Обява за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за изграждане на сграда А4 – складове, офиси и магазини, с възложител „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, свързана с горецитираното ИП. То ще се реализира в логистичен парк Варна, разположен в УПИ XVII-13, кв. 50 по плана на ЗПЗ.За територията има влязъл в сила ПУП-ПРЗ, с който същата е определена като производствена. Сграда А4 е една от осемте предвидени за изграждане (към момента са изградени четири от сградите). Площта й е около 2 400 m2,РЗП около 3 200 m2. Част от нея ще бъде на две нива – на първото ще се разположат шоу-румове, а на второто – офиси. Останалата част ще бъде заета от складове за съхраняване на негорими материали. Ще се използва съществуващата инфраструктура. Водоснабдяването ще се осъществи чрез съществуващ площадков водопровод. ИП е свързано с използване на вода, пясък и чакъл. Формираните битови и дъждовни води ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа. Част от изкопните земни маси ще се използват за обратен насип и моделиране на терена. Генерираните битови отпадъци и негодните за обратен насип земни маси ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

 

Възражения, мнения и/или препоръки се приемат до 13.02.2020 г. в община Варна и/или РИОСВ-Варна. 

Документацията е на разположение до 13.02.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч. в стая 411, ет. 4. 

 

За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова