на СО “Добрева чешма”, гр. Варна
№273/09.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 1264, по ПНИ на СО “Перчемлията”, гр.Варна
№274/09.07.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ ІV-3405, кв. 3 в Жилищна група западно от Болничен комплекс, гр. Варна
№275/09.07.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 813, кв.60, , по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна
№276/09.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1613, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна.
№277/10.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1555, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна.
№278/14.07.2009г. Стопанска постройка-склад, находяща се в УПИ VІІ-10, кв.19, по плана на 18м.р., ул.”Ив.Богоров” №12, гр.Варна.
№279/14.07.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 1598, по плана СО “Ментеше”, р-н “Вл. Варненчик”, гр.Варна
№280/20.07.2009г. жилищна сграда с офиси, находяща се в УПИ V-312, кв.227, по плана на 12м.р., ул.”Средна гора” №42, гр.Варна.
№281/20.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №4633, кв.404, СО „Боровец-юг”.
№282/20.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-660, по плана на СО „Ментеше”, гр.Варна.
№283/20.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-291, кв.16, с.Звездица.
№284/20.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-369, кв. 29а по плана на кв. Виница, гр.Варна
№285/20.07.2009г. “Вилна сграда”, находяща се в ПИ № 679, по плана на СО “Ракитник”, землище “Галата”, гр. Варна
№286/20.07.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХV-2179, по плана на м. “Вилите”, гр. Варна
№287/20.07.2009г. Жилищна сграда ,находяща се в УПИ -180а,кв. 16, по плана ж.к.”Възраждане”,IV-ти м.р. ,гр Варна
№288/21.07.2009г. Пристройка и надстройка на вилна сграда, находяща се в ПИ 1392, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна.
№289/21.07.2009г. Йилищни сгради къща „А” и къща„Б”,находящи се в ПИ № 1596, по плана на СО”Ментеше”,гр Варна
№290/22.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-3073, кв.45, по плана на КК „Чайка”, гр.Варна.
№291/22.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 3300, кв. 14, по плана на СО “Ален мак”, гр.Варна
№292/22.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-447, кв. 1, по плана на СО “Кочмар”, гр.Варна
№293/22.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-1943, кв. 104, по плана 28 м.р. /ул.”Мара Гидик” № 48/, гр.Варна
№294/22.07.2009г. Пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в ПИ № 209, по плана на СО “Зеленика”, землище “Галата”, гр. Варна.
№295/22.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 673, кв.15, по плана на СО ”Акчелар”, гр.Варна.
№296/23.07.2009г. Жилищна сграда, пристройка и надстройка на съществуваща сграда, находяща се в ПИ 319, по плана на СО ”Сълзица”, гр.Варна.
№297/23.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1900, по плана на СО „Добрева чешма”, гр.Варна.
№298/24.07.2009г. Вътрешно преустройство на /първи/ партерен етаж с търговско предназначение с обособяване на два магазина в сграда за обществено обслужване, находяща се в УПИ ІІІ-168- ”общ.обсл.”, кв.406, по плана на 4 м.р. /бул. “Мария Луиза” № 21/, гр. Варна
№299/24.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 763, кв. 194, по ПНИ на СО „Горна Трака”, гр. Варна
№300/27.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХІ-1473, кв.21а, по плана на ”Вилна зона”, гр.Варна.
№301/27.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-860, по плана на СО „Добрева чешма”, гр.Варна.
№302/27.07.2009г. Жилищна сграда с гаражи, офис и подземен паркинг”, находяща се в УПИ VІІ-819, кв. 102, по плана на 28-ми м.р. /ул. „Мара Гидик” № 54/, гр.Варна
№303/27.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1264, по плана на СО „Ментеше”, гр.Варна.
№304/28.07.2009г. Две жилищни сгради – тип “А” и тип “Б”, находящи се в ПИ № 3146, кв. 15, по плана на ж.к. “Бриз”, гр.Варна
№305/28.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-2678, кв.4, по плана на м-ст”Вилите”, р-н „Аспарухово”, гр.Варна.
№306/28.07.2009г. Жилищна сграда със стопанска част, находяща се в УПИ ІІ-2, кв.2, по плана на 16м.р.-север, гр.Варна.
