Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на пречиствателна станция в с. Звездица

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на  пречиствателна станция за отпадъчни води  в поземлен имот с идентификатор 30497.10.25, местност „Поляната“ и канализационна мрежа, разположена в общинските улици с обща дължина 11,090 км в  с. Звездица, Община Варна“ с  Възложител Община Варна.

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева