Обява на дирекция ИИБ за издадена заповед към разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Обява на дирекция ИИБ за издадена заповед към разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

 

 

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадена заповед №2/ГИ/15.02.2019 г. към разрешение за строеж №139/ГИ/20.08.2018 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:

„Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 235 и за новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.4505.400, 10135.4505.451 и 10135.4505.452по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 2690м.

Подобект: 2. Разпределителен топлопровод от т.1 до т.88А и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234 и 235 и за новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.4505.400, 10135.4505.451 и 10135.4505.452 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 1621м.

Етап VIII – Изграждане на част от разпределителен топлопровод от т.1 до т.12А и отклонения към бл. 225, бл. 234 и за новострояща се сграда в имот с ид. 10135.4505.400;

Етап IX – Изграждане на част от разпределителен топлопровод от т. 12А до т. 28Г и топлопроводно отклонение към вх. 1, 2 и 3 на бл. 230;

Етап X – Изграждане на топлопроводно отклонение към вх. 4, 5, 6, 7 и 8 на бл. 230;

Етап XI – Изграждане на част от разпределителен топлопровод от т. 28Г до т. 88А и топлопроводно отклонение към бл. 227;

Етап XII – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 228 и бл. 229;

Етап XIII – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 226;

Етап XIV – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 235;

Етап XV – Изграждане на топлопроводно отклонение за имоти с идентификатори 10135.4505.451 и 10135.4505.452.“

Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №ВА-141/ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация: инж. Даниела Кузманова, тел: 052/ 820 322.