№307/29.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 67(1480), кв. 178, по плана на СО „Траката”, гр. Варна
№308/29.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 867, по ПНИ на м-ст „Под село”, землище Звездица, гр. Варна
№309/29.07.2009г. Мултифункционален комплекс, находящ се в УПИ ХV-230004, кв.2, м. «Боклук Тарла», р-н «Вл. Варненчик», гр. Варна
№310/30.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ -196, по плана на СО ”Траката”, гр.Варна.
№311/30.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІV -144 - ”за жилищно строителство”, кв. 12, по плана на кк „Чайка”, гр. Варна
№312/31.07.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1992, кв. 37 по плана на СО „Прибой”, землище “Галата”, гр.Варна.
№313/31.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-356, кв.1083, по плана на 26м.р., ул.”Кестен” №21, гр.Варна.
№314/31.07.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ № XL-591, кв.33, по плана на кв. „Галата”, гр. Варна
№315/05.08.2009г. Стопанска постройка, находяща се в ПИ № 285 по плана на м-ст “Зеленика”, гр.Варна.
№316/05.08.2009г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ - 590, кв. 4 по плана на кв. Виница, гр. Варна
№317/05.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІХ - 441,434а, кв. 10 по плана на кв. Виница, гр. Варна.
№318/05.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 403 , по плана на СО „Балъм дере”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна.
№319/07.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 403 , по плана на СО „Балъм дере”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна.
№320/10.08.2009г. Ваканционна сграда, находяща се в ПИ -73, кв.178, по плана на СО ”Ваялар”, гр.Варна.
№321/12.08.2009г. Вилна сграда , находяща се в ПИ 2210, кв. 20 ,по плана на СО”Прибой”,гр.Варна
№322/13.08.2009г. Пристройка към съществуваща сграда, находяща се в ПИ-510, по плана на СО „Планова”, гр.Варна.
№323/13.08.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-65, кв.7, по плана на 16м.р.-север, ул.”Усмивка” №19, гр.Варна.
№324/14.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХV-1184, кв.75, по плана на СО ”Ален мак”, гр.Варна.
№325/17.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-55Б?901, по плана на СО „Руски окопи”, гр.Варна.
№326/17.08.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ-915, кв.25, СО „Пчелина” гр.Варна.
№327/19.08.2009г. Складова база и офиси, находящи се в УПИ ХVІ-525”за произв. админ. и търг. дейности”, кв.2, по плана на 26м.р., гр.Варна.
№328/19.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1287 ? 4027, по плана на СО “Боровец -север”, гр.Варна.
№329/19.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1031, кв. 185 по плана на СО “Горна Трака”, гр. Варна.
№330/21.08.2009г. промяна предназначението на Магазин №1 в “Аптека за готови лекарствени продукти”, находящ се в съществуваща жилищна сграда, в УПИ ХV-1373, кв.4Б, по плана на 23м.р., ул.”Лоза” №16, гр.Варна.
№331/21.08.2009г. ТЪРГОВСКО – РЕМОНТЕН АВТОМОБИЛЕН КОМПЛЕКС – СИТИ АВТОЦЕНТЪР, находящ се в УПИ ХV-41038”за производствена, складова и търговска дейност”, кв. 30 по плана на ЗПЗ, гр.Варна.
№332/24.08.2009г. Офис сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-508, кв.86, по плана на 7м.р., ул.”София” №6, гр.Варна.
№333/24.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2068, кв. 71 по плана на СО „Прибой”, землище “Галата”, гр.Варна.
№334/26.08.2009г. Курортна сграда, находяща се в УПИ ХІ-42, кв.66, по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна.
№335/26.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ - 2500, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна.
№336/26.08.2009г. Вилна сграда с лятна кухня, находяща се в ПИ № 1621, кв. 5 по плана на СО „Прибой”, гр. Варна.
№337/27.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ІІ-2191, кв.4, по плана на м-ст ”Вилите”, гр.Варна.
№338/27.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-106, кв.9, по плана на СО ”Сотира”, гр.Варна.
№339/27.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-2350, по плана на СО ”Ракитника”, землище Галата, гр.Варна.
№340/27.08.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-576, кв.26, СО „Пчелина”, гр.Варна.
№341/27.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-985, кв.200, по плана на СО ”Горна трака”, гр.Варна.
№342/28.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-1, кв.30, по плана на кв.Галата, ул.”Крайбрежна” №10, гр.Варна.
№343/31.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 937. по плана на СО “Боровец -север”, землище кв. Галата, гр. Варна.
№344/31.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2432, по плана на местност “Ракитника”, гр.Варна.
№345/31.08.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1264, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна.
№346/31.08.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ – 726, кв. 53 по плана на 25 м.р. /ул. “Люляк” № 33А/, гр. Варна.
№347/31.08.2009г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящи се в УПИ ІІ-“за жилищ. строителство”, кв. 15 по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р., гр. Варна. - ІІІ-ри етап /блокове З, И, К, Л и М с подземен паркинг и магазини/.
№348/01.09.2009г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ VІІІ-5, кв.718, по плана на 3м.р., ул.”Ст. Караджа” №30, гр.Варна.
№349/01.09.2009г. Сграда с обслужващо предназначение, находяща се в ПИ № 6052, по плана на СО “Траката”, гр. Варна.
№350/02.09.2009г. жилищна сграда, находяща се в ПИ-392, кв.168, по плана на СО „Траката”, гр.Варна.
№351/02.09.2009г. Промяна предназначение на “Административна сграда” в “ДЕТСКА ГРАДИНА”, находяща се в УПИ – 1772”за фирма „СИМ”, кв. 6, по плана на ЗПЗ - Север /ул. “Никола Симов” № 4/, гр. Варна.
№352/02.09.2009г. Цех за производство на метални конструкции, находящ се в УПИ ХLІІ-16”за производствено складова дейност”, кв.35, по плана на ЗПЗ, гр.Варна.
№353/03.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХV – 520, кв.25 по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна.
№354/09.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV - 835, кв. 37 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна.
№355/09.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ - № 11, кв. 19 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна.
№356/09.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 6895, кв.125 по ПНИ на СО “Траката”, гр. Варна.
№357/09.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 3766, кв. 163, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна.
№358/09.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2611, кв. 163, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна.
№359/10.09.2009г. „Жилищна сграда, магазин с работилница и гараж”, находящи се в УПИ IV - 663, кв. 42 ? 598 по плана на ЖК „ Вл. Варненчик” I-ви микрорайон, гр. Варна.
№360/10.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-2363, по плана на СО „Бялата чешма и дъбравата”, гр.Варна.
№361/10.09.2009г. Складово-търговска база-реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване, в УПИ ХVІ-1377?725, кв.18, ЗПЗ
№362/10.09.2009г. преустройство на финансов център „Чаталджа” на „Банка ДСК” ЕАД, находящ се в кв.666, по плана на 2 м.р., ул.”Чаталджа” №35, гр.Варна.
№363/10.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1338, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна.
№364/10.09.2009г. Производствена и складова сграда, находящи се в УПИ VІІ-1080, по плана на ЗПЗ, гр.Варна.
№365/10.09.2009г. Еднофамилна жилищна сграда – I-ви етап, находяща се в УПИ XVIII - 282, кв. 21 по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна.
№366/15.09.2009г. Жилищна сграда , находяща се в УПИ Х - 10, кв. 700 по плана на 2м.р. /ул. “Ген. Столипин” № 6/, гр.Варна.
№367/15.09.2009г. « Супермаркет ЛИДЛ », находящ се в УПИ ІІІ»за обществено застрояване», кв. 7 по плана на ж.к.«Възраж-дане» ІІм.р. , гр. Варна.
№368/16.09.2009г. жилищна сграда, находяща се в ПИ-3250, кв.62, по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.
№369/18.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3098, кв. 30 по плана на ж.к.„Изгрев”, гр. Варна.
№370/23.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ – 2254,2594, кв. 32 по плана на ж.к. “Бриз”, гр. Варна.
№371/25.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-685, кв.79, по плана на СО „Ваялар”, гр.Варна.
№372/25.09.2009г. “Двуфамилна вилна сграда”, находяща се в ПИ № 1842, кв. 129 по ПНИ на СО „Траката”, гр. Варна
№373/25.09.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-894, кв.21, по плана на СО „Пчелина” гр.Варна.
№374/25.09.2009г. „Жилищна сграда ”, находящ се в УПИ VII - 743, кв. 38 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна.
№375/25.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ – 2254,2594, кв. 32 по плана на ж.к. “Бриз”, гр. Варна.
№376/25.09.2009г. Етапно изграждане на жилищна сграда, находяща се в ПИ 1864, кв. 152 по плана на ж.к.„Изгрев”, гр. Варна: І-ви етап.
№377/25.09.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 1830, кв.42 по плана на СО “Манастирски рид”, гр. Варна
№378/25.09.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, в ПИ-861, СО „Сълзица”, гр.Варна
№379/28.09.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-893, кв.21, по плана на СО „Пчелина” гр.Варна.
№380/28.09.2009г. Промяна предназначение на част от жилище, находящо се на избен /сутеренен/ етаж в жилищна сграда, в “МАГАЗИН”, находящ се УПИ ІХ-2, кв.332, 9-ти м.р., /ул.” Д-р Пискюлиев” № 86/, гр. Варна
№381/29.09.2009г. „Еднофамилна жилищна сграда”, находящ се в УПИ III – 33, кв. 15 по РП на В.З „ Лазур”, гр. Варна.
№382/29.09.2009г. Основен ремонт на същ. офис сграда със смяна на покривна конструкция, находяща се в УПИ ХІІІ-808, кв.98, по плана на 7м.р., ул.”Цариброд” №29, гр.Варна.
№383/29.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ - 3, кв. 388-А по плана на 10м.р. /ул. “Тодор Шишков” № 4/, гр.Варна.
№384/30.09.2009г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ-4183, по плана на СО ”Горна трака”, гр.Варна.
№385/30.09.2009г. Атракционно – развлекателно заведение /надстрояване и реконструкция/, находящо се в УПИ ІІ - 265”за развлекателен комплекс”, кв. 47 по плана на к.к. «Зл. пясъци», гр. Варна.
№386/29.09.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV - 6, кв. 697 по плана на 2 м.р. /ул. „Генерал Цимерман” № 19, гр. Варна.
№387/01.10.2009г. “Пристройка и надстройка на жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХVІІІ-1407, кв. 66, по плана на 27 м.р. /ул. Атанас Калчев” № 4/, гр.Варна
№388/01.10.2009г. Гараж и склад, находящи се в ПИ №47, кв.7, по плана на СО „Боровец-юг”.
№389/01.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-1569?272, кв.137, по плана на 29м.р., ул.”Морава” №8, кв.Аспарухово, гр.Варна.
№390/01.10.2009г. Жилищни сгради, находящи се в ПИ-1485, по плана на СО ”Ментеше”, гр.Варна.
№391/01.10.2009г. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /Супермаркет/ „Пени маркет” , находящ се в ПИ 10135.4019.61„за търгговски обект”, местност „Терасите” по КК на адм. район «Вл. Варненчик», гр. Варна.
№392/01.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ - 800, кв. 35 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна.
№393/01.10.2009г. “Жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 721, по плана на СО „Планова”, гр. Варна
№394/02.10.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 3783, кв. 1 по плана на СО „ Зеленика”, гр. Варна.
№395/05.10.2009г. „Вилна сграда ”, находящ се в УПИ II – 829, кв. 41 по плана на КК „Чайка”, гр. Варна
№396/06.10.2009г. “Пристройка и надстройка на вилна сграда”, находяща се в ПИ № 59, по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна
№397/08.10.2009г. Жилищна сграда – вход „Б”, находяща се в УПИ ХІ-13,14,15, кв.302а, 9м.р., ул.”Ивайло” №33,35,37, гр.Варна.
№398/08.10.2009г. “Ремонт и преустройство на покривна конструкция на таванска стая в жилищна сграда”, находяща се в ПИ № 7, кв. 725, по плана на 3-ти м.р., /ул. “Македония” №13/, гр.Варна
№399/08.10.2009г. ХИПЕРМАРКЕТ КАУФЛАНД-ВАРНА 2, находящ се в УПИ ХХІІ-566, кв.27, по плана на 26м.р., гр.Варна.
№400/09.10.2009г. „Жилищна сграда и автосервиз без тенекеджийски и бояджийски услуги”, находящ се в УПИ XVI - 111, кв. 4 по плана на СО „ Пчелина”, Район „Младост”, гр. Варна.
№401/12.10.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 1409 по плана на СО „ Планова”, Район „Младост”, гр. Варна.
№402/12.10.2009г. Складова сграда, находяща се в УПИ Х - 172, кв. 11 по плана на СО „Пчелина”, гр. Варна.
№403/13.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3659, по плана на м. „Зеленика”, землище „Галата”, гр. Варна
№404/13.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-499, кв.159, по плана на СО „Ваялар”, гр.Варна.
№405/12.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 420 , по плана на СО „Ментеше”, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна.
№406/14.10.2009г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІV-142, кв.190, по плана на 12м.р., ул.”Мануш войвода” №11, гр.Варна.
№407/15.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-3603, кв.168, по плана на КП „Траката”, гр.Варна.
№408/16.10.2009г. Жилищни сгради, находящи се в ПИ-1267, по плана на СО ”Ментеше”, гр.Варна.
№409/19.10.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ II-3, кв. 69 по плана на 8м.р., ул. „Цар Иван Шишман” № 7, Район „Одесос”, гр. Варна.
№410/19.10.2009г. Жилищен комплекс - сгради 5, 6, 7 и 8, находящ се в УПИ ХLІV, кв.24 /?2508.1160 по к.к./, по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.
№411/19.10.2009г. „Аварийно укрепване на покривна конструкция на съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ I-5, кв. 50 по плана на 8м.р., ул. „Климент” № 19, Район „Одесос”, гр. Варна.
№412/20.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-928, кв.43 /?5426.928 по к.к./, по плана на СО „Ракитника”, гр.Варна.
№413/21.10.2009г. Преустройство на апартамент № 2, ет. 2 в жилищна сграда, находяща се в ПИ 6, кв. 372 по плана на 10м.р. /ул. “Христо Попович” № 8/, гр. Варна.
№414/22.10.2009г. Жилищна сграда – І етап, находяща се в УПИ V-30, кв. 180б, 11 подрайон,/ул. „Хан Кардам” № 20А/, гр. Варна
№415/22.10.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 530, кв. 135 по ПНИ на СО „ Траката”, Район „Приморски”, Община Варна.
№416/22.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №4012, по плана на СО „Боровец-север”, гр.Варна.
№417/22.10.2009г. „Жилищна сграда – блок „А”, блок „В”, блок „С ”, находящ се в УПИ XXXVI-275,363,362, кв. 25 по плана на СО „ Кочмар”, Район „Младост”, Община Варна.
№418/22.10.2009г. Курортна сграда, находяща се в УПИ VІ-861, кв.40, /?2464.40 по к.к./, по плана на КК „Чайка”, гр.Варна.
№419/23.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 1498, кв. 26 по плана на ж.к. „Изгрев”, гр. Варна.
№420/26.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 923, кв. 99 по ПНИ на СО „Ваялар”, гр. Варна
№421/26.10.2009г. Целодневна детска градина за шест групи , находяща се в УПИ VІІІ-83”за детско заведение” ? 559 по КК, кв. 6 по плана на 27м.р., гр. Варна.
№422/27.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 2495, по плана на СО “Ракитника”, гр. Варна.
№423/27.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №895?4127, по плана на СО „Боровец-север”, гр.Варна.
№424/27.10.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-382, по плана на СО ”Ментеше”, гр.Варна.
№425/27.10.2009г. Жилищна сграда /пристройка и надстройка на съществуваща изба/, находяща се в УПИ VІІІ – 27 ? /3511.592 по К.К./, кв. 3 по плана на ж.к. “Възраждане” ІVм.р., гр. Варна.
№426/27.10.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4579, по ПНИ на СО „Боровец-юг”, землище „Галата”, гр. Варна
№427/02.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 6848, кв. 132, по плана на СО “Траката”, гр. Варна.
№428/02.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 6849, кв. 132, по плана на СО “Траката”, гр. Варна.
№429/02.11.2009г. Еднофамилна вилна сграда, находяща се в ПИ № 2067 ? 4769 по КК, кв. 35, по плана на СО „Манастирски рид”, гр. Варна.
№430/02.11.2009г. Жилищна сграда , находяща се в УПИ ІІІ - 633, кв. 48 / ? 3515.688/ по плана на 16 м.р. /ул. “Фантазия” № 17/, гр. Варна.
№431/02.11.2009г. Срада със смесено предназначение, находяща се в УПИ II-29-<<за смес.предн.>>,кв.435,по плана на 4-ти м.р./бул.<<Сливница>>№87/гр.Варна
№432/02.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-726, кв.38, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна
№433/03.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 616, кв. 47 по ПНИ на СО “Добрева чешма”, гр. Варна.
№434/03.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4579, по ПНИ на СО „Боровец-юг”, землище „Галата”, гр. Варна
№435/03.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 4578, по ПНИ на СО „Боровец-юг”, землище „Галата”, гр. Варна
№436/04.11.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ VI-36, кв. 18 по плана на кв. „Виница”, Район „Приморски”, гр. Варна.
№437/04.11.2009г. жилищна сграда, находяща се в ПИ-1364, по плана на СО „Планова” гр.Варна.
№438/06.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ - 400, кв. 7 по плана на СО „Кочмар”, гр.Варна.
№439/06.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХL-303,304,702, кв. 23 по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна.
№440/06.11.2009г. Жилищна сграда с пункт за компютърна диагностика на автомобили, находяща се в УПИ ХХІІІ-583, кв. 33 ? 5510.743 по К.К., кв. „Галата”/ул. „Крайбрежна” № 22/, гр. Варна.
№441/16.11.2009г. Търговски комплекс, находящ се в УПИ ХІ-480 - ”за търг.комплекс”, кв.2, по плана на паркова зона – район „Вл. Варненчик”/ОП.3/, гр. Варна
№442/16.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-7, кв. 577, по плана на 14-ти м.р. /ул. «Пенчо Славейков» № 38/, гр. Варна
№443/17.11.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ 353 по плана на СО „Планова”, Район „Младост”, гр. Варна.
№444/23.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ № 647, по плана на м. „Боровец-север”, гр. Варна
№445/24.11.2009г. „Вили сграда – 4 бр.”, находящ се в ПИ № 3185 по плана на СО „Боровец - юг”, Район „Аспарухово”, гр. Варна, Община Варна – етапно строителство. I-ви. етап – Вилна сграда № 1; II-ри. етап – Вилна сграда № 2; III-ти. етап – Вилна сграда № 3; IV-ти. етап – Вилна сграда № 4 .
№446/24.11.2009г. „Промяна предназначение на част от партерен етаж и сутеренен етаж на блок „Възрастни” на психиатричната болница в „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА” на МБАЛ „Света Марина””, находящ се в УПИ „ВМИ” по плана на 23 м.р. гр. Варна.
№447/25.11.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 2938, кв. 36 по плана на ЖК „Бриз”, Район „Приморски”, гр. Варна.
№448/25.11.2009г. жилищна сграда и ателие, находящи се в УПИ ХХХV-883, кв.9, по плана на СО „Пчелина” гр.Варна.
№449/23.11.2009г. Ваканционна сграда, находяща се в ПИ-2103, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна.
№450/25.11.2009г. “КАМЕРИ за БЛАСТИРАНЕ и БОЯДИСВАНЕ”, находящ се в УПИ VІІ-124, кв.2 по плана на ЮПЗ, гр. Варна.
№451/30.11.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-1389, кв.54, по плана на СО ”Прибой”, гр.Варна.
№452/30.11.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ - 8, кв. 721 по плана на 3м.р. /ул. “Македония” № 4/, гр. Варна.
№453/01.12.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-546, кв.161, по плана на СО „Траката”, гр.Варна.
№454/01.12.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-802, м.”Под село”, с.Звездица, община Варна.
№455/01.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ-1561, по плана на СО ”Ментеше”, гр.Варна.
№456/02.12.2009г. жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІ-922, кв.7, по плана на СО „Пчелина”, гр.Варна.
№457/03.12.2009г. Пристройка и надстройка на съществуваща сграда, находяща се в УПИ ХVІ-378, кв.32, по плана на 24-ти м.р. /ул. Дубровник № 36/, гр. Варна
№458/04.12.2009г. Жилищна сграда със средно застрояване, находяща се в УПИ ХІХ-22?10135.1502.205, кв. 487, по плана на 13 м.р., ул. „Македония” /ул. „Янкул войвода” – І-ви етап и „Проход” откъм улица „Янкул войвода” към вътрешно квартално пространство – ІІ-ри етап, гр. Варна
№459/07.12.2009г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-908, кв.40, по плана на 25-ти м.р. /ул. “Трендафил” № 7/, гр. Варна
№460/07.12.2009г. Вътрешно преустройство на магазин с обособяването му в два магазина, находящ се в ПИ № 1083?пл.18, кв.6, по плана на 8-ми м.р. /ул. „Шипка” № 17-19/, гр. Варна
№461/10.12.2009г. Реконструкция с пристройка на същ. вилна сграда, находяща се в УПИ V-1146, кв.41, /?2564.1382 по к.к./, по плана на „Вилна зона”, гр.Варна.
№462/10.12.2009г. Пристройка на „ЗАЛА – АУЛА” към съществуващата сграда на Икономически университет, находяща се в УПИ І, кв. 27 по плана на 18 м.р. /бул. “Княз Борис І” № 77/, гр. Варна.
№463/10.12.2009г. Реконструкция с пристройка и надстройка на същ. вилна сграда, находяща се в УПИ ХХ-1550а, кв.16, /?2564.342 по к.к./, по плана на ВЗ „Траката”, гр.Варна.
№464/11.12.2009г. „Вилна сграда”, находящ се в ПИ № 1681 по плана на СО « Боровец – юг», землище Галата, Район «Аспарухово», гр. Варна
№465/11.12.2009г. Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”-Варна, находящ се на пл.”Независимост” №1, гр.Варна.
№466/11.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 1145, кв. 64 по плана на 25 м.р. /ул. “Божур” № 9/, гр. Варна.
№467/11.12.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ XVIII – 1373, 1373а в кв. 38 по плана на 27м.р. гр. Варна, Община Варна .
№468/17.12.2009г. Крайпътен търговски обект, находящ се в ПИ-023002, кв.23, м. ”Козаджи”, с.Тополи, Община Варна.
№469/17.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ № 3542 ? 6057, кв. 139, по плана на СО “Траката”, гр. Варна.
№470/17.12.2009г. „Вилна сграда”, находящ се в ПИ № 374 по плана на СО „ Перчемлията”, Район „Приморски”, гр. Варна.
№471/17.12.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 725 по плана на СО « Планова », Район «Младост», гр. Варна.
№472/17.12.2009г. „Едноетажна жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 99 по плана на СО „ Балъм дере”, Район „Вл. Варненчик”, гр. Варна.
№473/21.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ – 24, кв. 30 по плана на 21м.р. ? 2563.312, гр. Варна.
№474/21.12.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ-5549.2074 по к.к., по плана на СО ”Прибой”, кв.Галата, гр.Варна.
№475/21.12.2009г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-2684, кв.161, по плана на ЖК „Изгрев”, гр.Варна.
№476/21.12.2009г. Промяна предназначение на “Магазин” в “ЗАВЕДЕНИЕ за БЪРЗО ХРАНЕНЕ”, находящ се в УПИ ХVІ – 4, кв. 26, по плана на 8м.р. /бул. “Сливница” № 41/, гр. Варна.
№477/22.12.2009г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ V-„за смесено предназначение”/10135.3517.447 по к.к./, кв. 13, по плана на 15 м.р., гр. Варна І-ви етап: „БИЛЛА МАРКЕТ” и подземен паркинг
№478/22.12.2009г. Преустройство на “Гараж № 4 за два автомобила” в “Два самостоятелни гаража - № 4 и № 4А”, представляващи част от жилищна сграда находяща се в УПИ ІХ – 11,18, кв. 305, по плана на 9м.р. ? 1501.1165 /ул. “Средна гора” № 8/, гр. Варна.
№479/22.12.2009г. Преустройство на “Гараж № 3 за два автомобила” в “Два самостоятелни гаража - № 3 и № 3А с техническо помещение”, представляващи част от жилищна сграда находяща се в УПИ ІХ – 11,18, кв. 305, по плана на 9м.р. ? 1501.1165 /ул. “Средна гора” № 8/, гр. Варна.
№480/22.12.2009г. Вилна сграда, находяща се в ПИ - 1287, по плана на СО „Прибой”, гр. Варна.
№481/23.12.2009г. Жилищна сграда „Албатрос”, находяща се в УПИ І-134”за жилищна сграда”, кв.21, /?2569.123 по к.к./, по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна.
№482/29.12.2009г. „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 92, по ПНИ на СО „ Горна Трака”, Район „Приморски”, Община Варна.
№483/30.12.2009г. Реконструкция, модернизация и разширение на хотел „Интернационал”, находящ се в УПИ ІІІ-249”за хотелски комплекс”, кв.40, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. Іви етап – Гараж и външен басейн; ІІри етап – Реконструкция СПА център, нова част на ресторант, казино и пиано-бар; ІІІти етап – Реконструкция сутерен, партер и мецанин
№ на РС Наименование на строежа

Услуги

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.