Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

 

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №145/ГИ/20.10.2021 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:

 

Рехабилитация на разпределителен топлопровод от отклонение за комплекс „Орхид хилс“ до отклонение за детска градина „Делфинче“ и изграждане на разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения до абонатните станции на всички входове на новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 (УПИ V-621, кв. 16)  и 10135.3511.1390 (УПИ IV-621, кв. 16)  в ж.к. „Възраждане“ –I м. р, гр. Варна /Сезони/ с  обща дължина 677,0 м.

Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №ВА-148/ПР/2021 г.за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: инж. Даниела Кузманова, тел: 052/ 820 322.