Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на електропровод

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушна  кабелна линия (ВКЛ) 0,4 kV, захранени от МТП №1619 (4 клона с 60 броя нови СБС и 25 броя нови СТС стълбове) по плана на СО „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна  с Възложител: „Електроразпределение север“ АД. По време на строителството ще се ползват природни ресурси като чакъл, пясък, баластра, вода и др.По време на експлоатацията не се предвижда ползване на природни ресурси. Генерираните отпадъци ще бъдат битови (от строителите),  строителни и изкопни земни маси. Те  ще се събират,  транспортират и обезвреждат  на места, определени от Община Варна. По време на експлоатацията няма да се генерират отпадъци, освен при ремонтни дейности.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 159; 820 330 - инж. Диана Кирчева