Графична част

7.1.Зелена система
7.2.Достъпност на зелените площи за широко ползване
7.3.Устройство на ландшафта, вид ландшафти –фрагменти
7.4.Устройство на ландшафта, формирани ландшафти
8.1.Схема на първостепенната улична мрежа ГКТП-82(ОГП-80) Прогноза 2000
8.2. Схема на първостепенната улична мрежа и РПМ
8.3.Паркиране
8.4. Извънградски транспорт – подходи и връзки с ПУМ
8.5. Съоръжения, обслужващи транспорта
8.6. Масов обществен пътнически транспорт
8.7. Транспортно райониране
8.8. Степен на моторизация по административни райони
8.9. Транспортно – Комуникационна система. Схема на отрасловата структура на работните места по окрупнени транспортни райони
8.10. Комуникационно – транспортна система. Схема на потенциалите по окрупнени транспортни райони – учащи
8.11. Комуникационно – транспортна система. Схема на потенциалите по окрупнени транспортни райони. Население и работни места