Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на жилищни сгради

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 10135.4505.372 с площ 1502 кв.м., парцел ІІІ-534, 10135.4505.373 с площ 1169 кв.м., парцел ІІ-534, 10135.4505.374 с площ 1170 кв.м., парцел І-534 всички в квартал 17,   гр. Варна,  с  Възложител г-жа Виолетка Начева и др.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева