Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на буна на кк "Св.Св. Константин и Елена"

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  „Дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крила юг „Малък плаж“, свързано с изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) в акваторията на Черно море при КК „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна  с Възложител: Областен управител на Област с административен център Варна.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева