Обява на дирекция АГУП, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по плана на кв. „Виница-запад” (м. „Варна Йолу”), гр. Варна

 

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4  и улична регулация от о.т.20 до о.т.28 и от о.т. 81 до о.т. 113, по плана на кв. „Виница-запад” (м. „Варна Йолу”), гр. Варна.

Планът е изложен в техническа служба – район „Приморски” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Приморски”.

т. 140 от бр.105/11.12.2020г.

Изтегли документи
Download this file (ПУП Виница Запад кв1_2_3_4 _ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.pdf)ПУП Виница Запад кв.1,кв.2,кв.3,кв.4 - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА[ ]749 Kb
Download this file (ПУП Виница Запад кв1_2_3_4_План за застрояване_М 1_1000.pdf)ПУП Виница Запад кв.1,кв.2,кв.3,кв.4, - План за застрояване, М 1_1000[ ]1256 Kb
Download this file (ПУП Виница Запад кв1_2_3_4_План за регулация_М 1_1000.pdf) ПУП Виница Запад кв.1,кв.2,кв.3,кв.4,- План за регулация, М 1_1000[ ]1037 Kb