Обява за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за изграждане на водовземно съоръжение за минерални води с цел водоснабдяване на комплекс „Гранд хотел Варна”, с Възложител “ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД

  На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, свързана с горецитираното ИП. То ще се реализира в ПИ 10135.2569.322 в землището на гр. Варна, урбанизирана територия, с НТП “за курортен хотел, почивен дом“.

Ваканционен комплекс „Гранд хотел Варна“ включва ПИ с идентификатори 10135.2569.322, 10135.2569.125, 10135.2569.310, 10135.2569.311, в които са изградени хотелите „Гранд хотел Варна“, „Лебед“, „Долфин“, „Долфин-Марина“ и „Рубин“. Нужните водни количества могат да се осигурят от съоръжение с дебит над 30 l/s. Тръбният кладенец ще бъде с дълбочина 1900 ± 100 m, с температура на водата около 45ᵒС. Изграждането ще се осъществи със сондажна апаратура. ИП не е свързано с промяна на съществуващата инфраструктура. По време на строителството ще се използват традиционни строителни материали и природни ресурси. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат в канализационната мрежа. Ще се генерират отпадъци, за които не е необходимо третиране. Не се очакват засягане на биологичното разнообразие и емисии на вредни, и опасни вещества в околната среда.

 

 Документацията е на разположение до 06.12.2019 г. в стая 411, ет. 4, всеки ден от      9:30 - 11:30 ч. и от 14:30 - 16:30 ч.

 За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова