Обява на Дирекция ИИБ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ -98,99

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 98,99 масив 4019, местност „Терасите“, район „Владислав Варненчик“, Община Варна, гр. Варна с Възложител ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.КД. По време на реализацията на проекта ще се ползват стандартни строителни материали – кофраж, бетон, баластра, чакъл и др.По време на експлоатацията не се предвижда ползване на природни ресурси, освен вода и електроенергия. Генерираните отпадъци ще бъдат строителни, по време на строителството,  битови отпадъци  и отпадъчни води по време на експлоатацията. Те  ще се събират,  транспортират и обезвреждат  на места, определени от Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 159; 820 330 - инж. Диана Кирчева