Обява за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за изграждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“ със „Заместваща грижа“ с възложител ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, свързана с горецитираното ИП.