Обява на Дирекция ИИБ за търговски комплекс

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  Дострояване на сграда 1 на етажи 3 и 4, преустройство на изграденото в обект„ Търговски комплекс“ в сграда 1 и сграда 2, изграждане на топла връзка между двете сгради в УПИ ХХХІІ-343, кв.3 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.4508.343) по плана на ОП.3, район „Владислав Варненчик“,  гр. Варна с Възложител  „КОНСОРЦИУМ „СВ ИНВЕСТ“ ДЗЗД  .

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 330 - инж. Диана Кирчева