Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на воден атракцион

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за изграждане на „Воден атракцион-Варна“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2536.1014, в „Приморски парк-Варна“, УПИ V, кв.1 от ЗРП на Приморска зона СЗ 6 (плажна зона под „Салтанат“), гр. Варна с Възложител: „Холдинг Варна“ АД.

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 330 - инж. Диана Кирчева