Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на апартаментен комплекс

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „ Изграждане на апартаментен комплекс – многофамилни жилищни сгради и техническа инфраструктура“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1946, урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“,  с площ 37,628 дка, ул. „Тролейна“ №12, район „Младост“, гр. Варна с Възложител  „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр. София.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева