Графична част

8.12. Първостепенна улична мрежа
8.13.Велосипедно движение. Пътнически воден транспорт. Нов вид електротранспорт
8.14. Републиканска пътна мрежа и шумово натоварване от подходи 27 и 29
8.15. Масов обществен пътнически транспорт
8.16 – 8.18 Натоварване на денонощие – леко и товарно
8.19. Паркиране
8.20. Паркиране – централна градска част
8.21. Схема на първостепенната улична мрежа и РПМ
8.22. Далеко-перспективна прогноза на значителна част на Североизточен регион
9.1. Обемно – пространствени комуникации. Система от ансамблите на главния градски център. 9.2. Система на пространствено-композиционни оси. 9.3. Система на макро-композиционно изграждане. 9.5. Система Зрителни връзки
9.4. Обемно – пространствени комуникации. Система на обемно - пространствено изграждане и градски ландшафт
10. Регионални условия и връзки
11.1. Техническа инфраструктура- Електроснабдяване. 11.2. Електронни съобщения. Далекосъобщения. 11.3. Водоснабдяване. 11.4. Канализация
11.5. Техническа инфраструктура- Схема Газификация и топлофикация
12. Хипотеза за Далеко-перспективно и вариантно развитие на община Варна и прилежащите общини (Аксаково, Белослав, Аврен,Балчик и Девня)