Обява за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в пристанища Варна и Бургас, с възложител ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, свързана с горецитираното ИП. Предвидените в обхвата му дейности ще се изпълнят по проект, финансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

На пристанище Варна ще се обособят две площадки с площ съответно 9 и 24 m2. На тях ще се разположат контейнери за разделно събиране на отпадъци, в съответствие с изискванията на конвенция MARPOL и Директива 2018/883. На по-малката площадка ще се поставят IBC контейнери за течни отпадъци, включени в Анекс I на MARPOL. На по-голямата са предвидени контейнери за твърди отпадъци, включени в Анекс V на MARPOL. Съхраняваните отпадъци ще бъдат третирани съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците. СПРЕАЗ включват бонове от лек тип, колектор за събиране на твърди отпадъци, скимър, помпа, бързоходна лодка, пластмасови и метални контейнери. Същите ще се използват за предотвратяване, контрол и противодействие на нефтени разливи. СПРЕАЗ ще бъдат ситуирани на Морска гара Варна. Реализацията и експлоатацията на ИП не са обвързани с използване на природни ресурси и формиране на отпадъчни води. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

 Документацията е на разположение до 07.04.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч. в стая 411, ет. 4.

 

 Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 07.04.2020 г. и/или в Министерството на околната среда и водите.

 

 За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова