Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, че е издадено разрешение за строеж №47/ГИ/27.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, във връзка с чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Варна съобщава, с писмо с изх. №АУ028734ВН_003ВН_28.03.2019 г., на собствениците и на носителите на вещни права на имот с идентификатор 10135.1503.45 по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Варна, АРИС ЕВРАНТ ИНДЖЕЯН, че е издадено разрешение за строеж №47/ГИ/27.03.2019 г. от Главен архитект на Община Варна, за строеж: „Подмяна на кабелни линии СрН извод „Ботева градина“ П-ст „Център“ в участъка между трафопостове ТП№392 и ТП№228, по плана на 10 м. р., гр. Варна“.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6.

За повече информация: инж. Христина Костадинова, тел: 052/ 820 322.