Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързано с промяна предназначението на първи етаж от многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. Виница, гр. Варна, с възложител „ХОУМС ЕС“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява горецитирания достъп. обществен достъп. ИП  ще се реализира в ПИ 10135.2575.1007, УПИ VII-767, кв. 45, ул. „Св. Св. Константин и Елена“,  по плана на кв. Виница, гр. Варна, собственост на възложителя.

На първия жилищен етаж от четириетажната сграда ще се премахне съществуващия гараж и ще се обособят медикодиагностична лаборатория, индивидуална практика за първична медицинска помощ и амбулатория за специализирана извънболнична помощ, чакалня, санитарен възел, склад, миялна и др. съпътстващи помещения. Застроената площ на първия етаж 207 m2. Предвиден е самостоятелен вход за лабораторията. Не са планирани промени в конструкцията на сградата и изграждане на нова инфраструктура. Ще се използват дървен материал, чакъл и пясък. Формираните отпадъчни води ще се включат в съществуващата канализационна мрежа. Генерираните строителни и битови отпадъци ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

 Документацията е на разположение до 12.05.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч. в стая 411, ет. 4.

  Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 12.05.2020 г. и/или в РИОСВ-Варна.

 За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова