Обява на Дирекция ИИБ на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, във връзка с чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Варна съобщава, с писмо с изх. №АУ027113ВН_006ВН_21.03.2019 г., на собствениците на имот с идентификатор 10135.3511.155 по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Варна, че е издадено разрешение за строеж №41/ГИ/21.03.2019 г. от Главен архитект на Община Варна, за строеж:

„Рехабилитация и изместване на разпределителен топлопровод и ново топлопроводно отклонение за жилищна сграда в имот с идентификатор 10135.3511.1528 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Възраждане“ I-ви м. р., гр. Варна, с дължина на трасето 162,00 м.“.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6.

      За повече информация: инж. Даниела Кузманова, тел: 052/ 820 322.