Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за изграждане на сграда със смесено предназначение в м-ст „Боклук тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, Варна, с възложител ТОНЧО ДИМИТРОВ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, свързана с горецитираното ИП. То ще се реализира в имот частна собственост с идентификатор 10135.4023.97.

За територията е наличен одобрен ПУП-ПРЗ. Сградата включва жилищна и търговска част. Водопроводното отклонение е от уличен водопровод 200ПЕВП чрез водопровод отклонение ПЕВПф110, което е изпълнено. Канализационното отклонение е от уличната канализация  800/1200ЯБ чрез канализационно отклонение ПВЦф315,което е изпълнено. Край имота преминава високоволтов кабел, от който след разрешение от „Електроразпределение Север“ АД, ще се захрани новия обект. Транспортният достъп ще се осигури чрез съществуващ път с трайна настилка, от запад. Не се предвижда изграждане на  нова инфраструктура. Ще се използват традиционни строителни материали. Формираните изкопни земни маси ще се използват за обратна засипка. Очаква се генериране на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки, които ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Отпадъчните води ще се заустват в градската канализационна мрежа. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

Документацията е на разположение до 11.05.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч. в стая 411, ет. 4.

 

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 11.05.2020 г. и/или в РИОСВ-Варна.

 

 За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова