Обява на Дирекция ИИБ за третиране на бракувани кораби

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна обявява инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по третиране (рязане) на бракувани плавателни  съдове в количество около 60 000 т/г“ на площадка в местност „Лъджата“, район „Аспарухово“, гр. Варна с Възложител  „АЛСИ“ ЕООД, гр. Варна.

По време на дейността няма да се  ползват природни ресурси  ще се ползва електроенергия и вода. Генерираните отпадъци ще бъдат смесени битови, хартия и картон, пластмаси, опасни отпадъци от корабите, корабно гориво и др. Отпадъците ще се събират, транспортират и обезвреждат съгласно изградената система в Община Варна.

Електроснабдяването, водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води  ще се извърши от съществуващите мрежи в района и на самата площадка.

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева