Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

 

„Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 235 и за новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.4505.400, 10135.4505.451 и 10135.4505.452по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 2690м.

Подобект:1. Разпределителен топлопровод от т.114 до т. 176Г и топлопроводни отклонения за  всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223 и 224, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 1069м.

Етап I – Изграждане на разпределителен топлопровод от т.114 до т.176Г;

Етап II – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 219;

Етап III – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 220;

Етап IV – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 224;

Етап V – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 221;

Етап VI – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 223;

Етап VII – Изграждане на топлопроводно отклонение към бл. 222.

Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №ВА-141/ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: инж. Даниела Кузманова, тел: 052/ 820 322.