Обява на Дирекция ИИБ за промяна предназначението на офис-сграда

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „ Промяна предназначение на офис-сграда на три етажа и мансарден, с магазин за промишлени стоки в партер и кафе-аперитив на първи подземен етаж в основно училище за обучение от 1-ви до 7-ми клас и подготвителна група в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.392“, административен адрес: ул. „Воден“ №22, гр. Варна с Възложител  „Антик Технолоджи“ ООД  .

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева