Обява на Дирекция ИИБ за промяна статута на земеделска земя и изграждане на складова база за промишлени стоки

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за промяна статута на земеделска земя и изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 72709.53.73, площ 26,074 m2, местност „Арпалъка“, землище на с. Тополи, община Варна, с Възложител „С. Г. Груп“ ООД чрез пълномощник Красимир Тодоров Добрев. Не се очакват емисии на вредни вещества в околната среда и генериране на отпадъци и отпадъчни води.

За повече информация тел.: 052/ 820 159 – Стефана Димитрова