Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на общежитие

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  „Изграждане на общежитие – І-ви етап: блок А и блок Б, ІІ-ри етап: блок В, ІІІ-ти етап: блок Г и блок Д, в УПИ ІІ-208 „за обществено обслужване, кв.12, ж.к. „Възраждане“, І-ви м.р., гр. Варна  с Възложител:  „Мега БГ-Варна“ ООД.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева