Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на жилищна сграда

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2551.2161, УПИ ІХ-187, кв.18 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна с Възложител Павел Георгиев Гайдаров. По време на строителството ще се ползват стандартни строителни материали – пясък, цимент, баластра, чакъл, дървен материал и др.По време на експлоатацията като природни  ресурси ще се ползват  вода и електроенергия. Генерираните отпадъци ще бъдат  строителни, генерирани по време на строителството,  битови и отпадъчни води  по време на експлоатацията. Те ще се събират, транспортират и обезвреждат  на места, определени от Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 159; 820 330 - инж. Диана Кирчева