Обява на Дирекция ИИБ за медицинско заведение

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначение на ресторант в медицинско заведение - диализен център“, в УПИ І-1384, кв.35, по плана на 24 м.р.,  гр. Варна  с Възложител: „ПАРАЦЕЛЬС“ ЕООД. Генерираните отпадъци ще бъдат строителни,  битови, отпадъчни води и специфични медицински отпадъци. Те  ще се събират,  транспортират иобезвреждат съгласно екологичното законодателство и организацията в Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 159; 820 330 - инж. Диана Кирчева