Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №36/ГИ/15.03.2019 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:

 

Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ, на територията на Кораборемонтен завод „Одесос“, находящ се в Островна зона, гр. Варна.

Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №ВА-152/ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: инж. Даниела Кузманова, тел: 052/ 820 322.