Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за изграждане на сграда за офиси и складове в ПИ 10135.3514.753, с възложител „ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, свързана с горецитираното ИП. То ще се реализира в горецитирания ПИ, УПИ XLIX-753,  кв. 11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна.

Сградата ще се състои от един полуподземен и два надземни етажа. Тя е със стоманобетонна конструкция, РЗП 2232,23 m2 и е проектирана за 50 работни места. Ще се използват традиционни строителни материали. Сградата ще се свърже със съществуващия уличен водопровод, а отпадъчните води ще се включат в съществуващата канализационна мрежа. Генерираните строителни и битови отпадъци ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

Документацията е на разположение до 28.05.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч. в стая 411, ет. 4.

 

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 28.05.2020 г. и/или в РИОСВ-Варна.

 

За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова