Обява за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда за офиси и складове в ПИ 10135.3514.753 , с възложител „ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява горепосоченото ИП. То ще се реализира в горецитирания ПИ, УПИ XLIX-753, кв. 11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. Сградата ще се състои от един полуподземен и два надземни етажа. Тя е със стоманобетонна конструкция, РЗП 2232,23 m2 и е проектирана за 50 работни места. Ще се използват традиционни строителни материали. Сградата ще се свърже със съществуващия уличен водопровод, а отпадъчните води ще се включат в съществуващата канализационна мрежа. Генерираните строителни и битови отпадъци ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда. 

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 03.04.2020 г. и/или РИОСВ-Варна.

 

За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова