Обява на Дирекция ИИБ за инвестиционно предложение

 На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за   Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) с обща дължина от 445 м с изолирани, усукани алуминиеви проводници (1 клон с 16 броя нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти №№ 10135.3505.1113., 10135.3523.9517 и 10135.3523.9533, общинска публична и частна собственост, от МТП №840, СО „Сълзица“ и СО „Кочмар“, район „Младост“, гр. Варна с Възложител „Електроразпределение Север“ АД.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева