Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на Дом за стари хора

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение  за „Промяна предназначение и частично преустройство на жилищна сграда с  идентификационен №10135.2508.539.5, представляваща „друг вид сграда за обитаване“, №10135.2508.539.4 и „друг вид сграда за обитаване“ №10135.2508.539.6 в Дом за стари хора в парцел №10135.2508.539 с площ 1,214 дка, СО „Сотира“, район „Приморски“,  гр. Варна, с Възложител Светльо Георгиев Черамов.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева