Обява за инвестиционно предложение (ИП), „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“, с възложител ОБЩИНА ВАРНА

 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява горепосоченото ИП. Предвидени са благоустройство на междублоковите пространства във II м.р., източна част и основен ремонт на улиците „Петър Дертлиев“, и „Асен Разцветников“.С реализацията му ще се подобри жизнената среда, ще се осигурят максимален брой регламентирани паркоместа, ще се подобрят транспортно-експлоатационните характеристики на уличната мрежа и ще се осигури достъпна среда за безопасно, и свободно придвижване на пешеходците. Чрез повишаване на техническите параметри на уличните настилки ще се повиши безопасността на движение и комфорта при пътуване, и ще се редуцират вредните емисии,  което ще подобри условията на живот в района. Ул. „Асен Разцветников“ ще повиши класа си на III клас от ПУМ с две пътни платна и разделителна ивица. Ще се реализират нови улични участъци (пробиви) – ул. 19, ул. 22, ул. 12, ул. 34, съобразно приетото комуникационно решение в устройствения план. Ще се обособят общо 1753 паркоместа, от които 93 за хора в неравностойно положение. Предвидено е изграждане на 6 комбинирани детски площадки, 6 спортни площадки и 11 фитнеса на открито. Дейностите по озеленяване включват затревяване на 21 154 m2 и засаждане на 730 дървета и 1973 храсти. Планирана е подмяна на съществуващото улично осветление по протежение на цялата пътна и пешеходна мрежа, и подмяна на съществуващите дъждовни оттоци, и капаци на ревизионни шахти. По ул. „П. Дертлиев“ ще се монтират 16 нови линейни отводнителни улеи, чрез които дъждовната вода ще се отвежда в прилежащото дере. Имотите, засегнати от ИП са общинска собственост. Реализирането на ИП е свързано с използването на пясък, чакъл и вода, и формирането на изкопни земни маси. Същите ще бъдат третирани съобразно приложимата нормативна уредба. Ще се ползва съществуващата ВиК-мрежа, изградена в района. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

 

 Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 27.01.2020 г. и/или РИОСВ-Варна.

 

За повече информация инж. Иво Кутев, тел. 052 820 220, Ст. Димитрова, тел. 052/ 820 159