Обява на Дирекция ИИБ за преценка ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на жилищни сгради

относно инвестиционно предложение за  „Изграждане на пет броя еднофамилни жилищни сгради и водовземно съоръжение – тръбен кладенец (за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване)“ в поземлен имот с идентификатор 35701.11.90 с площ 7544 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“ по КККР на с. Каменар, местност „Франга дере и Кокарджа“, Община  Варна  с Възложител „БИЗНЕС АСПЕКТИ“ ЕООД.