Обява за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води в землището на гр. Аксаково, с възложител “ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява ИП „Изграждане на  тръбни кладенци за добив на   подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели в поземлени имоти(ПИ) с идентификатори  00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на  общ. Аксаково, гр. Аксаково, обл. Варна, във връзка с изпълнението на един от инвестиционните проекти на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за осигуряване на алтернативно водоснабдяване „за всички други цели“ на „Летище Варна“. Горецитираните ПИ са държавна публична собственост, вид територия- Територия на транспорта, НТП, За летище, аерогара. Предвижда се изграждане и на водовземно съоръжение и за захранване на автомивката за обслужваща техника. За изпълнение на сондажните работи ще бъде използвана  малогабаритна сондажна апаратура FRASTE-PL.G за около 15 дни. След приключване на сондажните работи, около устието на сондажа ще се изгради шахта с приблизителни размери 2,5х2,0х2,5 m, в която ще бъде инсталирано устиевото оборудване. Останалата част от площадката ще се рекултивира. При изграждането на сондажа ще се използва съществуващата техническа инфраструктура. Реализирането на ИП предвижда използване на традиционни строителни материали. Генерираните изкопни земни маси ще се използват за обратна засипка. Очаква се малко количество строителни отпадъци, които ще се третират, съгласно нормативната уредба. Формираните от дейността на автомивката отпадъчни води ще се заустват в канализацията на ВиК-Варна. Основните източници на вредни емисии във въздуха по време на строителство ще бъдат изгорелите газове от автомобилите и строителна техника.  Извън строителния период не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

 

За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова