Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №127/ГИ/07.09.2021 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:

 

„Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения до абонатните станции на всички входове на новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.73.667 (идентичен с УПИ XXI-19, кв. 1) и 10135.73.590 (идентичен с УПИ XVI – 590, кв. 1) по плана ПЗ „Планова“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна с обща дължина 648,0 м.

Етап I – Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения до Блок 3 и Блок 4 в ПИ 10135.73.590, ПЗ „Планова“;

Етап II – Топлопроводно отклонение до Блок 2 в ПИ 10135.73.590, ПЗ „Планова“;

Етап IIIТоплопроводно отклонение част север в ПИ 10135.73.667, ПЗ „Планова“;

Етап IV – Топлопроводно отклонение част юг в ПИ 10135.73.667, ПЗ „Планова“.“

Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №ВА-104/ПР/2021 г.за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: инж. Даниела Кузманова, тел: 052/ 820 322.