Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на електропровод

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или с общо 23 броя, добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от реперните стълбове “ с Възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. По време на строителството ще се ползват природни ресурси като чакъл, пясък, баластра, вода и др.По време на експлоатацията не се предвижда ползване на природни ресурси. Генерираните отпадъци ще бъдат битови (от строителите),  строителни и изкопни земни маси. Те  ще се събират,  транспортират и обезвреждат  на места, определени от Община Варна. По време на експлоатацията няма да се генерират отпадъци, освен при ремонтни дейности.

За повече информация тел.: 052/ 820 159; 820 330 - инж. Диана Кирчева