Обява на Дирекция ИИБ за ползване на минерална вода

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за  „Ползване на съществуващ сондаж № Р-107х  в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.311, Южна промишлена зона, гр. Варна за водовземане на минерална вода за битови и хигиенни нужди“ с Възложител „Булпорт Логистика“ АД. Не се предвиждат строителни дейности, тъй като сондажът е пуснат в действие през 1986г. и инфраструктурата е изградена.След използването й отпадъчната минерална вода се предвижда да бъде заустена в канализацията.

За повече информация тел.: 052/ 820 159; 820 330 - инж. Диана Кирчева