Обява на Дирекция ИИБ за промяна предназначение на помещение

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение  за „Преустройство и промяна предназначение на ресторант в медицинско заведение – диализен център“ в УПИ І-1384 (ПИ 10135.2554.521), кв. 35 по плана на 24 м.р., ул. „Дубровник“ 58, район „Приморски“, гр. Варна с   Възложител „ПАРАЦЕЛЬС“ ЕООД.

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 330 - инж. Диана Кирчева