Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на вилни сгради

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 10135.5070.11; 10135.5070.12; 10135.5070.13 и 10135.5070.14 с начин на трайно ползване „ниско застрояване“ – до 10м и площ 2 800 кв.м., намиращи се в местност „Патрабана“, землище „Галата“, гр. Варна,  с  Възложител Митко Колев Георгиев.

 

По време на строителството ще се ползват природни ресурси като чакъл, пясък, дървен материал.По време на експлоатацията ще се ползва електроенергия и вода. Генерираните отпадъци ще бъдат строителни-по време на строителството, битови отпадъци и отпадъчни води-по време на експлоатацията. Отпадъците ще се събират, транспортират и обезвреждат съгласно изградената система в Община Варна.

 

Електроснабдяването, водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води  ще се извърши от съществуващите мрежи в района и на самата площадка.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 159; 820 330 - инж. Диана Кирчева