Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързано с обособяване на център за лечебни услуги в съществуваща сграда апарт-хотел на ул. „Ал. Дякович“ гр. Варна, с възложител „ШАМ 10“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява горецитирания достъп. ИП е свързано с промяна предназначението на част от съществуваща сграда в център за лечебни услуги. Пететажната сграда се намира в ПИ 10135.1506.808, УПИ IV, кв. 146 по плана на 7 м.р. гр. Варна. Центърът ще се обособи на първия етаж и на сутерена. В съществуващата сграда ще се осигури отвор в асансьорната шахта към фоайето на центъра. Във фоайето ще се разположат регистратура, 3 лекарски кабинета и санитарен възел. На сутерена ще се разположат 3 лекарски кабинета, манипулационна, кабинет за физиотерапия, масажен кабинет и помещение за краткосрочен престой, и наблюдение, склад и санитарен възел. Промените са изцяло вътрешни и не засягат застроената и разгърнатата площ на сградата. Не се предвиждат други промени в конструкцията на сградата. ИП е съобразено със здравните изисквания към помещенията на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Документацията е на разположение в община Варна до 25.05.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч. стая 411, ет. 4.

 

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 25.05.2020 г. и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова