Обява на Дирекция ИИБ за разполагане на мобилно съоръжение

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „ Изграждане на площадка за разполагане на мобилно съоръжение за предварително третиране на строителни отпадъци (трошене, сепариране, сортиране, разделно съхранение)“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4040.26, землище на гр. Варна с Възложител  „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД  .

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева