Съобщение, че е изготвена виза за проучване и проектиране за обект "Трафопост" находящ се в м-т "Св. Никола", ж.к. "Бриз"

Район „Приморски”, Община Варна, така както е показано на скицата с червен цвят", и след извършена служебна справка в КАИС на АГКК, ПИ с идентификатор 10135.2526.317 - неустановена собственост, и извършено писмено запитване с Per. № АУ041073ВН_007ВН/30.05.19г. в Дирекция „Информационно и административно обслужване" във връзка с обявяването на визата за проектиране, ви уведомявам за същата, с която можете да се запознаете в стая 608, ет. 6 - отдел „Устройство на територията", Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" - Община Варна, поради необходимостта от разполагане на трафопост с размери 3,20 м на 5,90 м. на намалено отстояние с вашия имот.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, визата за проектиране може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица чрез Община Варна до Административен съд гр. Варна в 14-дневен срок от съобщението.