Обява за инвестиционно предложение (ИП), за обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци, южна промишлена зона, гр. Варна, с възложител „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява горецитираното ИП. Площадката ще се обособи в ПИ 10135.5501.185.1.4, представляващ  складово помещение с площ 145 m2, урбанизирана територия, НТП – за друг вид производствен складов обект. Площадката е присъединена към ВиК и електрическата мрежи. Не се предвижда ново строителство. Складовото помещение е с непропусклива настилка. Възложителят ще приема и съхранява отпадъци с код  R13 – калциев хидроксид, утайки, филтърен кек и опаковки, абсорбенти, филтърни материали, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, оловни акумулаторни батерии, отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, луминесцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак, пластмаси, отпадъци, неупоменати другаде. За всеки от упоменатите видове, количеството е 200 тона на година. ИП не есвързано с формиране на отпадъчни води. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

 

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 28.05.2020 г. и/или РИОСВ-Варна.

 

За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова