Обява на Дирекция ИИБ относно строителство за социални дейности

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  изработване на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)   в поземлен имот с идентификатор 10135.4504.593, кв. 12а по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, с цел извършване на строителство за социални дейности, с  Възложител Община Варна.

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева